Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Efekty kształcenia

Hortitechniki precyzyjne

 

      
                   Opis efektów uczenia się dla kierunku hortitechniki precyzyjne studia drugiego stopnia
 
Nazwa kierunku studiów: hortitechniki precyzyjne
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Dziedzina(y) nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia:
dziedzina nauk nauki rolnicze,
dyscyplina naukowa: rolnictwo i ogrodnictwo
           
Opis efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomu 7 określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy.
Opis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
 
Symbole efektów uczenia się dla kierunku studiów
Kierunkowe efekty uczenia się
Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK
WIEDZA
absolwent zna i rozumie:
HP_W01
pojęcia/zagadnienia i mechanizmy funkcjonowania zjawisk przyrodniczych w zakresie biologii roślin uprawnych, metod ich towarowej produkcji oraz kształtowania środowiska dostosowaną do kierunku hortitechniki precyzyjne
P7S_WG
HP_W02
zasady agrotechniki roślin sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych pozwalającą na rozwiązywanie typowych zadań i problemów z zakresu nowoczesnych technologii ich produkcji
P7S _WK
HP_W03
zasady stosowanych metod, technik, narzędzi oraz materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia
P7S_WG
P7S_WK
HP_W04
ogólne zagadnienia z zakresu biologii i technologii uprawy roślin ogrodniczych oraz urządzeń technicznych stosowanych w procesach produkcji wysokiej jakości produktów roślinnych, niezbędne w modelowaniu systemów hortitechnicznych
P7S_WK
HP_W05
zasady funkcjonowania organizmów żywych oraz przyrody nieożywionej na różnych poziomach złożoności, a także aktualne trendy rozwojowe w obszarze techniki ogrodniczej
P7S_WG
HP_W06
zasady kompleksowego działania czynników, które determinują wydajność i jakość produkcji warzyw, owoców i ziół, a także specjalistycznej infrastruktury organizacyjnej i gospodarczej poszczególnych działów ogrodnictwa
P7S_WK
HP_W07
pojęcia/przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zagadnienia z zakresu ekonomii, prawa i wiedzy społecznej pozwalające na prowadzenie działalności ogrodniczej w warunkach polowych i pod osłonami
P7S_WG
P7S_WK
HP_W08
zagadnienia z zakresu techniki komputerowej i systemów informatycznych mających zastosowane w obiektach i maszynach ogrodniczych oraz zna wybrane aplikacje wspomagające zarządzanie  produkcją ogrodniczą
P7S_WK
HP_W09
zagrożenia wynikające ze skażenia płodów rolnych oraz metody zapobiegania im
P7S_WG
P7S_WK
UMIEJĘTNOŚCI
absolwent potrafi:
HP_U01
powiązać wiedzę z zakresu biologii roślin ogrodniczych i technologii ich produkcji do projektowania oraz kontroli, uwarunkowanych czynnikami przyrodniczymi i technicznymi, procesów pozyskiwania trwałych produktów ogrodniczych
P7S_UW
HP_U02
przygotować pracę pisemną oraz  zaprezentować zagadnienie z zakresu hortitechniki precyzyjne oraz porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej.
P7S_UK
 
HP_U03
wskazać możliwość efektywnego wykorzystania specjalistycznych maszyn, urządzeń i obiektów w towarowych technologiach produkcji owoców, warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych, a także produktów zielarskich o wysokiej trwałości, jakości higienicznej oraz wartości odżywczej
P7S_UW
P7S_UK
 
HP_U04
prawidłowo zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy i zadanie projektowe z zakresu mechanizacji produkcji ogrodniczej oraz zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem literatury naukowej, metod statystycznych i twórczo je zastosować
P7S_UW
P7S_UK
P7S_UU
 
HP_U05
dokonać selekcji dostępnych informacji, która umożliwia precyzyjne planowanie zabiegów agrotechnicznych adekwatnie do warunków glebowych i potrzeb roślin
P7S_UW
HP_U06
prowadzić doradztwo w celu uzyskania produktów ogrodniczych i rolnych wysokiej jakości oraz podejmować decyzje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego przy zachowaniu zasad ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania.
P7S_UW
P7S_UK
 
 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
absolwent jest gotów do:
HP_K01
społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość produktów roślinnych i stan środowiska naturalnego; ma  świadomość znaczenia zasad dobrej praktyki rolniczej w integrowanej produkcji roślin.
P7S_KK
P7S_KO
HP_K02
doskonalenia wiedzy na temat metod produkcji ogrodniczej oraz dostrzega w tym zakresie konieczność dokładnej interpretacji nowych informacji, a także efektywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sektorze ogrodniczym
P7S_KO
P7S_KR
HP_K03
działania w sposób przedsiębiorczy i odpowiedzialny za wysoką jakość produktów ogrodniczych i zielarskich, a ponadto rozumie znaczenie oszczędnej gospodarki surowcami i środkami produkcji
P7S_KO
P7S_KR
HP_K04
określania priorytetów i mechanizmów służących realizacji wytyczonych celów w zakresie wykonywanego zawodu,  dostrzegania przyrodniczych, ekonomicznych i etycznych skutków działalności.
P7S_KK
P7S_KR
 

             

 
« wstecz