Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)

ROKOSZA J., RYLKE J., 1980, Roślinność podstawowa wartością parków wiejskich, „Ogrodnictwo”,  nr 4, Warszawa, s. 109-111.

RYLKE J., 1984, Między sztuką i przyrodą. Park historyczny jako dzieło sztuki, „Ochrona Zabytków”, nr 3, Warszawa, s. 166-171.

RYLKE J., 1986, Dynamika ekosystemów parków, „Ogrodnictwo” nr 7, Warszawa, s. 24-27.

RYLKE J., 1986, Psychologiczne i społeczne wartości parków historycznych, [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. XX, Kraków, s. 107-114.

RYLKE J., 1986, Wartość parku historycznego dla ochrony integralności funkcjonowania przestrzennego człowieka, [w:] Problemy architektury krajobrazu, t. I, Warszawa.

RYLKE J., 1987, Wartości starych parków.  Rozprawy Naukowe i Monografie, Wyd. SGGW-AR, Warszawa, s. 92.

RYLKE J., 1993, Wstęp, [w:] Impreza, red. J. Rylke , DAP, Warszawa.

RYLKE J.,1994,  Metaekologia, [w:] Seminaria Orońskie t.II - Idee sztuki lat 60., red. J. S. Wojciechowski, CRP, Orońsko, s. 135-140.

RYLKE J.,1994, Dendrozofia, [w:] Krajobrazy, Jubileusz 80-lecia urodzin   Profesora  Władysława  Niemirskiego, red. J. Rylke, SGGW,  Warszawa, s. 72-82.

RYLKE J., NIEMIRSKI A., SZUMAŃSKI M., 1994, Architektura krajobrazu XX  wieku w Polsce,  [w:]  Krajobrazy,  Jubileusz 80lecia   urodzin  Profesora  Władysława   Niemirskiego, red, J. Rylke, SGGW,  Warszawa, s. 34-39.

RYLKE J.,1995, Tajemnice ogrodów, Biblioteka Arché, Wyd. Kanon, Warszawa.

RYLKE J., 1997, Ogród Saski w Warszawie, [w:] Przyroda i miasto, red. J. Rylke, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 83-119.

RYLKE J.,  1998, 500 lat odrodzenia, [w:] Seminaria Orońskie t. III Promieniowanie myślokształtów, red. K. Piotrowski, CRP, Orońsko, s. 131-132;

RYLKE J.,1998, Ecology in culture, [w:] Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Landscape Architecture) no 19, Warsaw,  s. 121-128; Ecology in culture, [in:] Art. And the enviroment from an ecological point of view, The National Museum of Art. Osaka 1998, s. 22-27 (tekst japoński), s. 114-119.

RYLKE J.,1998, Dwa krajobrazy, Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w Polsce, Warszawa, s. 33-36.

RYLKE J.,1998, Szkice z historii Warszawy i Mazowsza, Regionalizm w architekturze – Kongres Architektury Polskiej, Gdańsk, s. 14-15.

RYLKE J.,1999, Energia krajobrazu, [w:] Przyroda i miasto, t. II, pr. zb. pod red J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 35-60.

RYLKE J., GAWRYSZEWSKA B., 1999, Perception of the structure and habit of the trees and shrubs, [in:] Ann. Of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.), ed. J. Rylke, Warszawa, s. 91-100.

RYLKE J., FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B., 2000,  The structure of road’s afforestation, [in:] Ann. Of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.), ed. J. Rylke, Warszawa, s. 87-92.

RYLKE J., 2000, Kompozycja jako podstawa ładu sztuki, [w:] Seminaria Orońskie tom IV- Kosmos, ekologia, sztuka, red. H. Skolimowski, CRP, Orońsko, s. 107-119.

RYLKE J., 2000, Naturalne zabytki Warszawy, [w:] Dziedzictwo kulturowe Warszawy, Zarząd miasta St. W-wy, Instytut Kultury, Warszawa, s. 50-53.

RYLKE J., SZYSZKO J., 2000, Evaluation of landscape value, [in:] Ann. Of Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. (Landsc. Architect.), ed. J. Rylke,  Warszawa, s. 89-109.

RYLKE J., 2000, Komponowanie ogrodu, [w]  Przyroda i miasto t. III,  red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,  s. 141-168.

RYLKE J., 2002, Energetyczne aspekty lokalizacji miast nad Wisłą, [w:]  Architektura współczesna w kontekście natury, Wydaw. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

RYLKE J., 2002, Landscape architecture as an element of the polish art / Architektura krajobrazu elementem sztuki polskiej, [w:] Landscape architecture as the basic element in the protection of native species / Architektura krajobrazu jako podstawowy element ochrony gatunków krajowych, ed. J. Szyszko, Fundacja rozwój SGGW. Warsaw, Poland , s. 16-21.

RYLKE J., 2002, Teoretyczna podstawa oceny krajobrazu kulturowego, [w:]  IV Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej, red. J. Rybarkiewicz, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, s. 106-108.

RYLKE J., 2002, Energie miejsca zajmowanego przez Warszawę / Energies of place occupied by Warsaw, [w:] Przyroda i miasto t. IV, red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.165-182.

RYLKE J., 2002, Fenomenologiczna metoda badania krajobrazu miasta /Phenomenological Method of Town Landscape Researching, „Architektura krajobrazu”, Nr 3-4/2002, s. 4-12.

RYLKE J., 2003, Widoki Warszawy, [w:] Przyroda i miasto t. V, red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 101-149 (+ redakcja całości).

RYLKE J., 2003, Pupki, Godki i Węgajty, [w:] VI Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz i ogród wiejski, materiały konferencyjne, KUL, Lublin, s. 66-68.

RYLKE J., 2004, Jednostka miejska domowiec, [w:]  Architektura i technika a zdrowie, red. K. Gerlic, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 229-234.

RYLKE J., 2004, Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta, [w :], Wartości krajobrazu kulturowego Warszawy na tle warunków przyrodniczych miasta, red. J. T. Królikowski, A. Różańska, J. Rylke, J. Skalski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 15-56.

RYLKE J., 2004, Needs of a human as an organism living wild life in natural environment / Potrzeby człowieka jako organizmu dziko żyjącego w środowisku, [w:] Landscape architecture and spatial planning as the basic element in the protection of native species - modeling of succession stages / Architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna jako podstawowy element ochrony krajowych gatunków - kształtowanie stadiów sukcesji, ed. J. Szyszko and M. Abs, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 7- 31.

RYLKE J., 2004, Domowiec, [w:] Przyroda i miasto t. VI, red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.133-143.

GAWRYSZEWSKA B. J., RYLKE J., 2005,  Trzy filary promenady, [w:] Przyroda i miasto t. 7., red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 44-5.

RYLKE J., GAWRYSZEWSKA B. , KRÓLIKOWSKI J.T.,  2005, Program ochrony krajobrazu - jurydyka królewska, [w:]  Przyroda i miasto t. 7., red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,  s. 73-77.

RYLKE J., GAWRYSZEWSKA B.J., KRÓLIKOWSKI J.T., PIEKARCZYK J.,  WIELOCHOWSKA M., 2005, Galaktyka Warszawa [w:] Przyroda i miasto t. 7., red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,  s. 185-191.

RYLKE J., 2005, Topografia miasta. Oblicza równowagi/ Aspects of equilibriu, „Studia i materiały Wydziału Architektury P. Wr.” 1/ 2005, s. 323-331.

RYLKE J., 2005, Rzeźba - architektura. Wzajemne relacje i strategie, [w:] Sztuka krajobrazu. Rocznik Rzeźba Polska, t. XI: Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, s. 67-72; Landscape art, s. 73.

KACZYŃSKA M., RYLKE J., 2006,  Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa w Warszawie, [w:] Przyroda i miasto  t. 8, red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW. Warszawa,  s. 180-188.

RYLKE J., 2006, Obumarła przestrzeń, [w:] Rocznik Rzeźba Polska”, t. XII, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, s.?

RYLKE J., 2006, Cmentarze zabytkowe, [w:] Przyroda i miasto t. 8, red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,  s. 405-407.

RYLKE J., 2006, Środowisko przyrodnicze jako ekosystem populacji homo sapiens, [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI/2, cz. 2, s. 11-25.

RYLKE J., 2006, Domowiec jako jednostka zabudowy miejskiej, [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu (Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych), t. XV, Słupsk,  s. 310-317.

RYLKE J., 2006, Street art, landscape art and the garden art in a contemporary city. [w:] Landscape architecture and regional planning as the basic determinant in the protection of native species. Nature 2000, architecture of landscape and planning of space as basic factor for protection of native animal species, ed. A. Schwerk, J. Rylke, J. Szyszko,  Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, s. 19-29 (+ redakcja całości).

RYLKE J., 2006, Metaphysical interpretations of nature in the fine arts, [w:] Landscape architecture and regional planning as the basic determinant in the protection of native species. Nature 2000, architecture of landscape and planning of space as basic factor for protection of native animal species, ed. A. Schwerk, J. Rylke, J. Szyszko,  Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, s. 30-39 (+ redakcja całości).

RYLKE J., 2006, Założenia programowe projektu badawczego: Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, [w:] Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym. Preservation and public utilization of parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces and their public promotion, red. J. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 20-22 (+ redakcja całości)

RYLKE J., 2006, Program principles of research project: Monumental cultural landscape, parks, gardens, and other forms of designed green spaces. Their preservation, conservation, restoration and public utilization, [w:], Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym. Preservation and public utilization of parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces and their public promotion, red. J. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 23-25 (+ redakcja całości).

KACZYŃSKA M., RYLKE J., 2006,  Wiek substancji zabytkowej pokrycia terenu na przykładzie zespołu Wilanowa w Warszawie, [w:] Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym. Preservation and public utilization of parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces and their public promotion, red. J. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa , s. 93-94.

KACZYŃSKA M., RYLKE J., 2006,  Age of monumental substance of terrain components on an example of Wilanów complex in Warsaw, [w:] Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym. Preservation and public utilization of parks, gardens, cemeteries and other forms of designed green spaces and their public promotion, red. J. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 94-95.

RYLKE J., 2006, Drzewo i człowiek - wymagania gatunkowe, [w:]  Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów. Studia i materiały CEPL, red. D. Anderwald, Rogów, s. 18-25.

RYLKE J., 2007, Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej w krajobrazie miasta jako zasada kreacji krajobrazu w społeczeństwie demokratycznym, [w:] Czasopismo techniczne. Architektura, z. 5-A/2007,Kraków, s. 239-240.

KACZYŃSKA M., RYLKE J., WIELOCHOWSKA M., 2007,  Oś Cytadeli (Traugutta) - Żoliborz nad Wisłą, [w:] Przyroda i miasto t. 9., red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,  s. 138-146.

KUCZA-KUCZYŃSKI K., RYLKE J., 2007,  Sacrum w krajobrazie miejskim, [w:] Przyroda i miasto t. 9., red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 187-190.

RYLKE J., 2007, Mowa miasta, [w:] Przyroda i miasto t. 9, red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 197-204.

GĄSOWSKA M., RYLKE J., 2007, Atrakcyjność wizualna krajobrazu/Visual attractiveness of the landscape, [w:] Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym/Preservation and utilization of cultural landscape and its public promotion, red. J. Rylke i inni, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 48-49.

RYLKE J., KRÓLIKOWSKI J., 2007,  Idea „promenady” /Idea of „promenade” , [w:] Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym/Preservation and utilization of cultural landscape and its public promotion, red. J. Rylke i inni, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 143-144.

RYLKE J., 2007, Sztuka krajobrazu kulturowego, [w:] Sztuka projektowania krajobrazu, Wydawnictwo ASP, Poznań, s. 21-29.

GĄSOWSKA M., RYLKE J., 2007,  Atrakcyjność wizualna krajobrazu , [w:] Przyroda i miasto t. 10, część 1, red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 161-170.

RYLKE J., 2007, Ochrona i użytkowanie krajobrazu sacrum, [w:] Przyroda i miasto t. 10, część 2, red. J. Rylke, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 225-228.

RYLKE J. i inni, 2007, Idea „promenady”, [w:] Przyroda i miasto, t.10, część 2, red. J. Rylke,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 382-404.

RYLKE J., 2008, Wstęp, [w:] Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 7-12

RYLKE J., 2008, Cmentarze i krajobraz sacrum [w:] Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 33-34.

CAMPITELLI A., GOODCHILD P., KACZYŃSKA M., RYLKE J., SIKORA D., 2008, Przepisy prawa i zielone światy, [w:] Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 34-44.

GOODCHILD P.H., JASKANIS P., RÓŻAŃSKA A., RYLKE J., RYMKIEWICZ M.,  SZPANOWSKI P, SIKORA D., 2008, Badania terenowe i objazdy studialne, [w:] Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 45-80.

RYLKE J., 2008, Ogród, park, cmentarz i krajobraz. Podstawowe pojęcia, [w:] Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 81-110.

RYLKE J., KRUG D., 2008, Wartości nadestetyczne zespołów rzeźb i ich oddziaływanie, [w:] Rzeźba Polska, t. 122, Rzeźba w Polsce (1945-2008), red. K. Chrudzińska-Uher, B. Gutowski, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko,  s. 251-258/390.

RYLKE J., DŁUGOZIMA  A., 2009, Ocena, wycena i kształtowanie zasobów kulturowych,  [w:] ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego, red. J. Szyszko, B. Porter, J. Malczyk,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 255-285.

RYLKE J., 2009, Introduction, [in:] Green worlds: monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and others forms of designed green spaces. their protection, conservation, restoration and public promotion, ed. by J. Rylke, M. Kaczyńska , Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, s. 7-12.

RYLKE J., 2009, Garden, park, cemetery and landscape. Basic notions, [in:] Green worlds: monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and others forms of designed green spaces. their protection, conservation, restoration and public promotion, ed. J. Rylke, M. Kaczyńska, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, s. 13-42.

RYLKE J., 2009, Aleje i drzewa jako istotny element architektury krajobrazu, [w:] Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. Borussia, red. K. A. Worobiec, I. Liżewska, Kadzidłowo-Olsztyn, s. 35-44.

RYLKE J., 2009, Methods of assessment of esthetic values of landscape, [w:] International conference “Ecological, economical and cultural methods of landscape assessment and evaluation in the light of the un climate change convention and the un convention on biological diversity” ed. J. Szyszko, A. Jojczyk, s.36-39.

SCHWERK A., DYMITRYSZYN I., GAWRYSZEWSKA B., RYLKE J., SZYSZKO J., 2009, Assessement of ecological and esthetical values of the research object “Krzywda” [w:] International conference “Ecological, economical and cultural methods of landscape assessment and evaluation in the light of the un climate change convention and the un convention on biological diversity”, ed. J. Szyszko, A. Jojczyk, s.53-64

RYLKE J., 2009, Złote obrazy Joanny Krzysztoń, [w:] Joanna Krzysztoń, Stan Przejściowy, Wyd. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom .

RYLKE J., GĄSOWSKA M., 2009,  Wartości krajobrazu wiejskiego i przemysłowego dla rozwoju rekreacji na przykładzie wsi warmińskich i Kanału Elbląskiego, [w:] Nauka Przyroda Technologie 2009, t. 3, z. 1, # 33.

RYLKE J., 2010, Ocena krajobrazu kulturowego, [w:] Kultura przestrzeni gminy, red. J.T. Królikowski, B. Rothimel i K. Juśkiewicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 115-128.

RYLKE J., 2010, Kultura niezależna,  [w:] Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, red. J. Rylke, Warszawa,  s. 161.

RYLKE J., 2010, Ogród nowoczesny jako dzieło sztuki, [w:] Ogród za oknem: dzieło sztuki, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”,  red.  B.J. Gawryszewska, , Warszawa, s. 33-37.

RYLKE J., Skalski J., 2010, Wpływ estetyki i wartości kulturowych na nasze zdrowie i psychikę, [w:]  Ekologia wnętrz: zdrowy dom, zdrowe mieszkanie, zdrowi ludzie, Henryk Zimny, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa, s. 106-121.

RYLKE J., 2010, Zasady oceny krajobrazu kulturowego, [w:] Ocena i wycena zasobów przyrodniczych,  red. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżewski, I. Dymitryszyn, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,  Warszawa, s. 274-309.

RYLKE J., 2010, Krajobraz kulturowy Polski, [w:] Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, red. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżewski, I. Dymitryszyn, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,  Warszawa,  s. 66-96.

RYLKE J., 2010, Katedra Sztuki Krajobrazu, red. J. Rylke, Wydawnictwo Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 82.

RYLKE J., 2010, Wzornictwo ogrodowe, Wydawnictwo Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 216.

RYLKE J., 2010, Kompozycja,  [w:] Wzornictwo Ogrodowe, red. J. Rylke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 153-173.

RYLKE J., 2010, Rysunek, [w:] Wzornictwo Ogrodowe, red. J. Rylke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 9-24.

RYLKE J., 2011, Klub Performance: Warszawa, listopad 2004-maj 2008, aut.: J. Rylke et al., Wydawnictwo Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa, 275 s.

RYLKE J., 2011, Krajobraz kulturowy. Mapy znaczeń, [w:] Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, red. S. Bernat, Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, s. 278-287.

RYLKE J., 2011, Kompozycja, [w:] Wzornictwo ogrodowe, red. J. Rylke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 128-145.

RYLKE J., 2011, Rysunek i rzeźba - wiedza zawodowa, [w:] Wzornictwo ogrodowe, red. J. Rylke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 24-29.

RYLKE J., 2011, Rysunek i rzeźba zawodowa, [w:] Wzornictwo ogrodowe, red. J. Rylke, Warszawa, s. 11-23.

RYLKE J., GAWRYSZEWSKA B. J., 2011,  Projektowanie siedziby rodzinnej. cz. 1, [w:] Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym: skrypt dla słuchaczy,  red. B. Gawryszewskiej, Warszawa, s. 6-20. 

RYLKE J. (red.), 2011,  Krajobraz XXI wieku: sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Warszawa,  321 s. il. W tym tomie podrozdziały: Wprowadzenie, s. 8-9; Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, s. 10-23; Tło ogólne i krajobrazowe, s. 27; Słownik sztuki krajobrazu s. 49-52; Sytuacja środowisk artystycznych w końcu XX wieku w Polsce, s. 59; Ogród i krajobraz jako dzieło sztuki, s. 73-75; Domowiec, s. 123-127; Sztuka na ulicy, s. 152-174; Sztuka ogrodu i krajobrazu przełomu XX i XXI wieku, s. 195-199; Idee w sztuce, s. 242-248; Festiwal ogrodowy Bolestraszyce 2011, s. 282-312.

RYLKE J. (red.), 2011, Sztuka religijna dla domu. [w:] Parafia pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego, red. J. Rylke,. Warszawa, s. 52.

RYLKE J., 2012, II Festiwal ogrodowy Bolestraszyce 2012, Wyd. Arboretum i Zakład Fizjografii Bolestraszyce, s. 36.

RYLKE J., 2013, Sztuka krajobrazu i sztuka w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku. Wynik projektu badawczego, The art of landscape and art within the landscape as seen by artistic transformations at the turn of the 21st century. The results of a research project, „Architektura krajobrazu” 1/2013, s. 50-63.

RYLKE J., 2013, Ścieżki rozpoznawania wartości kulturowych w krajobrazie. Trails laid out for the purpose of recognising cultural values of the landscape, [w:] Terenowe metody oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. Field methods of evaluation and assessment of natural resources, red. Dymitryszyn I., Szyszko J., Rylke J., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 161-233.

RYLKE J., 2013, Tradycje kształtowania przestrzeni życiowej i wpisywania się w krajobraz, [w:] Natura i kultura w tradycji polskości, red. M. Milecka, Wydawnictwo UP, Lublin, s. 36-44.

RYLKE J., PIÓRECKI N., 2013, III Festiwal ogrodowy Bolestraszyce 2013, Wyd. Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce, s. 36.

RYLKE J., 2014, Land art i sztuki pokrewne - ewolucja pojęcia i praktyk artystycznych/Land art and related art - evolution of the notion and artistic practices, “Orońsko” 3(96), s. 50-59

RYLKE J., 2014, Land Art i sztuki pokrewne 1973 - 1991/and related art 1973 - 1991, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 2/2014. s. 105.

RYLKE J., PIÓRECKI N., 2014, IV Festiwal ogrodowy Bolestraszyce 2013, Wyd. Arboretum i Zakład Fizjografii, Bolestraszyce, s. 36.

RYLKE J., 2015, Krajobraz Polski w oczach Polaków i ich sąsiadów, [w:] Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Krajobraz jako dorobek kulturowy, M. Milecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, s.25-32, Lublin.

RYLKE J., 2016, My Polacy, Galeria XXI. Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa Rok 2016, s. 44.

RYLKE J., 2016, Warszawska szkoła architektury krajobrazu, [w:] Warszawska szkoła architektury krajobrazu, red. J. Rylke, „Sztuka Ogrodu. Sztuka Krajobrazu”, 1/2016 Rok 2016 s. 11-46.

RYLKE J., 2016, O stylu panującym pomiędzy kulturą i naturą, [w:] Interpretacje przestrzeni, red. E. Piórecka, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Rok 2016 s. 7-23.

RYLKE J., 2016, Przyrodniczy kontekst projektowania krajobrazu, [w:]. Bionics 40. 40 lat bioniki w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Projektowanie krajobrazu jako nieodzowna część ochrony środowiska przyrodniczego, red. S. Dreszer, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., RYLKE J., WIDELSKA E., HORTYŃSKA P., 2016, Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., MYRONENKO V., RYLKE J., WIDELSKA E., 2017, Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

 

INNE PUBLIKACJE NAUKOWE I POPULARNO-NAUKOWE

RYLKE J., 1991, Porządek w sztuce, PWA nr 9, Warszawa.

RYLKE J., 1991, Jeszcze o wystawie sztuki lat 80-tych, „Zachęta” (sierpień), Warszawa.

RYLKE J.,1993,  Dzieło sztuki w  architekturze krajobrazu, ”Biuletyn Zamkowy”, Warszawa, s.64-67.

RYLKE J., 1993, Sztuki Piękne w Polsce, „Zachęta” (styczeń), Warszawa.

RYLKE J., 1993, Podróż sentymentalna, „Zachęta”, Warszawa..

RYLKE J., 1993, Przesłuchanie, „ My – dzisiaj”, Poznań.

RYLKE J., 1993, After Art, „Mówią Wieki” (listopad), Warszawa.

RYLKE J., 1993, Metaekologia, [w:]  Raj  Globalny,  Działania Lokalne 2, red. J. Rylke, MOP-PTP, Warszawa, s.24-35.

RYLKE J., 1993, Raj, [w:]  Raj  Globalny,  Działania Lokalne 2, red. J. Rylke, MOP-PTP, Warszawa, s.73-78.

RYLKE J.,1994, Sztuka  Polska XX-ego wieku, „Arché”, nr 4/5, Warszawa, s. 45-47.

RYLKE J.,1994, W domu, „Galois”, nr 4, Warszawa.

RYLKE J., 1994, Felietony  radiowe  o sztuce - 4 felietony w kabarecie radia Bis „Bęben”.

RYLKE J., 1994, Sztuka na przełomie tysiącleci, „Arché”, nr 4/5, s. 4547.

RYLKE J., 1994, Przełom w sztuce, „Arché”, nr 6, s.?

RYLKE J., 1995, Historia kultury i sztuki, „Arche’”, nr 7, s.14, 16.

RYLKE J., 1995, Andromeda-opera domowa, „Arche’”, nr 9, s.19-21.

RYLKE J., 1995, Metaekologia 2, Rocznik Rzeźby Polskiej, CRP, Orońsko, s. 53-57 (kolejne wersje opracowania).

RYLKE J., 1996, Nieborów i Arkadia, „Piękny Ogród”, nr 1, s.?.

RYLKE J., 1996, Obce ogrody , „Nowe Książki” nr 8/930, s.21.

RYLKE J., 1996, Andromeda-opera domowa, Galeria QQ, dokumentacja 1994-1996, Kraków.

RYLKE J., 1996, Warszawa - miasto okupowane, „Arché”, nr 13/14, s. 7-9.

RYLKE J.,1997, Czerwiec 1997 w Warszawie, Arché, 15, s. 4, 7, 9.

RYLKE J.,1997, Rzeźby w ogrodzie, „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby”, 3-4 (28-29), s. 42-47.

RYLKE J., 1997, Mary Nöele Dupuis - Architekstura, „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby”, nr 1-2 (26-27), s. 15-17.

RYLKE J., 1998, Polubić siebie we własnym ogrodzie, „Dom i  wnętrze”, s.?.

RYLKE J., 1998, Synkretyczna Adem Ordna, „Arché”, nr 19/20, s. 13-17.

RYLKE J., 1998, Kwiaty w kościele, tajemnice układania, Arché, nr 19/20, s.2.

RYLKE J., 1998, Karty, „Arché”, nr 19/20, s. 50-51.

RYLKE J., 1998, Ogród, park, krajobraz, „Arché”, nr17/18, s. 42-45.

RYLKE J., 1999, Jeremiego T. Królikowskiego pisanie krajobrazu. Jeremi T. Królikowski. Kartki z podróży. Galeria krytyków Pokaz, Warszawa.

RYLKE J., 2004, Zezwierzęcenie, „Arteon”,  nr 9(53) wrzesień, s. 12-13.

RYLKE J., 2005, Klub Performance rozpoczął działalność, www.spam.art.pl, artinfo 47/2005, www.spam.art.pl.

RYLKE J., 2005, Klub Performance, “Arteon”, nr 3 (59), s.?.

RYLKE J., 2005, Sztuka i etyka Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca, „Obieg”, nr 1 (71), s.?.

RYLKE J., 2005, Anastazy B. Wiśniewski - wspomnienia o Anastazym, „Galois”, http://galoisquarterly.webpark.pl/Frame_main.html.

RYLKE J., 2005, Klub Performance jeszcze raz, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Nr 5/2005, http://www.sztukakrajobrazu.pl/klub.htm.

RYLKE J., GAWRYSZEWSKA B. J., 2004,  Trzy filary promenady, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Nr 3/2004. http://www.sztukakrajobrazu.pl/gawryl.htm.

RYLKE J., GAWRYSZEWSKA B.J., KRÓLIKOWSKI J.T., 2004, Program ochrony krajobrazu - jurydyka królewska, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Nr 3/2004. http://www.sztukakrajobrazu.pl/Rylke.htm.

GAWRYSZEWSKA B. J., KRÓLIKOWSKI J.T., PIEKARCZYK J., RYLKE J., WIELOCHOWSKA M., 2005, Galaktyka Warszawa, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Nr 4/2005, http://www.sztukakrajobrazu.pl/spirala.htm.

RYLKE J., 2005, Park Europy/Europos Parks, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”,  Nr 6/2005, http://www.sztukakrajobrazu.pl/europas.htm.

RYLKE J., 2006, Sacrum w przestrzeni miasta, „Urbanista” nr 4 (40) 2006, s. 9.

RYLKE J., 2006,  Mowa miasta, czyli: Jak cię widzą, tak cię piszą, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, nr 7, http://www.sztukakrajobrazu.pl/mowasacrum.htm.

RYLKE J., 2006, Klub  Performance w drugim roku,  „Artluk”, nr 1, s. 68-71.

RYLKE J., 2006, W stylu déjà vu,  „Artluk”, nr 2/2006, s. 10-15.

RYLKE J., 2006, Kompozycja krajobrazu kulturowego, „Architektura krajobrazu (Studia i prezentacje)”, nr 1-2, s.24-31.

RYLKE J., 2007, Mindaugas Navakas w Orońsku, „Orońsko”, nr 1(66) 2007, s. 3-6.

RYLKE J., 2007, Energia miasta, „Stolica”, nr 11, 2007, s. 20-21.

RYLKE J., 2007, Kassel jako przystanek w trasie wielkiej podróży (Grand Tour), „Orońsko” nr 3-4/2007, s. 39-42.

RYLKE J., 2007, Joanna macha szpachelką [w:] J. Krzysztoń. Reality schow. Galeria Krytyków „Pokaz”, MCKiS, Warszawa, s. 4-5 (katalog wystawy).

RYLKE J., 2008, Powstanie sztuki,  „Artluk”, Nr 3, s. 16-17.

RYLKE J., 2008, Bifurkacje,  „Exit : Nowa Sztuka w Polsce”, Nr 3, s. 4890-4893.

RYLKE J., 2007, Energia Powązek, „Zeszyty Wolskie”, Nr 9, s. 25-32.

RYLKE J., 2009, Wyprawa na weneckie biennale, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Nr 11, (sierpień), www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2009, Niemiecka wystawa ogrodnicza Buga 09, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Nr 11 (sierpień), www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2009, Arboretum Bolestraszyce, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Nr 10,  www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2009, Ogród w procesie (procesualność w sztuce ogrodowej), „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, Nr 10, maj 2009, www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2009, Kultura niezależna 25 lat później, „Artluk”, nr 2 (12) 2009, s. 84-87.

RYLKE J., 2009, Jan Rylke. Wyd. Galeria U, Warszawa 2009, s.36.

RYLKE J., 2009, Wiersze, „Wydawnictwo Sztuka ogrodu .Sztuka krajobrazu”, Warszawa, s. 84.

RYLKE J., 2010, Festiwal ogrodowy 2010 „Ciało i Dusza” w Chaumont-sur-Loire, „Sztuka ogrodu. Sztuka Krajobrazu”, 12 listopad, 2/2010, www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2011, Idee w sztuce: ogrodowej przede wszystkim, „Artluk”, nr 2, s. 20-21.

MYSZKA-STĄPOR I., ROTHIMEL B., RYLKE J. (red.), 2012, Katalog Katedry Sztuki Krajobrazu, prace 2011-2012 rok, „Sztuka ogrodu . Sztuka krajobrazu”,  nr1/2012, s.288.

RYLKE J., 2012, Wprowadzenie, s. 4-6; Jan Rylke. Dekoracja malarska jako element wzornictwa ogrodowego, s. 84-89 [w:] Wzornictwo ogrodowe 2012, red. J. Rylke, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, nr4/2012, s. 280.

RYLKE J., 2010, Festiwal ogrodowy 2010 „Ciało i Dusza” w Chaumont-sur-Loire. Chaumont-sur-Loire; Garden Festival 2010; “Body and Soul”, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 2/2010, http://www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2010, Cykl spotkań dyskusyjnych:  Sztuka krajobrazu i w krajobrazie... , „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 2/2010,  http://www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2010, Festiwal ogrodowy  Bolestraszyce 2011; Garden Festival  Bolestraszyce 2011, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 2/2010, http://www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2012, II Festiwal Ogrodowy Bolestraszyce 2012, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 14/2012, http://www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2012, RHS Chelsea Flower Show 2012, “Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 14/2012, http://www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2012, Materiały do sztuki krajobrazu i sztuki w krajobrazie II połowy XX wieku i początku XXI wieku, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 14/2012, http://www.sztukakrajobrazu.pl.

RYLKE J., 2013, Ogrody sztuk, 2013, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu” 2/2013, s. 139.

RYLKE J. (red.), 2014, X Ursynowskie spotkania twórców 2014, Galeria wieża (katalog) s. 24

RYLKE J., 2015, Sztuka wobec antysztuki – 20 wschodni salon sztuki. Sztuka wobec aktualności – Lublin 2015, s.?.

RYLKE J., 2015, Ogrody zmyślone (made-up gardens), Widzenie krajobrazu, „Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu”, 1/2015. s. 15-18 (publikacja dwujęzyczna polska i angielska).

RYLKE J., (red.), 2015, XI Ursynowskie spotkania twórców 2015, Galeria wieża (katalog) s. 32.

CYKL ARTYKUŁÓW W GAZETA POLSKA CODZIENNIE: Po co nam artyści, Komu służy sztuka (2.01/2015), Każdy jest artystą (6.02.2015), Szkoły w polskiej sztuce (17.04.2015), Sztuka ulicy (29.05.2015), Parafiańszczyzna. O sztuce religijnej (19.06.2015), Art. Brut i sztuka dziecka (21.08.2015), Jak wykształcić artystę (18.12, 2015).

 

PLENERY KRAJOWE I ZAGRANICZNE, WARSZTATY NAUKOWE, WYSTAWY

„Warsztaty    Edukacji    Ekologicznej”,   Polskie   Towarzystwo Psychologiczne, Pupki, maj 1992 r. (organizacja i prowadzenie).

„Widzialne  i  niewidzialne”,  Dom Rekolekcyjny, Laski, grudzień 1993 r.

„Sztuka i doświadczenie”, OP ZPAP, Skoki, sierpień 1994 r.

Warsztaty ekologiczne, REC i Fundacja „Bene vobis”, Pupki, lipiec 1995 r., organizacja merytoryczna i warsztat: „Zależność formy od treści w gminnym życiu publicznym”.

Warsztaty artystyczne, Centrum Animacji Kultury, Joniec, sierpień 1995 r. warsztat: „Akcja artystyczna w praktyce teatralnej”.

Sztuka i krytyka, OP ZPAP, Skoki, wrzesień 1995 r.

Warsztaty ekologiczne, REC i Fundacja „Bene vobis”, Pupki, sierpień 1996 r. organizacja merytoryczna i warsztat: „Percepcja pejzażu”, „Energia zawarta w krajobrazie przejawiająca się w jego wyrazie estetycznym” (organizacja i prowadzenie).

Artysta w społeczeństwie ponowoczesnym, OP ZPAP, Skoki, październik 1996 r.

Sztuka - ekologia, OPN, ASP, Ojców, sierpień 1997 r.

Spotkanie robocze Koła Krytyki OW SARP „Architektura warszawska XX wieku jako przekaz wartości”, 20 czerwca 2002 r.

Warsztaty projektowania w przestrzeni publicznej miasta. Projekt: trzy filary promenady (wspólnie z Beatą J. Gawryszewską), Warszawa Ursynów, październik 2004r.

Warsztaty projektowania w krajobrazie kulturowym. Projekt: Program ochrony krajobrazu - jurydyka królewska  (wspólnie z Beatą J. Gawryszewską i Jeremim T. Królikowskim), Warszawa Wilanów,  grudzień 2004 r.

Warsztaty projektowania zrównoważonego rozwoju miasta. Projekt: Galaktyka Warszawa (wspólnie z Beatą J. Gawryszewską, Jeremim T. Królikowskim, Janem Piekarczykiem i Martą Wielochowską), Warszawa Ursynów, marzec 2005 r.

Sympozjum Nowy humanizm, Skoki, sierpień 2007 r.

Cykl wykładów: Wszystko o sztuce ogrodów, Muzeum Narodowe Kraków, 23 października 2007 r., wykład: Sztuka ziemi i sztuka krajobrazu.

Domowiec, Krajobraz 21. wieku, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko listopad 2010 r.

 

WYSTAWY INDYWIDUALNE WRAZ Z PUBLIKACJAMI W KATALOGACH WYSTAW:

Salon  Debiutów (z Adamem Kozłowskim i Jerzym Święcem), Warszawa 1970.

Grafika, TPSP, Warszawa 1972.

Grupa  RSD  (z  Januszem Duckim i Jerzym Święcem), Galeria Wola, Warszawa 1973. Grupa  RSD  (z  Januszem Duckim i Jerzym Święcem), Galleri Lunds Nation, Lund 1973.

Galeria Pi, Kraków 1973.

Galeria u dziennikarzy, Wrocław 1974,  Galeria Konkretów, Lubin 1974..

Tatuaże, Galeria Współczesna, Warszawa 1977r. Tatuaże, PSM, Pruszków 1977.

Galeria Studio, Warszawa 1979 .

Plaga (z Erazmem Ciołkiem), Galeria Działań, Warszawa 1983.

Instalacja, Galeria Kalipso, Warszawa 1985.

Tęczowy pterodaktyl, Galeria 102, Warszawa 1986.

Galeria "Inny Świat", Kraków,1986.

Delegacja  "Galerii Kalipso", Galeria Kalipso Waldemara Petryka, 1987.

Galeria  "tp"  (Teatru  Powszechnego) Jana St. Wojciechowskiego, 1987.

Akcja,  (z  Marcinem  Jagiełłą  i  Markiem  Koniecznym)  Galeria Działań Freda Ojdy, 1988.

Galeria "U" Włodzimierza Dawidowicza, 1988.

Studio "M" Bożeny Marki, 1989.

Kaprysy,  (z Joanną Krzysztoń), Centrum Akademii Ruchu, Warszawa 1991.

Taniec z obrazami, Galeria Działań, Warszawa 1992r. Taniec z obrazem, Galeria QQ Łukasza Guzka, Kraków 1992.

Evropský  stánek-evropská bouda, Ośrodek Kultury Polskiej, Praga 1992.

I Cing, Galeria "U Kallimacha", Toruń 1993 r. I Cing i inne obrazy, Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa 1995. I Cing i inne obrazy, Galeria " GR", Grójec 1995. I Cing i inne obrazy, Regionalny Ośrodek Kultury, Tarczyn 1995.

Andromeda - domowa opera, Galeria QQ, Kraków 1994.

Wystawa  przenośnego  bigosu,  Galeria  "U"  im.  Brata Alberta, Warszawa 1994.

Anioły i diabły, Dom Sztuki, Warszawa 1997.

Obrazki z wystawy, Sanok, listopad 1997.

Rysunek, Galeria „U” im Brata Alberta, Warszawa 1998.

Malarstwo i rysunek, Koszalin, Galeria na piętrze, 1999r.

2000 lat po narodzeniu Chrystusa, Wystawa w związku, DAP, Warszawa 2000r, Galeria „U Jezuitów”, Poznań 2000r.

Pocałunki, Galeria „U” im Brata Alberta, Warszawa 2001

Pocałunki, Zamek Joannitów, Łagów, 2002

Po-widoki Warszawy (z Jeremim T. Królikowskim i Teresą Tyszowiecką Tarkowską), Teatr Nowy, Warszawa 2003

Warszawa. Krajobraz miasta (z Jeremim T. Królikowskim), OW SARP, Warszawa 2003

Widoki Warszawy, Galeria Działań. Ursynów, 2004

Obrazy Warszawy (z Jeremim T. Królikowskim), Muzeum Wilanów Pałac, Oranżeria, Warszawa 2004

Krajobraz Mazowsza i Wesołych Świąt. Pracownia Sztuki, Warszawa 2004

Drogi Krzyżowe (z Marianem Czaplą, Jerzym Derkaczem i Marianem Nowińskim), Galeria na emporach, Warszawa Ursynów, 2 kwietnia - 30 kwietnia 2006

Stare Obrazy, Galeria Wieża przy Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, Warszawa Ursynów, maj 2007

Nowe Obrazy, Ośrodek Plenerowy Skoki, 25-31 sierpień  2007

Malarstwo, Galeria w Ratuszu, Inowrocław, luty - marzec 2008

Wilk tasmański i inni, Galeria XX1, Warszawa maj 2008

Wystawa z okazji 40-lecia pracy twórczej, Galeria U dom kultury Stokłosy, Warszawa wrzesień-październik 2009

Wystawa malarstwa, Arboretum w Bolestraszycach, maj 2013

Land Art i sztuki pokrewne 1973 - 1991, Galeria Działań, Warszawa, luty - marzec 2015

My Polacy, Galeria XXI, Warszawa, kwiecień - maj 2016

Udział w około 150 wystawach zbiorowych.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

Sesja naukowa „Problemy dokumentacji twórczości architektów krajobrazu”, Zamek Królewski, referat: Dzieło w architekturze krajobrazu. Warszawa 1990.

„Przemiany a wartości”, Centrum Rzeźby Polskiej, referat: Wahadło kulturowe, Orońsko 1991.

„Postkatastrofizm  i  inne  punkty  widzenia  na sytuację sztuki współczesnej”, Instytut Sztuki PAN, referat: Dendrozofia, czyli mądrość drzew, Warszawa 1991.

„Sztuka i miasto”, CRP, referat: Metaekologia, Orońsko 1992.

„Sztuka i miasto”, CRP, referat: Miejsca mocy, Orońsko 1993.

„Sztuka na przełomie tysiącleci”, IS PAN, (organizacja i prowadzenie),  referat:  Gdy  rozum śpi, budzi się sztuka, Warszawa 1993.

„Seminaria Orońskie”, CRP, referat: 500 lat Odrodzenia, Orońsko 1996.

„Oblicza Warszawy - Obrazy Miasta”, Instytut Sztuki PAN, referat: Warszawa miasto okupowane - fenomen przetrwania, Warszawa 1996.

„Sesja ekologiczno-literacka”, Muzeum Literatury, referat: O dendrozofii i ekologii słów kilka, Warszawa 1997.

II Lubelskie Forum „Sztuka – edukacja”, IWA UMCS, referat:  500 lat Odrodzenia, Lublin 1997.

„Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w Polsce”, katedra Architektury Krajobrazu SGGW, referat:  Dwa krajobrazy, Warszawa 1998.

IX Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych „Koniec Tysiąclecia”, referat: Energia krajobrazu, Łagów 1999.

„Dziedzictwo kulturowe Warszawy”, Instytut Kultury, M. St. Warszawa, referat: Naturalne zabytki Warszawy, Warszawa 1999.

Konferencja, dialog, sympozjum  Kosmos – Ekologia-Sztuka,  referat:  Kompozycja jako podstawa ładu sztuki, Orońsko 2000;

„Założenie Saskie. Oś. Ogród. Pałac. Plac. Problemy restytucji i rewaloryzacji”, Zamek Królewski, referat: Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w historycznych granicach jako przestrzeń rekreacyjna (letni salon Warszawy) w powiązaniu z obszarem zieleni położonej w zachodniej części Osi Saskiej, Warszawa 200

II Konferencja z cyklu „Metamorfozy architektury”: Architektura współczesna w kontekście natury, referat:  Energetyczne aspekty lokalizacji miast nad Wisłą, Gdańsk 2002.

V Forum Architektury Krajobrazu „Przekształcenia krajobrazu kulturowego w strefie podmiejskiej: kierunki zrównoważonego rozwoju”, referat: Fenomenologiczna metoda badania krajobrazu miasta / Phenomenological Method of City Landscape Studies, Wrocław 2002.

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych „Sztuka wobec globalizacji”, referat:  Graffiti, szablony, vlepki, Łagów 2003.

VI Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz i ogród wiejski”, KUL, referat:  Godki, Pupki i Węgajty, Lublin 2003.

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Ogród jako dzieło sztuki”. Politechnika Krakowska i KUiA O/PAN referat: Sztuka ogrodu i sztuka krajobrazu, Kraków 2003.

VII Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz bez granic, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska, referat:  Krajobraz Europy, Bielsko-Biała/ Jawor 2003.

II sympozjum naukowe  „Architektura i technika a zdrowie”, Politechnika Śląska, referat: Jednostka miejska domowiec, Gliwice 2004.

Restrukturyzacja i projektowanie systemów  terytorialno-krajobrazowych, IG PAP, PAEK, referat:  Domowiec jako jednostka zabudowy miejskiej, Słupsk/Ustka 2004.

Salon Architektury Warszawskiej - Wilanów „Oswajanie Przestrzeni”, Muzeum Pałac w Wilanowie, referat: Sztuka w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2004.

Natura 2000  “Architecture of Landscape and Planning of Space as basic factor for protection of native animal species - moulding the stage of succession in forest areas”, referat: Nature as inspiration in the arts, Tuczno 2005.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Oblicza Równowagi. Architektura – urbanistyka – planowanie u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” referat:  Topografia miasta, Wrocław 2005.

„Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka”, referat:  Środowisko przyrodnicze jako ekosystem populacji homo sapiens, Pińczów – Busko Zdrój 2005.

XV Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych „Mass-media a sztuka”, referat:  Klub Performance, Skoki 2005.

„Rzeźba - architektura. Wzajemne relacje i strategie”, Centrum Rzeźby Polskiej, referat:  Sztuka krajobrazu, Orońsko 2005

II Konferencja „Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie”, sesja plakatowa:  Drzewo i człowiek - wymagania gatunkowe, Rogów 2006.

Sympozjum Poznań i sztuka, referat: Klub Performance, Skoki 2006.

Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu, referat: Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej w krajobrazie miasta jako zasada kreacji krajobrazu w społeczeństwie demokratycznym, Kraków 2007.

Międzyuczelniana konferencja „Architektura krajobrazu kulturowego”, referat: Sztuka krajobrazu kulturowego, Poznań 2007.

Konferencja „Powązki - zapomniana dzielnica Warszawy”, Muzeum Woli, referat: Energia Powązek, Warszawa 2007.

Konferencja „Aleje w krajobrazie Warmii i Mazur”,  referat:  Aleje i drzewa jako istotny element architektury krajobrazu, Pisz 2008.

Konferencja naukowa „Rzeźba w Polsce (1945–2008)”, CRP Jan Rylke, Dorota Krug referat : Wartości nadestetyczne zespołów rzeźb i ich oddziaływanie, Orońsko 2008.

Konferencja Kultura Przestrzeni Gminy,  referat: Ocena krajobrazu kulturowego, Mrozy 2009.

„Kultura  i przyroda”, Arboretum Bolestraszyce, referat: Sztuka ogrodu, Bolestraszyce 2010.

Krajobraz kulturowy. Mapy znaczeń. XII Interdyscyplinarne seminarium KKK PTG, referat: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Lublin 2010.

„Kultura  i przyroda”, Arboretum Bolestraszyce, referat: Ogrody pokazowe, Bolestraszyce 2011.

XXI Ogólnopolskie sympozjum sztuk wizualnych - Sukces jako kryterium artystyczne, referat: Sztuka Zimnej Wojny, Skoki 2011.

„Kultura  i przyroda”, Arboretum Bolestraszyce, referat: Sztuka współczesna, Bolestraszyce 2012.

XXI Ogólnopolskie sympozjum sztuk wizualnych  „Sztuka niezależna lat 80. a współczesne tendencje w sztuce”,  referat: Kultura niezależna, Skoki 2012.

Międzynarodowa konferencja „Rezydencja we współczesnym mieście”,  referat: Wpływ Łazienek i Ujazdowa na rozwój Warszawy, Warszawa 2012.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Spale pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków, referat:  Tradycja kształtowania przestrzeni życiowej i wpisywania się w krajobraz, Spała 2013.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Spale pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków, referat:  Krajobraz Polski w oczach Polaków i ich sąsiadów, Spała 2014.

Konferencja „Ogrodnictwo w kształtowaniu jakości życia”, Uniwersytet Przyrodniczy, referat: Warszawska szkoła architektury krajobrazu, Lublin 2014.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Spale pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych, referat:  Rola Ujazdowa i Łazienek w procesie kształtowania tożsamości Warszawy, Spała 2015.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Spale pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – sztuka jako inspiracja do działań, referat: Współczesne oblicze Sarmatyzmu, Spała 2016.

„Kultura i przyroda”, Arboretum Bolestraszyce, referat: Styl, Bolestraszyce 2016.

Festiwal Ogrodowych Inspiracji, konferencja Trendy i nowoczesne technologie w ogrodach i terenach zieleni, referat: Ogród modny. Trendy w projektowaniu zieleni, Warszawa 2016.