UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Projektów i Funduszy


 

Biuro Projektów i Funduszy

« wstecz

Zadania Centrum Nauki realizowane w Biurze Projektów i Funduszy obejmują:

1) monitorowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i strukturalnych (za wyjątkiem programu Erasmus oraz NAWA z zakresu wymiany bilateralnej) oraz przekazywanie jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości udziału w tych programach;
2) udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem;
3) pomoc w formalnym przygotowywaniu wniosków o projekty oraz innych dokumentów aplikacyjnych składanych do NCN, NCBiR i innych instytucji;
4) wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym:
- współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucję finansującą;
- nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
- współpraca z kierownikami projektów oraz zespołów projektowych w ramach prowadzonych kontroli i audytów, w tym udział w przygotowywaniu wymaganych dokumentów oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych;
5) udzielanie pomocy kierownikom projektów w monitorowaniu wskaźników i trwałości projektów ;
6) gromadzenie informacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących udziału poszczególnych jednostek w krajowych i międzynarodowych programach naukowych, dydaktycznych i strukturalnych;
7) prowadzenie strony internetowej Centrum Nauki w zakresie zagadnień realizowanych przez Biuro;
8) wprowadzanie do systemu POL-ON informacji z zakresu działalności Biura.