UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Projektów i Funduszy


 

Projekty NCN

« wstecz

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

 

Zadania NCN


1.Finansowanie:
- badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych,
- stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
- projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację ważnych dla rozwoju nauki pionierskich badań naukowych,
- badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2.Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych badań naukowych.
3.Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych.
4.Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach.
5.Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.
6.Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.


NCN wspiera młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.


Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki.

 

 


 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem naboru wniosków na 2019 r. --> www NCN

 

 


 

 

Aktualnie ogłoszone konkursy: 15.03 – 17.06.2019 r.
15 marca 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy, tj.: OPUS 17, PRELUDIUM 17, MOZART.

 

Termin składania wniosków: OPUS 17, PRELUDIUM 17 - do 17.06.2019 r.
Ogłoszenie konkursu OPUS 17 -->
Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 17 -->

Termin składania wniosków: MOZART –  nabór ciągły.
Ogłoszenie konkursu MOZART -->

Więcej informacji znajdą Państwo w przygotowanym pliku -- > POBIERZ

 


 

 

Oferta konkursowa NCN


NCN cyklicznie otwiera konkursy adresowane do wszystkich naukowców. Konkursy podzielone są w następujący sposób:
1) OPUS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
2) PRELUDIUM - konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
3) MINIATURA - konkurs na finansowanie pojedynczego zadania badawczego.
4) SONATA - konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
5) SONATA BIS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
6) SONATINA - konkurs skierowany do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
7) UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
8) MAESTRO - konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
9) HARMONIA - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
10) BEETHOVEN - konkurs na polsko – niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.
11) SYMFONIA - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych (konkurs zawieszony w 2017 r.)
12) ETIUDA (stypendia doktorskie) - konkurs, w którym finansowane będą stypendia doktorskie dla osób z otwartym przewodem doktorskim.
13) FUGA (staże podoktorskie) - konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (konkurs zawieszony w 2017 r.)
14) TANGO - konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
15) POLONEZ - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy na prowadzenie badań w Polsce (konkurs bez naboru w 2017 r.)

 

 


 

 

Dane podmiotu niezbędne do wypełniania wniosku do NCN

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN:

- konkurs MINIATURA -->

- pozostałe konkursy -->

 


 

 

W celu wsparcia formalno-merytorycznego prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów i Funduszy - pok. 463 - tel. 81 445 66 78 lub 81 445 65 99.