Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - AKTUALNE

Architektura Krajobrazu studia II stop. stacjonarne obowiązuje w roku akademickim 2017-2018

 

SEMESTR I

Historia i teoria kształtowania przestrzeni (przedmiot hum.-społ.)
Socjologia i psychologia środowiskowa (przedmiot hum.-społ.)
Język obcy specjalistyczny Angielski
Język obcy specjalistyczny Francuski
Język obcy specjalistyczny Niemiecki
Język obcy specjalistyczny Rosyjski
Ochrona krajobrazu   
Planowanie przestrzenne   
Inżynieria krajobrazu   
Systemy informacji przestrzennej   
Kształtowanie krajobrazu miast   
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK A Rodzimość krajobrazu doliny Bugu
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK A Siedliska priorytetowe w krajobrazie kulturowym Polski
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK A Awifauna w krajobrazie
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK A Renaturalizacja układów wodnych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK A Metody ochrony roślin w terenach zurbanizowanych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK A Ekologia miasta jako układu przyrodniczo-antropogenicznego
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK B Ochrona i waloryzacja szaty roślinnej w założeniach historycznych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK B Rekultywacja krajobrazu i terenów zdegradowanych


SEMESTR II

Wybrane zagadnienia z teorii urbanistyki   
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich   
Projektowanie konserwatorskie   
Rewitalizacja krajobrazowa terenów zurbanizowanych   
Projektowanie zintegrowane   
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK C Ocena krajobrazu kulturowego
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK C Formy ochrony ekspozycji w krajobrazie kulturowym
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK C Ogrody tymczasowe
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK C Temporary gardens
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK C Kreacja w przestrzeni publicznej
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK C Sacrum w krajobrazie regionu, Polski i Europy
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK C Ogród polski w tradycji i współczesnym krajobrazie kulturowym/ Unikatowość krajobrazu Polski
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK C Ogród zabytkowy we współczesnych strukturach urbanistycznych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK C Historic garden in modern urban structures
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK C Park miejski – funkcja, forma, relacja z krajobrazem
Przedmiot fakultatywny do wyboru 3 – BLOK C Zbiorowiska synantropijne w krajobrazie zurbanizowanym
Przedmiot fakultatywny do wyboru 3 – BLOK C Rośliny przyprawowe i lecznicze w krajobrazie i w ogrodzie
Przedmiot fakultatywny do wyboru 3 – BLOK C Rodzima roślinność w krajobrazie, parku, ogrodzie
Przedmiot fakultatywny do wyboru 3 – BLOK C Choroby roślinności parkowej i leśnej. Zdrowotność roślin ozdobnych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 3 – BLOK C Conventional and non-conventional methods of plant protection in  urban areas
Przygotowanie dokumentacji w postępowaniu konkursowym   
Seminarium dyplomowe 1    

SEMESTR III

Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK D Problematyka projektowania stref przenikania krajobrazów historycznych współczesnych
Polska tradycja w kształtowaniu struktur osadniczych i jej ochrona
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK D Zabytki architektury i archeologii w krajobrazie historycznym
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK D Symbolika i znaczeniowość krajobrazu
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK D Ochrona i waloryzacja szaty roślinnej na terenach zurbanizowanych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 1 – BLOK D Sztuka ogrodów XX i XXI wieku
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Genius loci podstawą działań rewitalizacyjnych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Genius loci as a basis in regeneration activities
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Studia i analizy dla potrzeb opracowań konserwatorskich
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Ochrona historycznych struktur przestrzennych w krajobrazie kulturowym
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Projektowanie małej architektury w przestrzeniach publicznych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Urban furniture design
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Kompozycje roślinne w przestrzeniach publicznych
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Kształtowanie złożonych struktur w krajobrazie kulturowym
Przedmiot fakultatywny do wyboru 2 – BLOK D Developing integrated system in cultural landscape
Przedmiot humanistyczno-społ. do wyboru – BLOK E Filozofia przyrody
Przedmiot humanistyczno-społ. do wyboru – BLOK E Przedsiębiorczość
Przedmiot humanistyczno-społ. do wyboru – BLOK E Podstawy komunikacji i negocjacje
Studio projektowe   
Seminarium dyplomowe 2   
Przygotowanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy

 

 

 

 

 

« wstecz