UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Projektów i Funduszy


 

Projekty MNISW

« wstecz


 

PROGRAMY I INICJATYWY MNiSW:

 


 

AKREDYTACJE ZAGRANICZNE

Od 27 kwietnia 2017 r. w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest przez MNiSW nabór wniosków do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Akredytacje zagraniczne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi około 18,4 mln zł.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie do udziału w projekcie finansującym procedurę ubiegania się o akredytacje zagraniczne lub certyfikaty jakości kształcenia.


Zgodnie z informacjami MNiSW:
"Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi dotyczącej udziału uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w procedurze ubiegania się o zagraniczne akredytacje lub certyfikaty jakości kształcenia, celem której jest wsparcie działań uczelni w zakresie zwiększenia jej poziomu umiędzynarodowienia poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów i naukowców oraz poprawę konkurencyjności uczelni w międzynarodowych rankingach. Wnioski mogą być składane przez uczelnie publiczne i niepubliczne."
 

Celem pozyskania akredytacji zagranicznych jest zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla naukowców i studentów z zagranicy oraz poprawa konkurencyjności szkół wyższych w międzynarodowych rankingach.


Zainteresowana uczelnia lub jej podstawowa jednostka organizacyjna może uzyskać pełne finansowanie kosztów poniesionych w okresie od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2020r. oraz bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem procedury uzyskania akredytacji/reakredytacji lub certyfikatów jakości kształcenia, wymienionych w „Katalogu akredytacji kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości” (pobierz).

 

Katalog akredytacji, na wniosek  zainteresowanych uczelni,  został we wrześniu 2017 r. rozszerzony o następujące akredytacje:
• Medical Board of California Accreditation - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
• Sri Lanka Medical Council Accreditation - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
• AABI - Aviation Accreditation Board International - obszar nauk technicznych.
Ponadto, na wniosek Fundacji Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego, akredytacja „Changemaker Campus Certificate” została zastąpiona akredytacją „Journey to Changemaker Certificate”.

Katalog możliwych do sfinansowania kosztów jest otwarty i obejmuje wydatki niezbędne do rozpoczęcia i zrealizowania procedury akredytacyjnej, przy czym wydatkowanie środków musi być zgodne z aktualną wersją „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.


Projekt zakłada nabór ciągły do wyczerpania środków.

MNiSW zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej przy pomocy narzędzia informatycznego dostępnego na stronie https://akredytacje.nauka.gov.pl.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Zaproszenie do składania wniosków (pobierz)

2. Wniosek - Akredytacje zagraniczne

3. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW -->

 

 


 

 

DIALOG
MNiSW jeszcze w 2016 roku ogłosiło konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
1. „Doskonałość naukowa” - służący wspieraniu projektów mających na celu:

 • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
 • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
 • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki.

2. „Nauk dla innowacyjności” – służący wspieraniu projektów mających na celu:

 • otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

3. „Humanistyka dla rozwoju" służący wspieraniu projektów mających na celu:

 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa. 


Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:
1) implementacji rozwiązań (wdrożenia mechanizmów) prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
2) pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką  a gospodarką;
3) wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych.

Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.


Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Wnioskodawca, również jako członek konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.


Budżet: 20 mln zł/rok.


Dofinansowanie dla jednego projektu wynosi: od 100 tys. do 2 mln zł.


Nabór wniosków: Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, będzie realizowany w latach 2016-2019. termin ostateczny to: 30 czerwca 2019 roku. Ocena wniosków prowadzona jest na bieżąco.
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków:

 • w latach 2017-2019 wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w formie elektronicznej w systemie OSF oraz w wersji papierowej tj. wydrukowanej z systemu OSF pierwszej strony wniosku, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. 

 


PLIKI DO POBRANIA:


1. Ogłoszenie o konkursie (pobierz)
2. Wzór Karty oceny formalnej (pobierz)
3. Zmiany w dokumentacji konkursowej programu DIALOG- 6.12.2016 (pobierz)
4. List intencyjny dotyczący partnerstwa w celu realizacji projektu DIALOG – wersja polskojęzyczna (pobierz)
5. List intencyjny dotyczący partnerstwa w celu realizacji projektu DIALOG – wersja angielskojęzyczna (pobierz)
6. Komunikat MNISW z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG” (pobierz)

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW -->

 

 


 

DIAMNETOWY GRANT
Termin: Corocznie, terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji: maksymalnie 48 miesięcy
Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.
Co roku 100 najlepszych studentów może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW -->

 

 


 

 

DOKTORAT WDROŻENIOWY


Termin:
Konkurs ogłaszany jest raz w  roku przez ministra właściwego do spraw nauki. Program przewiduje 4 kolejne edycje ogłaszane raz w roku. W 2017 roku nabór wniosków trwał do 8 czerwca 2017 r.

Celem programu „ Doktorat wdrożeniowy” jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).


Wnioski w ramach konkursu może złożyć:
1. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu uczelni;
2. uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
3. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);
4. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Środki finansowe przeznaczone są na:

1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższym niż 4 lata.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW -->

 

 


 

 

MOBILNOŚĆ PLUS


Termin: Terminy przyjmowania wniosków podawane są w ogłoszeniach o konkursie zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MNiSW. Okres udziału w programie wynosi od 6 do 36 miesięcy.
Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt  za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.


Więcej informacji na stronie MNiSW -->

 

 


 

ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO


Termin:
Brak stałych terminów naborów. Nabór wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej MNiSW oraz w newsletterze.  Okres realizacji projektów: 36 miesięcy.
Program obejmuje projekty badawcze zawierające badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego.

 


Więcej informacji na stronie MNiSW-->

 


 

 

STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW


Termin:
Wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca.  Okres realizacji: 36 miesięcy.
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW -->

 

 


 

ROZWÓJ SPORTU AKADEMICKIEGO


Termin:
Brak stałych terminów naborów. Nabór wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej MNiSW oraz w newsletterze.  Okres realizacji projektów: 36 miesięcy.
Program obejmuje projekty badawcze zawierające badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSW-->

 


Aktualne konkursy MNiSW - plik do pobrania


 

W celu wsparcia formalno-merytorycznego prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów i Funduszy - pok. 463 - tel. 81 445 65 99 lub 81 445 69 70.