Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Efekty kształcenia

Zielarstwo i fitoprodukty

Opis efektów uczenia się dla kierunku zielarstwo i fitoprodukty, studia I i II stopnia

                

Nazwa kierunku studiów: zielarstwo i fitoprodukty

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne 

Dziedzina(y) nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia:

            dziedzina nauk nauki rolnicze ,

            dyscyplina naukowa: rolnictwo i ogrodnictwo

           

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomu 6 określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.

 

Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Symbole efektów uczenia się dla kierunku studiów

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK

WIEDZA

absolwent zna i rozumie:

ZF_W01

pojęcia i zagadnienia z zakresu botaniki fitosocjologii, chemii, biochemii, fizjologii genetyki, hodowli i uprawy roślin, ekologii, ochrony roślin i ochrony środowiska, entomologii, fitopatologii, dostosowaną do kierunku zielarstwo i fitoprodukty

P6S_WG

P6S_WK

 

ZF_W02

zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne dostosowane do form działalności w produkcji zielarskiej oraz z zakresu techniki komputerowej i systemów informatycznych mających zastosowanie w produkcji zielarskiej

 

P6S_WG

P6S_WK

ZF_W03

stan współczesnych problemów w produkcji zielarskiej oraz zadań inżynierskich dostosowanych do studiowanego kierunku

P6S_WG

 

ZF_W04

podstawowe technologie produkcji zielarskiej metody suszenia i przechowywania surowców zielarskich, pozwalające uzyskać wysoką jakość fitoproduktu

P6S_WG

P6S_WK

ZF_W05

ma podstawową wiedzę z zakresu farmakognozji i farmakologii, pozwalającą scharakteryzować podstawowe surowce zielarskie, substancje biologicznie aktywne oraz fitoprodukty

P6S_WG

P6S_WK

ZF_W06

posiada podstawową wiedzę na temat fitoproduktów, ich znaczenia (przydatności) w życiu człowieka

P6S_WK

ZF_W07

ma wiedzę o znaczeniu środowiska przyrodniczego, jego zagrożeniach, w tym wynikających ze stosowanych technologii produkcji zielarskiej oraz jego racjonalnym wykorzystaniu, a także ma podstawową wiedzę o różnorodności biologicznej i jej znaczeniu w ekosystemach

P6S_WG

P6S_WK

ZF_W08

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz ma podstawową wiedzę o zasadach tworzenia, zarządzania i funkcjonowania rynku zielarskiego

P6S_WK

ZF_W09

posiada podstawową wiedzę w zakresie zachowania zasad bezpiecznego postępowania w miejscu pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z produkcji zielarskiej i stosowania fitoproduktów

P6S_WG

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

absolwent potrafi:

ZF_U01

posiada umiejętność sprawnego poruszania się i korzystania z różnych źródeł i w różnych formach oraz stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych ze studiowanym kierunkiem

P6S_UW

ZF_U02

wykonać i prawidłowo analizować pod kierunkiem opiekuna naukowego proste eksperymenty badawcze w obszarze nauk przyrodniczych

P6S_UW

ZF_U03

dokonać identyfikacji i klasyfikacji organizmów z różnych grup taksonomicznych, analizować procesy biologiczne zachodzące w glebie i w roślinach zielarskich oraz interpretować zjawiska i czynniki wpływające na wielkość i jakość produkcji, ziół i fitoproduktów, stan środowiska przyrodniczego i jego zasobów

P6S_UW

ZF_U04

wybrać, zastosować i optymalizować techniki i technologie typowe dla produkcji zielarskiej, a także podejmować standardowe działania w zakresie produkcji zielarskiej oraz technicznych zadań inżynierskich charakterystycznych dla tego kierunku

P6S_UW

ZF_U05

zastosować zdobytą wiedzę z zakresu technologicznych, ekonomicznych i prawnych aspektów produkcji zielarskiej, wykorzystania naturalnych zasobów przyrody dla potrzeb człowieka oraz doskonalić kompetencje inżynierskie poprzez analizę konsekwencji podejmowanych działań związanych z wykonywanym zawodem

P6S_UW

ZF_U06

posługiwać się językiem obcym w zakresie nauk przyrodniczych i zielarstwa oraz umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie nauk przyrodniczych, zielarstwa i terapii roślinnych z wykorzystaniem różnych źródeł

P6S_UW

ZF_U07

korzystać z opracowań i tworzyć zalecenia ochrony i nawożenia roślin zielarskich oraz prowadzić doradztwo w celu uzyskania produktów zielarskich wysokiej jakości

P6S_UW

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

absolwent jest gotów do:

ZF_K01

zawodowej i etycznej odpowiedzialności za wysoką jakość i dystrybucję produktów, stan i kształtowanie środowiska

P6S_KK

P6S_KO

ZF_K02

samodoskonalenia w zakresie zielarstwa, ochrony środowiska oraz wykorzystania zasobów naturalnych przyrody dla poprawy jakości życia człowieka

P6S_KO

P6S_KK

ZF_K03

działania w sposób przedsiębiorczy i odpowiedzialny, organizować pracę i zarządzać realizacją zadań związanych z wykonywanym zawodem oraz współdziałać i pracować w grupie

P6S_KK

P6S_KR

Uwaga:

K – przykładowy kod kierunku studiów

 

 

           

Nazwa kierunku studiów zielarstwo i fitoprodukty

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Dziedzina(y) nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia:

            dziedzina nauk nauki rolnicze,

            dyscyplina naukowa: rolnictwo i ogrodnictwo

           

Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomu 7 określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.

Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Symbole efektów uczenia się dla kierunku studiów

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK

WIEDZA

absolwent zna i rozumie:

ZF_W01

ma rozszerzoną i aktualną wiedzę o różnych możliwościach wykorzystania roślin, surowców zielarskich i produktów roślinnych w życiu człowieka, pogłębioną o wiedzę historyczną

P7S_WG

P7S_WK

ZF _W02

posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i uprawy roślin zielarskich niezbędną w projektowaniu, zakładaniu i użytkowaniu upraw zielarskich

P7S_WG

 

ZF_W03

posiada wiedzę z zakresu statystyki, doświadczalnictwa, metodologii nauk przyrodniczych oraz technik komputerowych dostosowaną do kierunku zielarstwo i fitoprodukty

P7S_WG

 

ZF_W04

 

ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do prowadzenia szeroko rozumianej działalności zielarskiej i dystrybucji fitoproduktu

P7S_WG

P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

absolwent potrafi:

ZF_U01

wykorzystać techniki analityczne i informatyczne przydatne w ocenie jakości oraz produkcji surowców i fitoproduktów

P7S_UW

ZF_U02

prawidłowo zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy z zakresu zielarstwa i wybranych fitoproduktów oraz zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem literatury naukowej, metod statystycznych i twórczo je zastosować

P7S_UW

ZF_U03

posiada umiejętność zarządzania indywidualnym gospodarstwem i przedsiębiorstwem zielarskim oraz współdziałania z innymi podmiotami gospodarczymi

P7S_UW

ZF_U04

posiada umiejętność posługiwania się językiem ojczystym i obcym w zakresie nauk przyrodniczych i zielarstwa oraz przygotowania typowych prac naukowych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie nauk przyrodniczych wykorzystując różne źródła

P7S_UW

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

absolwent jest gotów do:

ZF_K01

do doskonalenia wiedzy na temat roślin zielarskich i fitoproduktu w życiu i kulturze człowieka, do pogłębiania o wiedzy historycznej i aktualnej wiedzy naukowej i etycznej odpowiedzialności za wysoką jakość surowców i produktów zielarskich

P7S_KK

P7S_KO

 

ZF_K02

doskonalenia wiedzy w zakresie produkcji zielarskiej dostrzegając konieczność prawidłowej interpretacji i odpowiedniego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sektorze zielarskim.

P7S_KO

P7S_KK

ZF_K03

działań zmierzających do popularyzowania w społeczeństwie wiedzy o właściwościach oraz możliwości użytkowania surowców zielarskich i fitoproduktów

P7S_KK

P7S_KR

 

Uwaga:

K – przykładowy kod kierunku studiów

 

 

 

« wstecz