Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)

MILECKA M., 1996, Sulejów – miasto nad Pilicą, [w:] Miasto tyłem do rzeki, red. B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, s. 105-112.

MILECKA M., 1997, Białaczów – małe miasto z wielką perspektywą? [w:] Miasto z widokiem na wieś, red. B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, s. 73-88.

MILECKA M. i inni, 1998, Kierunki zagospodarowania SPK, [w:] Sulejowski Park Krajobrazowy, praca zbiorowa pod red J. Kurowskiego, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, s. 130-143.

MILECKA M., 1999, Piotrkowska zieleń, [w:] Przyroda i miasto, t. II, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 195-205.

RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2004, Studzianna – Poświętne, tradycje kulturowe czynnikiem kształtującym zrównoważony rozwój wsi, [w:] Architektura krajobrazu, nr 3-4/2004, s. 4-8.

MILECKA M., 2006, Problemy zagospodarowania terenów zieleni osiedlowej na przykładzie osiedla Dolnośląskiego w Bełchatowie. Problems of housing estate greenery development based on the example of „Dolnośląskie” housing development on Bełchatów, [w:] Architektura i technika a zdrowie. Architecture, technology and health, IV Międzynarodowe Sympozjum, red. K. Gerlic, Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 203-212.

MILECKA M., 2006, Hacienda Yaxcopoil – rezydencja kolonialna na Jukatanie, [w:] Przyroda i miasto, t. VIII, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 130-138.

MILECKA M., 2006, Krajobraz kulturowy Spały, [w:] Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, red. W. Wołoszyn, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, s. 187-193.

MILECKA M., BORKOWSKA A., 2006, Roślinność Zespołu Fortecznego Grodzisko w Gdańsku, [w:] Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej, red. E. Oleksiejuk, A. Jankowska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, s. 89-102.

MILECKA M., JANUSZCZYK W., 2006, Fortyfikacje w krajobrazie trzech miast: Przemyśla, Paczkowa i Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, red. W. Uchman, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 171-178.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2006, Ewolucja dworskich założeń ogrodowych powiatu piotrkowskiego, [w:] Krajobraz i ogród wiejski. Dziś i jutro wsi, t. 4. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 37-51.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2006, Studzianna – Poświętne – walory krajobrazu kulturowego i jego ochrona, [w:] Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, red. W. Wołoszyn, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, s. 195-199.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2006, Wpływ granic na wartości założeń ogrodowych na przykładzie zabytkowego parku Spale, [w:] Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 5, red. J. Plit, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 239-246.

MILECKA M., SZKOŁUT P., JANUSZCZYK W., 2006, Kulturowe korzenie komponowanej zieleni w krajobrazie wsi polskiej, [w:] Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną, red. K. Młynarczyk, Olsztyn, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM w Olsztynie, s. 109-118.

RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2006, Przekształcenia rezydencji myśliwskiej w Spale, [w:] Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną, red. K. Młynarczyk, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM w Olsztynie, Olsztyn, s. 131-139.

RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2006, Granice parku w miejskim krajobrazie kulturowym, [w:] Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 5, red. J. Plit, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 232-238.

RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2006, Stan przetrwania wiejskich założeń ogrodowych na Białorusi, [w:] Krajobraz i ogród wiejski. Dziś i jutro wsi, t. 4. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 53-78.

RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2006, Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu, [w:] Przyroda i miasto, t. VIII, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 312-318.

MILECKA M., 2007, Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – Trinidad (Kuba), [w:] Przyroda i miasto, t. X, cz.1, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 93-104.

MILECKA M., 2007, Krajobraz kulturowy klucza białaczowskiego, [w:] Przyroda i miasto, t. X, cz.2, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 73-86.

MILECKA M., 2007, Problemy ochrony przyrodniczej na obszarach o wartościach kulturowych, [w:] Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, red. S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin, s. 204-216.

MILECKA M., 2007, Znaczenie wody w działalności ojców cystersów w Polsce, [w:] Obraz i żywioły, red. M. U. Mazurczak, M. Żak, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 263-275.

MILECKA M., 2007, Cysterskie fontanny – w poszukiwaniu form realnych i ich znaczenia symbolicznego, [w:] Architektura ogrodowa, obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodowych - historia i współczesność, red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 265-274.

MILECKA M., 2007, Dziedzictwo kulturowe Prezydenta Mościckiego na rzecz podniesienia walorów krajobrazowych Spały i okolic, [w:] Rocznik naukowy nr 5/2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, Warszawa, s. 33-41.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2007, Lasy jako element kompozycji przestrzennej założenia pałacowo-parkowego w Spale, [w:] Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Lasy w miastach Unii Europejskiej – Zasady gospodarowania i ochrona, red. E. Oleksiejuk, A. Jankowska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, s. 101-114.

MILECKA M., 2008, The Cistercian Route as a program of promotion of European culture heritage, [w:] Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe. Tourism in geographical environment, v.10, red. J. Wyrzykowski, University of Wrocław Institute of Geography and Regional Development, Wrocław, s. 185-194.

MILECKA M., 2008, Problemy ochrony i rewaloryzacji rezydencji myśliwskiej w Spale, [w:] Założenia rezydencjalno-ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych), red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 243-253.

MILECKA M., 2008, Cysterski krajobraz ciszy, [w:] Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. S. Bernat, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 11, Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., s. 183-192.

MILECKA M., 2008, Krajobraz opactwa sulejowskiego – historia przekształceń, [w:] Krajobraz i ogród wiejski. Zmienność krajobrazów otwartych, t.5, red. J. Janecki, Z. Borkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 187-206.

MILECKA M., 2008, Szlak cysterski jako program promocji dziedzictwa kulturowego Europy, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Turystyka w środowisku geograficznym, t.10, red. J. Wyrzykowski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 197-206.

MILECKA M., 2008, Zarządzanie wodą w opactwach cysterskich, [w:] Architektura i technika a zdrowie, red. K. Gerlic, Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 143-154.

MILECKA M., 2008, Ogrody klasztorne OO. Cystersów – historia i współczesność, [w:] Ogród sakralny – idea i rzeczywistość, red. M. Swaryczewska i inni, SARP, Kielce, s. 79-88.

MILECKA M., BRANKIEWICZ I., 2008, Radomka w Radomsku – znaczenie rzeki w strukturze miasta przemysłowego, [w:] Problemy środowiska przyrodniczego miast, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXII, red. S. Bródka, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 305-314.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2008, Miejsce założenia rezydencjonalno-ogrodowego we współczesnym krajobrazie – rozważania na przykładzie Wolborza i Białaczowa, [w:] Założenia rezydencjalno-ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych), red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 301-312.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2008, Forma własności parku a trwałość jego kompozycji, [w:] Krajobraz i ogród wiejski. Zmienność krajobrazów otwartych, t.5, red. J. Janecki, Z. Borkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 59-73.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2008, Symbolism and utilitarian significance of Cistercian fountains, [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and landscape Architecture, No 29, red. B. Czajkowska, R. Giedych, Warszawa, s. 193-202.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2008, Waloryzacja historycznych założeń ogrodowych jako podstawa gospodarowania przestrzenią – w poszukiwaniu metody, [w:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 273-282.

RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2008, The Stability of park composition, [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and landscape Architecture, No 29, red. B. Czajkowska, R. Giedych, Warszawa, s. 203-211.

MILECKA M., 2009, Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu, Wydawnictwo KUL, Lublin, ss. 414.

MILECKA M., 2009, Opactwo cysterskie w Fontenay – model turystycznego wykorzystania założenia poklasztornego, [w:] Terra incognita w turystyce, red. M.K. Leniartek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, s. 49-60.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2009, Krajobraz cysterski a rozwój turystyki. Wybrane problemy na przykładzie grupy opactw małopolskich, [w:] Nauka Przyroda Technologie, 3, z.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, #19, s. 1-10.

RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2009, Walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Nauka Przyroda Technologie, 3, z.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, #34, s. 1-9.

MILECKA M., 2010, Doliny cysterskie – historia i współczesność, [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, red. Chylińska D, Łach J., Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 63-72.

MILECKA M., 2010, Clairvaux – macierzyste opactwo św. Bernarda, [w:] Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 13, Kraków, s. 103-112.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2010, Piliczańskie parki krajobrazowe – idea ochrony a praktyka, [w:] Architektura krajobrazu, z. 1/2010 (26), Wrocław, s. 4-10.

MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2010, Studzianna – Poświętne. Maryjne Sanktuarium w relacji z krajobrazem, [w:] Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 13, Kraków, s. 227-234.

MILECKA M., 2011, Badania ogrodów i kompozycji krajobrazowych w Polsce, [w:] Forum scientiale cisterciense, Przyszłość badań nad historia i kultura cysterską w Polsce, red. E. Łużyniecka, A. Gallar, Wydawnictwo TART, Wrocław 2011, s. 157-167.

MILECKA M., 2011, Spalskie tradycje jako podstawa rozwoju turystycznego miejscowości, [w:] Instrumentalizacja turystyki kulturowej, red. M.K. Leniartek, P. Oleśniewicz, K. Widawski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 243-252.

MILECKA M., 2011, Sytuacja krajobrazowa opactw cysterskich w Polsce w kontekście obowiązujących form ich ochrony, [w:] Architektura krajobrazu, z. 2/2011 (31), Wrocław, s. 72-79.

Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, Praca zbiorowa (w tym: MILECKA M.) pod redakcją JANA RYLKE, Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa 2011, ss. 321.

BRANKIEWICZ I., MILECKA M., 2012, Symbolika ogrodów klasztornych w krajobrazie Lublina, [w:] Studia Krajobrazowe Tom III. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 7-26.

BRANKIEWICZ I., MILECKA M., 2012, Nowe możliwości dokumentowania historycznych założeń ogrodowych na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Maluszynie, [w:] Architektura krajobrazu, z. 1/2012 (34), Wrocław, s. 50-58.

MILECKA M., 2012, Xcaret – park kultury Majów, [w:] Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 7 (2-A/2012), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 209-218.

MILECKA M., 2012, Znaki i symbole identyfikujące dobra klasztorne cystersów, [w:] Studia Krajobrazowe Tom III. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 233-248.

MILECKA M., 2012, Średniowieczne dziedzictwo sztuki ogrodowej klasztorów europejskich, [w:] Hereditas Monasteriorum Vol.1, Wrocław, s. 31-56.

MILECKA M., 2012, The Cistercians large-scale water systems, [w:] Architectus No.1(31), Wrocław, s. 13-20.

WIDELSKA E., MILECKA M., 2012, Symboliczne „centrum” i jego znaczenie w przestrzeni wybranych miasteczek Lubelszczyzny, [w:] Studia Krajobrazowe Tom III. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 315-332.

BRANKIEWICZ I., MILECKA M., WIDELSKA E., 2012, Klasztor benedyktynek w Drohiczynie – ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 19 VII 1832 r., [w:] Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 roku, Wrocław, w druku.

MILECKA M., 2013, Ogrody małopolskich cystersów w pierwszej połowie, XIX w. i stan zachowania, [w:] Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 695-723.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2013, Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Spały, [w:] Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków, red. M. Milecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 87-98.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2013, Drzewostany sosnowe jako znak rozpoznawczy spalskiego krajobrazu – stan obecny i perspektywy ochrony, [w:] Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków, red. M. Milecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 248-258.

MILECKA M., 2013, Ogrody cysterskie – mit a rzeczywistość/Cistercian gardens – myth and reality, „Architectus”  Nr3(35), Wrocław, s. 47-61, tekst równoległy w języku polskim i angielskim.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2014, Założenie ogrodowe przy Willi Różana w Nałęczowie – dawny prestiż elit wobec współczesnych funkcji obiektu/The garden complex of Villa Rosea in Naleczow - prestige of historicalelite in view of the currentfunction of the building, [w:] Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 2013, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 163-177.

MILECKA M., 2014, Artystyczna kreacja Cesare Manrique i jej znaczenie dla rozwoju turystycznego Lanzarote, [w:] Nasze, nie nasze w turystyce, red. M.K. Leniartek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 56-76.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2014, The garden complex of villa Rosea in Nałęczów - former elite prestige and contemporary functions (Założenie ogrodowe przy willi różana w Nałęczowie – dawny prestiż elit wobec współczesnych funkcji obiektu), [w:] Czasopismo Techniczne, A. Archit, z. 5., s. 163-177.

MILECKA M., 2014, Cysterskie kompozycje jako przestrzenny wyraz reguły zakonu, [w:] Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, red. K. Kołodziejczyk i in., Tart Studio Wydawniczo-Poligraficzne, Wrocław, s. 69-81.

MILECKA M., 2014, Kontekst krajobrazowy polskich opactw cysterskich, [w:] Dziedzictwo kulturowe cystersów : Forum Scientiae Cisterciense, red. E. Łużyniecka, A. Galar, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 7-26.

MILECKA M., MIRONENKO V., 2014, Buildings of workers’ clubs from the years 1920–1930 in the context of contemporary needs of residents of Ukraine (Budynki klubów robotniczych z lat 1920–1930 w kontekście współczesnych potrzeb mieszkańców Ukrainy), „Architectus” nr 3(39), s. 53-62, tekst równoległy w języku polskim i angielskim.

MILECKA M., MIRONENKO V., 2014, Sovremennye problemy gorodskoj sredy, Sucasni problemi arhitekturi i mistobuduvanna b umovah miznarodnoї integraciї. Mižnarodna haykovo-tehnicna konferencia, s. 186-188.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2015, New opportunities of financing revitalisation of historical garden compositions in the light of their conservation (Nowe możliwości finansowania rewaloryzacji historycznych kompozycji ogrodowych a ich ochrona), [w:] Czasopismo Techniczne, A. Archit, z. 5., s. 143-155, tekst równoległy w języku polskim.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2015, Revitalization of historical garden complexes in the context of the possibility of procurement of structural and investment funds, [w:] International Scientific Conference. Horticulture in shaping life quality: Book of Abstracts, Lublin, 18-19.06.2015, Lublin, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, s. 52.

WIDELSKA E., MILECKA M., 2015, Transformation of Franciscans Monastic Gardens in Kazimierz Dolny (Przekształcenia Ogrodów Klasztornych Franciszkanów z Kazimierza Dolnego), [w:] Czasopismo Techniczne, A. Archit, z. 5., s. 103-113, tekst równoległy w języku polskim.

SIERADZKA M., MILECKA M., 2015, Convent gardens of the Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Nowy Sącz (Ogrody klasztoru sióstr niepokalanek w Nowym Sączu), „Architectus” nr 4(44), s. 21-32, tekst równoległy w języku polskim i angielskim.

MILECKA M., 2015, Kompozycja średniowiecznego ogrodu ziołowego w świetle dokumentów benedyktyńskich (The composition of medieval herb garden in light of benedictine documents), Herbaria i zielarstwo : konferencja naukowa, Lublin 22-24 października 2015 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin, s. 24-25, tekst równoległy w języku angielskim.

MILECKA M., 2015, Polskie akcenty w Valldemossie, [w:] Sport, turystyka, rekreacja jako czynniki rozwoju kulturowego, red. M. Milecka, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, s. 115-130.

MILECKA M., 2015, Pomnik Historii - opactwo cystersów w Sulejowie - wobec problemów jego zagospodarowania, [w:] Krajobraz jako dorobek kulturowy, red. M. Milecka, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, s. 99-114.

MILECKA M., 2015, The new problems of historic garden conservation in Poland, [w:] International Scientific Conference. Horticulture in shaping life quality : Book of Abstracts, Lublin, 18-19.06.2015, Lublin, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, s. 131.

KOT N., MILECKA M., 2015, Wybrane problemy kształtowania systemów zieleni we współczesnych miastach Polski na przykładzie Świdnika, [w:] Sport, turystyka, rekreacja jako czynniki rozwoju kulturowego, red. M. Milecka, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, s. 133-151.

MILECKA M., 2016, Cztery żywioły w służbie cystersów, [w:] Przyroda w kulturze, red. M. Milecka, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 87-104.

MILECKA M., 2016, Ochrona autentyku czy palimpsest - dylematy w procesie rewaloryzacji zespołu ogrodowego w Białaczowie (To protect the original or a palimpsest - dilemmas of the redevelopment process of the historic garden in Białaczów), „Architectus”, nr 1(45), s. 31-47, tekst równoległy w języku polskim i angielskim.

MILECKA M., 2016, Ochrona autentyku czy twórczy palimpsest - dylematy polskiego konserwatora ogrodowego, [w:] Warszawska szkoła architektury krajobrazu, red. J. Rylke , Sztuka Ogrodu, Sztuka Krajobrazu  nr 1 [14], s. 151-159.

MILECKA M., 2016, Działania konserwatorskie w parku zabytkowym w sytuacji silnej degradacji substancji zabytkowej na przykładzie Białaczowa (Conservation works in a historic park in case of high degradation of historic substance, illustrated with an example of Białaczów), „Ochrona Zabytków”, nr 1, s. 215-243, tekst równoległy w języku polskim i angielskim.

KOT N., MILECKA M., 2016, Wartości przyrodniczo-kulturowe Zespołu Cmentarnego przy ulicy Lipowej w Lublinie, [w:] Przyroda w turystyce, krajobrazie i w sztuce, red. M. Milecka, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s.165-185.

KOT N., MILECKA M., 2016, Tereny zieleni jako wyraz tożsamości miasta Puławy, [w:] Przyroda w turystyce, krajobrazie i w sztuce, red. M. Milecka, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s.103-114.

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., RYLKE J., WIDELSKA E., HORTYŃSKA P., 2016, Tożsamość i obcość. Narracja przestrzeni,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

 

JÓŹWIK R., KOT N., MALAWSKI S., MILECKA M., MYRONENKO V., RYLKE J., WIDELSKA E., 2017, Architektura krajobrazu jako zagadnienie projektowe,  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie.

 

MILECKA M., 2017, Wybrane problemy rekonstrukcji zabytkowych alei, [w:] Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, red. E. Łużyniecka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s.85-96.

 

MILECKA M., 2017, Ogród w klasztorze - rozważania o łączeniu sztuki i utylitaryzmu, [w:] Kulturowe i cywlizacyjne postawy Polaków. Sztuka jako inspiracja działań, red. M. Milecka, Wydawnictwo Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s.149-168.

 

MILECKA M., 2017, Znaczenie i uprawa roślin w średniowiecznym ogrodzie klasztornym, [w:] Kulturowe i cywlizacyjne postawy Polaków. Sztuka jako inspiracja działań, red. M. Milecka, Wydawnictwo Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s.169-180.

 

 

MOJSKI J., KALEJI H., SWOCZYNA T., MILECKA M., WIDELSKA E., 2018, Adaptacja hydroponicznego systemu ogrodów wertykalnych do warunków polskich, Inż. ekologiczna 2018 vol.19, z. 1., s.96-105.

 

REDAKCJE NAUKOWE

MILECKA M. (red.), 2014, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Natura w tradycji Polskości, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 149.

MILECKA M. (red.), 2014, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Tradycja jako czynnik spójności kulturowej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 262.

MILECKA M. (red.), 2015, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Krajobraz jako dorobek kulturowy, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin.

MILECKA M. (red.), 2015, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sport, turystyka, rekreacja jako czynniki rozwoju kulturowego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin.

MILECKA M. (red.), 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w kulturze, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 248. 

MILECKA M. (red.), 2016, Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Przyroda w turystyce, krajobrazie i w sztuce, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie, Lublin, s. 210.

 

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE

MILECKA M., 1995, Pamiętajmy o ogrodach, „Edukacyjny Magazyn ekologiczny Pilica”, 9, Tomaszów Mazowiecki, s. 19.

MILECKA M., 1996, Pamiętajmy o ogrodach, „Edukacyjny Magazyn ekologiczny Pilica”, 1/11, Tomaszów Mazowiecki, s. 26.

MILECKA M., 1996, Pamiętajmy o ogrodach – Park w Siedlowie czyli o tym jak przemówiły stare dęby, „Edukacyjny Magazyn ekologiczny Pilica”, 3/13, Tomaszów Mazowiecki, s. 22.

MILECKA M., 1996, Pamiętajmy o ogrodach – Piotrkowska zieleń, „Edukacyjny Magazyn ekologiczny Eko Pilica”, 1 (V-15), Tomaszów Mazowiecki, s. 11.

MILECKA M., 1996, Pamiętajmy o ogrodach – Zespół dworsko-parkowy w Zameczku, „Edukacyjny Magazyn ekologiczny Eko Pilica”, 2 (VI-16), Tomaszów Mazowiecki, s. 18-19.

MILECKA M., 1996, Zespół dworsko-parkowy w Moszczenicy, „Edukacyjny Magazyn ekologiczny Eko Pilica”, 3 (VII-17), Tomaszów Mazowiecki, s. 14-15.

MILECKA M., 1998, Pytanie, „Arche”, 17/18, Warszawa, s. 23.

MILECKA M., 2001, Zieleń miasta, „Spotkania z zabytkami”, nr 9 (175) XXV, Warszawa, s. 19-22.

MILECKA M., 2011, Woda – źródło życia, i jej znaczenie w ogrodach klasztornych, „Ekonatura – ogólnopolski miesięcznik ekologiczny”, 11(96), Wrocław, s. 21-23.

MILECKA M., 2012, Ogrody klasztorne w kulturze europejskiej, „Ekonatura – ogólnopolski miesięcznik ekologiczny”, Nr 3(100), Wrocław, s.23-26.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2013, Międzynarodowa konferencja naukowa "Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość kulturowa Polaków", „Ekonatura – ogólnopolski miesięcznik ekologiczny”,  Nr 10, s. 26-27.

BŁAZIAK M., MILECKA M., 2015, Powrót do tradycji uprawy ogrodów ziołowych „TYMIANKOWY SMAK FAJSŁAWIC”, „Ekonatura”, 8 (129), s. 21-23.

 
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

MILECKA M., 2005, Ogrody zmysłów w osiedlach Bełchatowa, [w:] Ku autentyczności krajobrazu miejskiego, Materiały Warszawskiej Panoramy Architektury Krajobrazu, red. J.T. Królikowski, Oddział Warszawski SARP, Warszawa, s. 35.

MILECKA M., 2012, „Conservator Cisterciense” 2012: 9–14 VII Trzebnica, 22–28 VII Wąchock, Hereditas Monasteriorum Vol.1, Wrocław, s. 349-350.

MILECKA M., 2012, Wstępne sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach, Hereditas Monasteriorum Vol.1, Wrocław, s. 413-414.

MILECKA M., BRANKIEWICZ I., WIDELSKA E., 2013, Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od listopada 2012 do maja 2013, Hereditas Monasteriorum Vol. 2/2013, s. 503-504.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2013, Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w okresie od  maja do października 2013, Hereditas Monasteriorum Vol. 3/2013, s. 448-449.

MILECKA M., WIDELSKA E.,  2013, Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków, [w:] Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 4 (68), s. 22.

MILECKA M., WIDELSKA E., 2014, Sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach w dniach 1.XI.2013 - 30.V.2014, Hereditas Monasteriorum Vol. 4/2014, s. 477-478.

MILECKA M., 2015, Cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków". Spała, 2013 i 2014 r., [w:] 45-lecie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Księga pamiątkowa, red. M. Błażewicz-Woźniak, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 182-184.

MILECKA M., 2015, Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, [w:] 45-lecie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Księga pamiątkowa, red. M. Błażewicz-Woźniak, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 95-99.

MILECKA M. i in., 2015, Kierunki studiów, [w:] 45-lecie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Księga pamiątkowa, red. M. Błażewicz-Woźniak, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 22-28.

MILECKA M., 2015, Kompozycja średniowiecznego ogrodu ziołowego w świetle dokumentów benedyktyńskich = The composition of medieval herb garden in light of benedictine documents, Herbaria i zielarstwo : konferencja naukowa, Lublin 22-24 października 2015 r. : program i streszczenia prac, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, s. 24-25.

 

RECENZJE PUBLIKACJI NAUKOWYCH

1. Recenzja naukowa pozycji pt. Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

2. Recenzja naukowa pozycji pt. Green worlds. Monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and others forms of designed green spaces. Their protection, conservation, restoration and public promotion, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa 2009.

3. Recenzja na potrzeby wydawnictwa PWN nowelizacji nakładu pozycji „Historia ogrodów cz.1” L. Majdeckiego wykonanej pod red. A. Strzeżek Majdeckiej, 2007.

4. Recenzja naukowa artykułu złożonego do druku w czasopiśmie Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 2012.

5. Recenzja naukowa książki pt. Prezydencka Spała, Michał Słoniewski, Max. s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, Spała 2012.

6. Recenzja naukowa 10-ciu artykułów złożonych do druku w czasopiśmie Architectus 2013, Politechnika Wrocławska.

7. Recenzja wydawnicza monografii Wystroje artystyczne kościoła pocysterskiego w Oliwie , autorstwa A. Piwka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.

8. Recenzja naukowa artykułu złożonego do druku w czasopiśmie w czasopiśmie UP w Lublinie, 2013.

9. Recenzja naukowa 2-ch artykułów złożonego do druku w czasopiśmie w czasopiśmie UP w Poznaniu, 2013.

 

PLENERY KRAJOWE I ZAGRANICZNE, WARSZTATY NAUKOWE, WYSTAWY

Wyjazdy delegacyjne z KUL w ramach badań własnych (w łącznie w okresie od V. 2007 r. do VII 2008 r.) do opactw cysterskich linii męskiej na terenie Polski w celu przeprowadzenia badań stanu zagospodarowania i określenia problemów ochrony wybranych założeń ogrodowych opactw cysterskich.

 

Wyjazd delegacyjny z KUL w ramach badań własnych w VIII/IX 2007 r. do  Niemiec i Francji w celu przeprowadzenia badań stanu zagospodarowania i określenia problemów ochrony wybranych założeń ogrodowych opactw cysterskich – konsultacje naukowe z pracownikami muzeum w Citeaux, Clairvaux, Fontenay, Cluny, Maulbronn.

 

Warsztaty naukowe ICOMOS, Conservator Cisterciense dla studentów Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej, warszawskiej i Gdańskiej oraz Wydz. Ogrodnictwa i  Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie– Trzebnica 2012.

 

Warsztaty naukowe ICOMOS, Conservator Cisterciense dla studentów Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej, warszawskiej i Gdańskiej oraz Wydz. Ogrodnictwa i  Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie– Wąchock 2012.

 

Warsztaty naukowe ICOMOS, Conservator Cisterciense dla studentów Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej, warszawskiej i Gdańskiej oraz Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Trzebnica 2013.

 

Warsztaty naukowe ICOMOS, Conservator Cisterciense dla studentów Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej, warszawskiej i Gdańskiej oraz Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Wąchock 2013.

 

PROJEKTY BADAWCZE, MIEJSCE REALIZACJI ORAZ CHARAKTER UDZIAŁU PRZY REALIZACJI PROJEKTU

Programy rewitalizacji terenów zieleni publicznej - grant wewnętrzny KUL na badania własne w latach  2006-2009 – Katedra Kształtowania Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, kierownik projektu.

 

 

Kompozycje ogrodowe OO. Cystersów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów małopolskich - grant wewnętrzny KUL na badania własne w latach 2008-2009 – Katedra Kształtowania krajobrazu, Instytyut Architektury Krajobrazu KUL, kierownik projektu.

 

Kierunki przekształceń krajobrazu kulturowego wsi  - grant wewnętrzny KUL na badania własne w latach  2006-2010 – Katedra Kształtowania krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, kierownik projektu.

 

 

Wartości klasztornych założeń ogrodowych - grant wewnętrzny KUL na badania własne w latach  2006-2010 – Katedra Kształtowania krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, kierownik projektu.

 

Koordynator ogólnopolskiego projektu badawczego, Podtytuł koordynowanego projektu: Dziedzictwo sztuki ogrodowej zespołów klasztornych Guberni Lubelskiej sekularyzowanych w XVIII i XIX wieku, Tytuł programu badawczego: Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja; Kierownik projektu: Prof. dr hab. M. Derwich – Uniwersytet Wrocławski, nr projektu 11H 11 021280.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

Sesja naukowa „Miasto tyłem do rzeki”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Referat: Sulejów – miasto nad Pilicą, Warszawa 1995.

Sesja naukowa „Miasto z widokiem na wieś”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Referat: Białaczów – małe miasto z wielką perspektywą?, Warszawa 1997.

Konferencja naukowa „Plan Ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Referat: Synteza planu ochrony SPK, Piotrków Trybunalski 1998.

Seminarium Warszawskiej Panoramy Architektury Krajobrazu „Ku autentyczności krajobrazu miejskiego”, Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu, Referat: Ogrody zmysłów w osiedlach Bełchatowa, Warszawa 2005.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Obraz i żywioły”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Referat: Znaczenie wody w działalności ojców cystersów w Polsce, Lublin 2006.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Granice w krajobrazach kulturowych”, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Referat: Wpływ granic na wartości założeń ogrodowych na przykładzie zabytkowego parku Spale, Warszawa 2006.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”, UMCS, Referat: Krajobraz kulturowy Spały, Kazimierz Dolny 2006.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”, UMCS, Referat: Studzianna – Poświętne – walory krajobrazu kulturowego i jego ochrona, Kazimierz Dolny 2006.

II Konferencja naukowo-techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej”, SITR, Referat: Roślinność Zespołu Fortecznego Grodzisko w Gdańsku, Toruń 2006.

IV Międzynarodowe sympozjum „Architektura i technika a zdrowie”, Politechnika Śląska, Referat: Problemy zagospodarowania terenów zieleni osiedlowej na przykładzie osiedla Dolnośląskiego w Bełchatowie, Gliwice 2006.

Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Hacienda Yaxcopoil – rezydencja kolonialna na Jukatanie, Warszawa 2006.

Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu, Warszawa 2006.

Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – Trinidad (Kuba), Warszawa 2007. 

Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Krajobraz kulturowy klucza białaczowskiego, Warszawa 2007.

Krajowa konferencja naukowa „Prezydent RP Ignacy Mościcki w Spale”, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, Referat: Prezydenta Mościckiego na rzecz podniesienia walorów krajobrazowych Spały i okolic, Spała 2007.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Referat: Problemy ochrony przyrodniczej na obszarach o wartościach kulturowych, Lublin 2007.

VII Międzynarodowa Konferencja o architekturze i sztuce sakralnej SACROEXPO „Kościoły naszych czasów. Ogród sakralny – idea i rzeczywistość”, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce, Referat: Ogrody klasztorne OO. Cystersów – historia i współczesność, Kielce 2008.

Konferencja naukowa „Założenia rezydencjalno-ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych)”, Politechnika Krakowska, Referat: Problemy ochrony i rewaloryzacji rezydencji myśliwskiej w Spale, Kraków 2008.

IX Międzynarodowa Konferencja poświęcona architekturze i sztuce sakralnej SACROEXPO „Kościoły Naszych Czasów. Przestrzenie sacrum”, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce, Referat: Porządek przestrzeni klasztoru i jej semantyka, Kielce 2011.

XIV Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz od-nowa”, Referat: Sytuacja krajobrazowa opactw cysterskich w Polsce w kontekście obowiązujących form ich ochrony, Wrocław – Polanica 2011.

VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce, Pocysterski Zespół Kulturowy w Jemielnicy, Referat: W poszukiwaniu średniowiecznej tradycji ogrodu klasztornego, Jemielnica 2011.

Seminarium kończące warsztaty naukowe Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska, Referat: Dziedzictwo sztuki ogrodowej cystersów, Trzebnica 2012.

Seminarium kończące warsztaty naukowe Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska, Referat: Ogrody cystersów małopolskich filii Morimondu, Wąchock 2012.

Seminarium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska „Autentyzm w konserwacji architektury do połowy XX wieku”, Referat: Kompozycje cysterskich ogrodów zakonnych w dokumentacjach Gerarda Ciołka, Warszawa 2012.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej”, Referat: Ogrodnictwo małopolskich cystersów w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 2012.

Międzynarodowa konferencja naukowa: "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r. ) (w 180. rocznicę decyzji o likwidacji klasztorów w Wielkopolsce)", Referat: Losy pocysterskich założeń ogrodowych w Wielkopolsce, Poznań 2013.

Konferencja o charakterze promocyjno-kulturalnym: "Świetlana przyszłość Spały", Referat: Prezentacja koncepcji zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego w Spale, Spała 2013. 

Seminarium kończące warsztaty naukowe Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska, Referat: Ogrody klasztorne w Trzebnicy w pracach studentów – prezentacja wyników, Trzebnica 2013.

Seminarium kończące warsztaty naukowe Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska, Referat: Klasztory cystersów na Światowej Liście UNESCO, Wąchock 2013.

I Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków”, Referat: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Spały, Spała 2013.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza”, Referat: Pokasacyjne losy krajobrazowego dziedzictwa cystersów oliwskich, Przysiek 2013.

Konferencja naukowa „Krajobraz jako nośnik idei”, Referat: Cysterskie kompozycje jako przestrzenny wyraz reguły zakonu, Wrocław 2013.

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Osiągnięcia i sukcesy”, Referat: Polskie akcenty w Valldemossie, Spała 2014.

III Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych”, Referat: Cztery żywioły w służbie u cystersów, Spała 2015;

IV Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań”, Referat: Ogród w klasztorze – rozważania o łączeniu utylitaryzmu i sztuki, Spała 2016.

  

ORGANIZACJA KONFERENCJI

I Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków”, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Spała 2013.

II Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Osiągnięcia i sukcesy”, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Spała 2014.

III Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych”, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Spała 2015.

IV Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań”, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, Spała 2016.