BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11





 

Barbara Natalia Sowińska - Świerkosz
Data urodzenia: 1982.07.17
Adiunkt w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Mgr inż. budownictwa, 2006 - absolwentka Politechniki Lubelskiej - Wydział Inżynierii
Budowlanej i Sanitarnej kierunek Budownictwo, specjalność Ochrona Zabytków Architektury i Urbanistyki
Szkolenie z zakresu ArcGis - 2008, ESCRI Polska, Warszawa
Studia podyplomowe Ochrona Dziedzictwa Kulturowego - 2009, wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

 

Główne dziedziny zainteresowania:


Ekologia krajobrazu, architektura krajobrazu, ochrona dziedzictwa kulturowego,

 

Główne kierunki prac badawczych:


 Określenie standardów jakości krajobrazu obszarów o różnym stopniu antropogenicznego przekształcenia;

 Opracowanie i zastosowanie wskaźników jakości krajobrazu;
 Partycypacja społeczności lokalnych w procesie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
 Analiza fizjonomii krajobrazu;
 Analiza struktury przestrzennej krajobrazu;
 Tradycje architektury wiejskiej województwa lubelskiego.

 

Ważniejsze prace projektowe oraz osiągnięcia naukowe:


 Współudział w pracach nad określeniem standardów jakości krajobrazu Rezerwatu Biosfery „Roztocze-Puszcza Solska” oraz przestawienie ich wyników na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Radę Europy w Gironie, Hiszpania, 2006;
 Uczestnictwo w projekcie PHARE „Poprawa stanu ekologicznego i optymalizacja wykorzystania turystycznego zlewni zespołu jezior Miejskie – Kleszczów, jako rozwiązanie pilotażowe do wdrażania na innych obszarach pojeziernych Euroregionu Bug”, praca dotycząca tradycji architektonicznych Polesia Lubelskiego, 2006;
 Współpraca przy projektowaniu „Wzornika architektury regionalnej Polesia”, 2006;
 Praca przy projekcie rewaloryzacji zespołu źródliskowo – sakralnego w Trzęsinach na Roztoczu Zachodnim, 2006-2007;
 Udział w projekcie „Kraina Błękitnych Chat” badającym tradycję architektury wiejskiej Roztocza Zachodniego oraz promującym budownictwo regionalne;
 Udział w projekcie ALTER-Net (A Long Term Ecological Research Network), realizowanym
w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, w okresie 2007/2009.
 Udział w realizowanym przez Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody projekcie „Przeciwdziałanie skutkom suszy w województwie lubelskim, 2008;

 

Liczba publikacji:


Współautorka lub autorka trzydziestu pięciu publikacji naukowych.

 

Dorobek dydaktyczny:


Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Ekologia krajobrazu i planowanie przestrzenne, Grafika inżynierska, Geometria i grafika inżynierska, Rewaloryzacja krajobrazu, Planowanie przestrzenne, Ochrona krajobrazu kulturowego, Systemy informacji przestrzennej, Systemy informacji o środowisku

 

Adres, telefon, e-mail:


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
tel: 081-461-00-61 wew. 319
e-mail: barbara.sowinska@wp.pl