Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)

FRĄK R., KOZAKI., WIDELSKA E., KOZAK H., 2009, Prognosis of landscape changes in the basin of the Bojarski stream with application of CELLAUT model [w].: Природні комплекси й екосистеми верхівя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції. 15-17 травня 2009 року - Львів – Ворохта, с. 246-252;

KOZAK I., I INNI (W TYM: WIDELSKA E.), 2009, Modele komputerowe FORKOME i CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Roztoczańskim Parku Narodowym, [w:] Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej. 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza – regionu pogranicza, red. R. Reszel, T. Grabowskiego, Zwierzyniec, s. 169-179;

WIDELSKA E., MILECKA M., 2012, Symboliczne „centrum” i jego znaczenie w przestrzeni wybranych miasteczek Lubelszczyzny, Studia Krajobrazowe Tom III. Krajobrazy zdefiniowane- znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 315-332;

MILECKA M., WIDELSKA E., 2013, Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Spały, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków, red. M. Milecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 87-98;

MILECKA M., WIDELSKA E., 2013, Drzewostany sosnowe jako znak rozpoznawczy spalskiego krajobrazu – stan obecny i perspektywy ochrony, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków, red. M. Milecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 248-258;

WIDELSKA E., 2014, Zespoły klasztorne Drohiczyna i ich znaczenie w krajobrazie kulturowym miasta, Studia Krajobrazowe Tom IV. Krajobraz jako nośnik idei, Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 27-41;

*MILECKA M., WIDELSKA E., 2014, The garden complex of Villa Rosea in Nałęczów. Former elite prestige and contemporary functions / Założenie ogrodowe przy Willi Różna w Nałęczowie. Dawny prestiż elit wobec współczesnych funkcji obiektu, Czasopismo Techniczne 5-A/2014, ISSN 0011-4561, Politechnika Krakowska, Kraków, s. 163-177;

*MILECKA M., WIDELSKA E., 2015, New opportunities of financing revitalisation of historical garden compositions in thelight of their conservation / Nowe możliwości finansowania rewaloryzacji historycznych kompozycji ogrodowych a ich ochrona [w:] Czasopismo Techniczne 5A/2015, ISSN 0011-4561, Politechnika Krakowska, s.143-155;

*MILECKA M., WIDELSKA E., 2015, Transformation of Franciscans monastic gardens in Kazimierz Dolny / Przekształcenia ogrodów klasztornych franciszkanów z Kazimierza Dolnego [w:] Czasopismo Techniczne 5A/2015, ISSN 0011-4561, Politechnika Krakowska, s.343-364;

WIDELSKA E., 2015, Turystyczna wizytówka polskości czyli o fenomenie Kazimierza Dolnego nad Wisłą, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków, red. M. Milecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 103-113;

MILECKA M., RYLKE J., WIDELSKA E. i in., 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w kulturze. Tom 1., Wydawnictwo Wydziału Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu w UP w Lublinie. ISBN: 978-83-944071-2-4;

JÓŹWIK R., KOT N., MILECKA M., RYLKE J., WIDELSKA E., HORTYŃSKA P., MALAWSKI S., 2016, Tożsamość i polskość. Narracja przestrzeni, Wydawnictwo Wydziału Ogrodnictwa;

KĘSIK T., WIDELSKA E., 2016, Pola uprawne w krajobrazie Polesia Lubelskiego cz. 1, [w:] Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach i zachowaniach kulturowych, red. M. Milecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 69-80;

KĘSIK T., WIDELSKA E., 2016, Pola uprawne w krajobrazie Polesia Lubelskiego cz. 2, [w:] Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach i zachowaniach kulturowych, red. M. Milecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 81-90.

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., MYRONENKO V., RYLKE J., WIDELSKA E., 2017, Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

 

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE, KOMUNIKATY,  SPRAWOZDANIA

WIDELSKA E., MARTON-GÓRA E., 2009, The Rosa de Los Vientos Park, [w:] Parque Urbano de Valdebebas, Concurso International para el Diseno del Parque Urbano de Valdebebas, EA Fundacion Arquitectura Coam, Madrid, p. 103;

BRANKIEWICZ I., WIDELSKA E., 2012, Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową z użyciem metody zrównoważonego systemu drenażu, [w:] Ekonatura – ogólnopolski miesięcznik ekologiczny, Nr 2(99), Wrocław, s. 23-24;

BRANKIEWICZ I., WIDELSKA E., 2012, Sprawozdanie z badań terenowych: Klasztor benedyktynek w Drohiczynie - ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 19 VII 1832 r., Hereditas Monasteriorum Vol.1, Wrocław, s. 415;

MILECKA M., BRANKIEWICZ I., WIDELSKA E., 2013, Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od listopada 2012 do maja 2013, Hereditas Monasteriorum Vol. 2/2013, s. 503-504;

MILECKA M., WIDELSKA E., 2013, Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od  maja do października 2013, Hereditas Monasteriorum Vol. 3/2013, s. 448-449;

MYRONENKO O., WIDELSKA E., 2013,  Экономия энергии и экологии на ферме, жилых и общественных и строительство городов: международная научно-практическая конференция, [w:] Экономия энергии и экологии на ферме, жилых и общественных и строительство городов: международная научно-практическая конференция, s. 49-54;

MILECKA M., WIDELSKA E., 2014, Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w dniach 1 XI 2013 – 30 V 2014 r., Hereditas Monasteriorum, Wrocław s. 477-479;

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH ORAZ SEMINARIACH  KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Konferencja Naukowa: Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Referat: Symboliczne „centrum” i jego znaczenie w przestrzeni wybranych miasteczek Lubelszczyzny, Wrocław 2011.;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 roku. Referat: Klasztor benedyktynek w Drohiczynie - ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 19 VII 1832 r., Rytwiany 2012;

Seminarium naukowe na zakończenie warsztatów Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków - ICOMOS Polska. Wystąpienie: Prezentacja prac studentów wykonanych w ramach warsztatów, Wąchock 2012;

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. Referat: Ogrody klasztorne reformatów i ich znaczenie w krajobrazie kulturowym Kazimierza Dolnego, Wrocław 2012.;

Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" organizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Narodowe Centrum Nauki, Lublin 2013;

Konferencja naukowa: Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN). Referat wyłożony: Przekształcenia założenia klasztornego jezuitów w Drohiczynie po kasacie w 1773 r., Jarosław 2013;

Międzynarodowa konferencja naukowa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Referat: Drzewostany sosnowe jako znak rozpoznawczy spalskiego krajobrazu – stan obecny i perspektywy ochrony, Spała 2013;

Międzynarodowa konferencja naukowa: Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji). Referat: Losy zespołu klasztornego franciszkanów lubelskich po kasacie w 1817 roku, Nowy Sącz 2013;

Międzynarodowa XX konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej nt: Współczesna ranga ogrodów zabytkowych (określanie wartości dzieł ogrodowych i ich ochrona). Referat: Założenie ogrodowe przy Willa Różana w Nałęczowie – dawny prestiż elit wobec współczesnych funkcji obiektu, Kraków, 2013;

Konferencja Naukowa: Spała – historia i perspektywy rozwoju, Spała 2014;

Konferencja międzynarodowa: Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych w Płocku oraz na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej, referat: Krajobraz kulturowy oo. filipinów w Studziannej – zachowane i utracone dziedzictwo, Płock, 2014;

Międzynarodowa konferencja z okazji 10. rocznicy wpisania Parku Mużakowskiego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wygłoszenie referatu autorstwa dr hab. Małgorzaty Mileckiej, prof. UP: Działania konserwatorskie w parku zabytkowym w sytuacji silnej degradacji substancji zabytkowej na przykładzie Białaczowa, Żagań, 2014;

Międzynarodowa konferencja naukowa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – osiągnięcia i sukcesy, Referat: Turystyczna wizytówka polskości, czyli o fenomenie Kazimierza Dolnego nad Wisłą, Spała 2014;

Międzynarodowa XXI konferencja naukowa z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej nt.: Ogrody zabytkowe w obliczu współczesnych zagrożeń. Referat: Przekształcenia ogrodów klasztornych franciszkanów z Kazimierza Dolnego, Kraków, 2014;

Międzynarodowa Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału – referat we współautorstwie z dr hab. Małgorzatą Milecką, prof. UP: Revitalization of historical garden complexes in the context of the possibility of procurement of structural and investment funds; Lublin, 2015;             

Międzynarodowa Konferencja z okazji 45-lecia Wydziału: Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia, – Poster: Sylwety klasztorów jako element identyfikacji miasta/Sillhouttes of monasteries as a part of the city identyfication; Lublin, 2015;             

Seminarium Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej "Wąchock jutro", referat: Altzella – dawne założenie klasztorne cystersów – relacja z wyjazdu naukowo-dydaktycznego, Wąchock, 2015;

III Międzynarodowa konferencja naukowa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – Przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych – referat: Znaczenie ogrodu klasztornego franciszkanów dla struktury przyrodniczo-krajobrazowej Lubartowa, Spała 2015;

III Międzynarodowa konferencja naukowa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – Przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych – referat we współautorstwie z prof. dr hab. Tadeuszem Kęsikiem: Przyrodnicze i kulturowe walory Polesia Lubelskiego, Spała 2015;

Konferencji "Ożywić ściany - ogrody wertykalne jako nowoczesny element przestrzeni miejskiej" SITO oddział w Lublinie, referaty – „Innowacyjne sposoby zastosowania pionowej zieleni” oraz „Najpiękniejsze ogrody wertykalne świata”, Lublin 2015;

IV Międzynarodowa konferencja naukowa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – sztuka jako inspiracja do działań – referat: Sztuka ogrodowa zabytkowych założeń Saksońskiej Krainy Zamków, Spała 2016;

Forum Konserwatorskie: Autentyzm a rekonstrukcje w badaniach i pracach konserwatorskich – referat i poster: Klasztory w krajobrazie Drohiczyna, Wrocław 2016;

Konferencja pt. „Doskonalenie programu kształcenia i planu studiów na kierunku Ogrodnictwo” organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, referat: Ogrody specjalistyczne – zieleń przy obiektach komercyjnych,  Lublin 2016;

 

UDZIAŁ W ZBIOROWEJ WYSTAWIE PLASTYCZNEJ/ ARCHITEKTONICZNEJ/URBANISTYCZNEJ –  W POLSCE I ZA GRANICĄ

Wystawa: Projekt rekonstrukcji parku i pałacu prezydenckiego w Spale - podczas Konferencji Naukowej: Spała – historia i perspektywy rozwoju Spały, Spała 2014;

Wystawa: Historia i perspektywy rozwoju Spały, podczas II Międzynarodowej Konferencja pt.  „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków –  osiągnięcia i sukcesy”, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, Spała 2014;

Wystawa: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków w bieżących pracach Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków, Spała 2015;

Wystawa na Międzynarodowym Sympozjum pt. Українсько-Польські Архітектурн Візіі: Погляд Крізь Часи Та Епохи („Ukraińsko-polskie wizje architektoniczne: spojrzenie przez pryzmat czasu i epok”), 15-16.04.2016 r. w Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Miejskiej im. O. M. Beketova (HNUGH) w Charkowie; wystawa grupowa pracowników Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu oraz studentów kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Charków 2016.

 

FUNKCJE PEŁNIONE W ORGANIZACJACH, STOWARZYSZENIACH I KOMISJACH

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Naturalnych Wód Kąpielowych, z siedzibą w Warszawie;

Komisja ds. Promocji Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i Współpracy z Otoczeniem (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie);

Komisja ds. Kadr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 2016-2020 (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie);

Członek Rady Programowej kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.