UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Projektów i Funduszy


 

Projekty międzynarodowe

« wstecz

 

HORYZONT 2020


Nowa nazwa Programu finansowania badań w Europie w latach 2014-2020. Ma ona symbolizować zasadnicze zmiany, jakie nastąpią w finansowaniu europejskiej nauki. Program zawiera, poza zadaniami realizowanymi dotychczas w ramach 7. Programu Ramowego UE, także priorytety Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), w części dotyczącej innowacyjności, oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT).


Budżet programu „Horyzont 2020” ma wynosić ok. 80 mld EUR. Program, oprócz znacznie większego budżetu w stosunku do swoich poprzedników, będzie także posiadał nową strukturę.


Struktura „Horyzontu 2020” opiera się na trzech filarach, które są głęboko zakorzenione w strategii „Europa 2020”:
•    Doskonałość w nauce (Excellence in science)
•    Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)
•    Wyzwania społeczne (Societal challenges).

Dokumenty -->
Cordis -->

 


« wstecz

INNE PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

 

 

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - GRANTY WYSZEHRADZKIE


Ogólne informacje:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie cztery nabory w ramach konkursu.
W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

 

Więcej informacji -->


Termin składania wniosków: 


Do: 1 marca,  1 czerwca, w 2017 roku przesunięto termin na 1 października, 1 grudnia.
Okres realizacji / Wysokość dofinansowania:
Czas trwania projektu: maksymalnie 12 mies.
Dofinansowanie: maksymalnie 100%

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - GRANTY STRATEGICZNE


Ogólne informacje:
Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok. Priorytety w 2017 r .:
•    Regionalna współpraca na rzecz konkurencyjności i łączności;
•    Bezpieczeństwo i stabilność;
•    Promocja V4.
W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.


Więcej informacji -->

Termin składania wniosków: 
1 października 2017
Okres realizacji / Wysokość dofinansowania:
Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy
Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość projektu to €40,000.
Dofinansowanie: maksymalnie 100%

 


 

 


INTERREG CENTRAL EUROPE


Ogólne informacje:
W programie INTETRREG CENTRAL EUROPE wyróżniono następujące osie priorytetowe:
1.Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ.
2.Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ.
3.Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ.
4.Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych EUROPY ŚRODKOWEJ.

W programie mogą brać udział partnerzy z następujących krajów lub regionów UE: Austria, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (wybrane regiony), Włochy (wybrane regiony) a spoza UE z Ukrainy (wybrane regiony).
W projekcie musi wziąć udział 3 partnerów z 3 różnych krajów, w tym co najmniej 2 partnerów będzie pochodziło z krajów objętych programem.


Więcej informacji -->


Termin składania wniosków: 
Konkurs zostanie prawdopodobnie otwarty we wrześniu 2017
Okres realizacji / Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku partnerów polskich.
Rekomendowana długość trwania projektu to od 30 do 36 miesięcy.