BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11

 

 

Beata Ferencz
 Adiunkt w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

2000–2003 – studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek – geografia, specjalność - hydrologia.
2003–2005 – studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek – geografia, specjalność - hydroklimatologia
2006–2011 – studia doktoranckie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Hydrobiologii.
2012 – uzyskanie stopnia Doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii

2016 – studia podyplomowe, Grafika komputerowa i DTP, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Temat rozprawy doktorskiej:

Układy zlewniowo-jeziorne trzech jezior łęczyńsko-włodawskich o obszarach alimentacji ze skałami węglanowymi.

 

Główne dziedziny zainteresowania:


Nauki o Ziemi, hydrologia, hydrogeochemia, limnologia

 

Główne kierunki prac badawczych:


– Związki między charakterem zlewni a jakością wód jezior łęczyńsko-włodawskich
– Translokacje jonowe w zlewniach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
– Zmiany rozrządu wody w zlewniach jeziornych i ich wpływ na zasoby wodne
– Tempo wymiany wody w poleskich układach zlewniowo-jeziornych
– Struktura ilościowa i jakościowa składowych bilansu materii zlewni
– Bilans wodny zlewni i mis jeziornych
– Procesy fluwialne w dolinie Bugu
 Mineralizacja potencjalna i wielkość antropopresji strefy aktywnej wymiany wybranych jezior łęczyńsko-włodawskich
– Ekologiczne aspekty przemian krajobrazu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

 

Nagrody
Nagroda Rektora II stopnia, za osiągnięcia naukowe w 2014 roku

Ważniejsze prace projektowe oraz osiągnięcia naukowe:


1) Udział w projekcie dotyczącym możliwości rekultywacji hipertroficznego jeziora Syczyńskiego
2) Warsztaty hydrologiczne pt. Water and Culture in Dialog w ramach międzynarodowego programu Youth Forum on Water and Cultures in Dialog in Turin (20 – 25. 05. 2008)
3) Staż hydrologiczno-limnologiczny w Zakładzie Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (01 – 30. 09. 2008)
4) Staż hydrochemiczny w Zakładzie Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (01 – 30. 09. 2009)
5) Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru wydobycia węgla kamiennego w okolicach pola wydobywczego Stefanów
6) Analiza stosunków wodnych Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” od lat 60 XX w. w ramach projektu LTER

7) Grant NCN NCN 2015/17/D/ST10/02105 Hydrologiczne uwarunkowania relacji allometrycznych wybranych poleskich systemów zlewniowo-jeziornych. 2016-2019

 

Udział w konferencjach:


53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2004)
IX Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna w Cieszynie (2005)
Kongres Geografów Polskich w Poznaniu (2006)
X Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna w Międzyzdrojach (2007)
XI Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna w Gdańsku i Wdzydzach Kiszewskich (2008)
Problemy technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności (2009)
21 Zjazd Hydrobiologów Polskich w Lublinie (2009)

Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych. Janów Lubelski (2013)
Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii. Lublin (2013)
Międzynarodowa konferencja “Ochrona i monitoring przyrody – na styku granic” „Nature protection and monitoring – transboundary challenges”. Białowieża (2015)
„Więcej niż energia - obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny” (2016)
Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska (2016)
 

 

Liczba publikacji:


Współautorka lub autorka trzydziestu publikacji, w tym 12 artykułów z listy Journal Citation Reports.
Publikacje dostępne pod adresem:
https://www.researchgate.net/profile/Beata_Ferencz2/publications

Staże

Staż hydro-meteorologiczny w Paralleli EuroMediterranean Institute for NothWest, Italy, Turin (20 – 25. 05. 2008)

Staż naukowy hydrologiczno-limnologiczny w Zakładzie Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (01 – 30. 09. 2008)

Hydrochemiczny staż naukowo-badawczy w Zakładzie Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (01 – 30. 09. 2009)

 

Dorobek dydaktyczny:


Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów: Hydrologia, Geomorfologia, geologia i gleboznawstwo, Zarządzanie zasobami środowiska, Ekologia i architektura krajobrazu, Ocena Oddziaływania na Środowisko, Inżynieria Środowiska, Technologie informacyjne, Grafika inżynierska

 

Adres, telefon, e-mail:


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
tel: 081-461-00-61 wew. 317
e-mail: beata.ferencz@up.lublin.pl