Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Opisy modułów - ARCHIWUM

Architektura Krajobrazu - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

 

 Opis kierunku >>

 Informacja o specjalnościach >>

 

Opisy przedmiotów (Syllabusy):

 

Specjalność Architektura Krajobrazu terenow Zurbanizowanych (AKTZ) od roku akad. 2013/2014:

 

SEMESTR I

Historia i teoria kształtowania przestrzeni

Socjologia i psychologia środowiskowa

Język obcy - Angielski

Język obcy - Francuski

Język obcy - Niemiecki

Język obcy - Rosyjski

Ochrona krajobrazu

Planowanie przestrzenne

Inżynieria krajobrazu

Systemy informacji przestrzennej

Kształtowanie krajobrazu miast

Przedmiot fakultatywny  1 - BLOK A Kompozycje roślinne w przestrzeniach publicznych

Przedmiot fakultatywny  1 - BLOK A Kształtowanie złożonych struktur  w krajobrazie kulturowym

Przedmiot fakultatywny  2 - BLOK A Projektowanie małej architektury w przestrzeniach publicznych

Przedmiot fakultatywny  2 - BLOK A Ochrona i waloryzacja szaty roślinnej na terenach zurbanizowanych

Rekultywacja krajobrazu i terenów zdegradowanych

 

SEMESTR II

Wybrane zagadnienia z teorii urbanistyki

Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich

Rewitalizacja krajobrazowa terenów zurbanizowanych

Projektowanie zintegrowane

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK B - Forma w krajobrazie

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK B - Ogrody tymczasowe

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK B - Ogród zabytkowy we współczesnych strukturach urbanistycznych

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK B - Park miejski - funkcja, forma, relacja z krajobrazem

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B - Zbiorowiska synantropijne w krajobrazie zurbanizowanym

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B - Rośliny przyprawowe i lecznicze w krajobrazie i w ogrodzie

Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B - Turystyczne zagospodarowanie a ochrona walorów krajobrazu Polski

Seminarium dyplomowe 1 

 

SEMESTR III

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK C - Symbolika i znaczeniowość krajobrazu 

Przedmiot fakultatywny 1 - BLOK C - Sztuka ogrodów XX i XXI wieku

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C - Renaturalizacja układów wodnych

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C - Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody ochrony roślin w terenach zurbanizowanych

Przedmiot fakultatywny 2 - BLOK C - Ekologia miasta jako układu przyrodniczo-antropogenicznego

Studio projektowe

Seminarium dyplomowe 2

 
Specjalność Projektowanie i Konserwacja Krajobrazu Rodzimego (PiKKR) od roku akad. 2013/2014:
 
SEMESTR I
Przedmiot fakultatywny  1 - BLOK A - Projektowanie przestrzeni rekreacyjnych w krajobrazie chronionym
Przedmiot fakultatywny  2 - BLOK A - Zabytki architektury i archeologii w krajobrazie historycznym
 
SEMESTR II
Wybrane zagadnienia z teorii urbanistyki
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B - Ogród polski w tradycji i współczesnym krajobrazie kulturowym
Przedmiot fakultatywny 3 - BLOK B - Choroby roślinności parkowej i leśnej / Zdrowotność roślin ozdobnych
 
SEMESTR III
Studio projektowe
 
« wstecz