REKRUTACJA ZIMOWA 2017-2018


 

Wymagane dokumenty

« wstecz

Załącznik do harmonogramu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia drugiego stopnia

 

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy pkt 6 i orzeczenia lekarskiego pkt 12 należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów. Dokumenty wymienione w pkt 6 i 12 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 
 1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez uczelnię. Oryginał świadectwa tylko do wglądu.
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kopią suplementu poświadczone przez uczelnię. Oryginał dyplomu i suplementu tylko do wglądu. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów za granicą (z apostille) i tłumaczeniem na język polski – oryginał do wglądu
 4. Warunkowe zaświadczenie - kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą złożyć warunkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego wraz ze średnią ocen z egzaminów i zaliczeń wyliczoną zgodnie z regulaminem studiów (zaświadczenie należy pobrać z dziekanatu).
 5. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez uczelnię lub w przypadku cudzoziemców kopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia. Oryginał dokumentu tylko do wglądu.
 6. Umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji o statusieprzyjęty”. Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć. Niezłożenie umowy będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.  
 7. Jedną fotografię (wym: 35 mm x 45 mm) bez nakrycia głowy, na jasnym tle, w stroju wizytowym.
 8. Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu dla kandydatów, którzy chcą legitymację (należy wgrać zdjęcie). Absolwenci UP w Lublinie posiadający legitymację elektroniczną nie mają obowiązku wyrabiania nowej legitymacji i wnoszenia opłaty za legitymację. W formularzu rekrutacyjnym zaznaczają opcję – „nie chcę legitymacji”.
 9. Pokwitowanie opłaty wniesionej za indeks i legitymację elektroniczną (opłata na indywidualne konto przydzielone w czasie rekrutacji: indeks 4 zł; legitymacja 17 złw tytule wpłaty proszę podać: opłata za indeks/opłata za legitymację). Opłata za legitymację dotyczy tylko osób, które chcą legitymację. W zakładce opłaty w IRK znajduje się druk przelewu z numerem konta.
 10. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
 11. Deklaracja kierunku pokrewnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia (tzn. inny niż ten na który się ubiegają). Kandydat zaznacza w systemie IRK, że jest to kierunek pokrewny i wypełnia deklarację kierunku pokrewnego, którą następnie przedkłada Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w czasie weryfikacji deklaracji.
 12. Orzeczenie lekarskie. Kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy. Miejsce wykonania badań: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Poradnie Medycyny Pracy zgodnie z miejscem zamieszkania lub w Lublinie. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.  
 13. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego składają wszyscy kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo.
 14. Deklarację wyboru ścieżki tematycznej składają wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo.