WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Opis kierunku

Studia wyższe jednolite magisterskie

« wstecz

Kierunek: WETERYNARIA

 

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów:

Nazwa kierunku studiów: weterynaria

Poziom kształcenia: jednolity magisterski

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: lekarz weterynarii

 

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne

Dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk weterynaryjnych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U.11.179.1065)

 

Ogólne cele i efekty kształcenia

Zgodne są z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta kierunku WETERYNARIA niezbędne do wykonywania zawodu lekarza weterynarii:

  • Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu struktury i funkcjonowania organizmów zwierzęcych; mechanizmów leżących u podstaw zdrowia zwierząt, chorób i terapii od poziomu genu po zwierzę, stado, rasę i gatunek; biologii czynników zakaźnych wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy.
  • Absolwent powinien wykazywać wiedzę w zakresie chowu i hodowli z uwzględnieniem żywienia i dobrostanu zwierząt, ekonomiki produkcji zwierzęcej, utylizacji produktów ubocznych i odpadów powstających przy produkcji zwierzęcej.
  • Absolwent powinien wykazywać wiedzą i umiejętności niezbędne do: przeprowadzenia wywiadu i badania klinicznego pacjenta; analizy objawów klinicznych i zmian anatomopatologicznych; zbierania, analizy i interpretacji danych uzyskanych danych; rozpoznania; terapii; profilaktyki; monitorowania stanu zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej; podejmowania działań przy stwierdzeniu choroby podlegającej obowiązkowi zgłoszenia.
  • W zakresie postępowań lekarsko-weterynaryjnych dotyczących higieny żywności Absolwent: rozumie zasady ochrony zdrowia konsumentów; potrafi prowadzić nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; zna normy, zasady i uwarunkowania technologii produkcji i zapewnienia higieny procesu technologicznego; potrafi przeprowadzić badanie przed- i poubojowe; potrafi stosować systemy kontroli zgodne z HACCP; w sposób prawidłowy interpretuje akty prawne regulujące nadzór weterynaryjny.
  • Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny weterynaryjnej w zakresie komunikacji i konsultacji z lekarzami weterynarii i innymi specjalistami oraz korzystania z materiałów źródłowych.
  • Absolwent zna język łaciński w stopniu niezbędnym do zrozumienia i opisywania czynności lekarsko-weterynaryjnych, stanu zdrowia zwierząt, stanów i zmian patologicznych oraz chorób zwierząt.
  • Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu systemów informacyjnych stosowanych do obsługi zakładu leczniczego lub stada oraz analizy sytuacji epizootycznej.
  • Absolwent kierunku WETERYNARIA posiada także umiejętności: stosowania w praktyce nabytej wiedzy, pracy zarówno samodzielnej, jak i zespołowej; przystosowania się do różnych ról; komunikacji z właścicielami zwierząt; prowadzenia stosownej dokumentacji. Ma poczucie odpowiedzialności za innych członków zespołu oraz pacjentów. Rozumie potrzebę stałego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, ma świadomość uczestniczenia i działania w organizacjach zawodowych i pozazawodowych.
  • Absolwent ma sprawność fizyczną konieczną do wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych.

 

Studia na kierunku WETERYNARIA trwają 11 semestrów. Liczba godzin realizowanych na kierunku zajęć wynosi ogółem 5100. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 340.

 

Program nauczania spełnia wymagania programowe dla studiów jednolitych magisterskich na kierunku WETERYNARIA na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury Załącznik nr 1 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: WETERYNARIA jednolite studia magisterskie.

 

Kształcenie na kierunku WETERYNARIA obejmuje treści z zakresu:

a. przedmiotów podstawowych,

b. przedmiotów szczegółowych:

– nauk podstawowych,
– nauk klinicznych,
– produkcji zwierzęcej,
– higieny żywności,

c. przedmiotów dodatkowych (wychowanie fizyczne, podstawy informatyki, język łaciński, język nowożytny i przedmioty humanistyczne)

 

Zgodnie z wytycznymi standardu kształcenia dla kierunku zostały ustalone następujące obciążenia:

 

 
Grupy
przedmiotów
Standard kształcenia
Program kierunku
godziny
pkt ECTS
godziny
pkt ECTS

A. Grupa treści podstawowych

1185
87
1445
114

B. Grupa treści kierunkowych

1785
130
2265
151

C. Staże kliniczne

300
20
315
28

D. Praktyki wakacyjne

560
15
560
15
Razem
3830
246
4585
308
 

Zgodnie ze standardem kształcenia godziny niezapisane w minimalnej liczbie godzin dla poszczególnych treści kształcenia zostały przeznaczone na zajęcia z przedmiotów dodatkowych (c), bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności intelektualnych, przedmiotów do wyboru oraz na zwiększenie liczby realizowanych godzin w grupach treści podstawowych i kierunkowych:

 

– przedmioty dodatkowe (c) i inne – 335 godz. – 20 pkt ECTS,

– przedmioty do wyboru – 180 godz. – 12 ECTS – 12 pkt ECTS.

 

Wykaz modułów realizowanych na kierunku na stronie internetowej wydziału.

 

Matryca pokrycia efektów kierunkowych kształcenia przez efekty realizowane w ramach modułów na stronie internetowej wydziału.

 

Staże kliniczne ukierunkowane na kształcenie praktyczne realizowane są pod nadzorem nauczyciela akademickiego i obejmują odpowiednio:

 

1. Parazytologia i inwazjologia weterynaryjna – 15 godz. – semestr VII – 1 pkt ECTS;

2. Choroby koni – 90 godz. – semestr X i XI – 8 pkt ECTS;

3. Choroby ptaków – 30 godz. – semestr XI – 3 pkt ECTS;

4. Choroby zwierząt gospodarskich – 90 godz. – semestr X i XI – 8 pkt ECTS;

5. Choroby psów i kotów – 90 godz. – semestr X i XI – 8 pkt ECTS.