BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Marcin Kolejko

 

Mgr – 1995, nauki rolnicze: biologia
Dr – 2000, nauki rolnicze: ichtiobiologia i rybactwo śródlądowe

 

Główne dziedziny zainteresowania:


Biologia i ekologia ichtiofauny słodkowodnej, ochrona przyrody

 

Główne kierunki prac badawczych:


 Badania populacyjne rzadkich, chronionych i obcych gatunków ryb w ekosystemach wodnych Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego i Roztocza Środkowego;
 Badania ichtiofauny wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego o różnym statusie ochronnym i w różnym stopniu użytkowanych gospodarczo;
 Badania ichtiofauny w starorzeczach i zbiornikach powyrobiskowych Polesia Lubelskiego;
 Badania nad biologia i ekologią strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w ekosystemach wodnych Polesia Lubelskiego

 

Ważniejsze prace projektowe i wdrożeniowe:


 Udział w przygotowaniu Planu Ochrony Poleskiego Parku Narodowego, Operat Ochrona Ekosystemów Wodnych, 1998-1999;
 Udział w przygotowaniu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, Operat Ekosystemy Wodne; 1999-2001;
 Udział w realizacji programu „Restytucji raka szlachetnego w wybranych rzekach Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”, WFOŚiGW, EKOFUNDUSZ, 1999-2002;
 Udział w programie „Monitoring bioróżnorodności ichtiofauny pięciu jezior Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego”, program finansowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, Centrum Badań Ekologicznych PAN, 2005;
 Udział w realizacji projektu PHARE „Poprawa stanu ekologicznego i optymalizacja wykorzystania turystycznego zlewni zespołu jezior Miejskie – Kleszczów, jako rozwiązanie pilotażowe do wdrażania na innych obszarach pojeziernych Euroregionu Bug”, 2006;
 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny ds. uzupełnienia Obszarów Natura 2000 (ekspert od zespołu ichtiofauny), 2008-2009;
 Udział w programie „Opracowanie analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony – ocena efektów renaturalizacji ekosystemów wodnych i torfowiskowych”. Część 3. „Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie struktury gatunkowej i ilościowej ichtiofauny”. Poleski Park Narodowy, 2008;
 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zbiornik Majdan Zahorodyński Komora II. Fundacja PAN Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. Lublin-Siedliszcze, 2008;
 Udział w programie „Monitoring stanu ekologicznego Zbiornika Zemborzyckiego”. Analiza właściwości fizycznych i chemicznych wody Zalewu Zemborzyckiego w okresie zimowym, 2009;
 Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Bystrzyca Jakubowicza” (PLH060096)
w województwie lubelskim. Ichtiofauna. EKKOM Sp. z o.o. Kraków, 2011;
 Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dobromyśl” (PLH060033) w województwie lubelskim. Ichtiofauna. EKKOM Sp. z o.o. Kraków, 2011;
 Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Uroczyska Lasów Janowskichl” (PLH060031)
w województwie lubelskim. Ichtiofauna. BULiGL oddział Lublin, 2011

 

Realizowane granty krajowe:


– 6 P04F 058 10 – Ekotony i ich rola w funkcjonowaniu wodno – torfowiskowych ekosystemów
w obszarach chronionych Polesia Lubelskiego, kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Radwan, 1997–19999, (wykonawca);
– 5 P06H 061 17 - Ichtiofauna wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, grant promotorski, kierownik projektu mgr Marcin Kolejko, 1998-2000, (główny wykonawca);
– 6 P04G 029 19 – Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno – torfowiskowych na obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego, na tle antropogenicznych przekształceń środowiska, kierownik projektu prof. dr hab. Stanisław Radwan, 2001 – 2002, (wykonawca);
– 2 P04G 116 29 - Ocena stanu populacji strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814)
w ekosystemach wodnych Polesia Lubelskiego i program ochrony gatunku w tym regionie kraju, kierownik projektu dr Marcin Kolejko, 2006-2008, (główny wykonawca);
– N305 087 31/3325 „Przekształcenia struktury ekologicznej i aktualne warunki funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” oraz perspektywy ochrony ich walorów przyrodniczych” kierownik naukowy projektu dr hab. prof. nadzw. Tadeusza J. Chmielewskiego, 2007-2009, (wykonawca)

 

Liczba publikacji:


Około 60 publikacje z zakresu: ichtiobiologii, astakologii, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody

 

Dorobek dydaktyczny:


 promotor ponad 70 prac inżynierskich i magisterskich;
 prowadzenie wykładów (ichtiobiologia, ekologia krajobrazu, ochrona przyrody, monitoring przyrodniczy, podstawy ekorozwoju, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, ocena oddziaływania na środowisko, kształtowanie zagospodarowania obszarów wiejskich, zarządzanie zasobami środowiska) i ćwiczeń (zoologia, ichtiobiologia, hydrobiologia, ekologia krajobrazu, ochrona przyrody, inżynieria środowiska, monitoring środowiska, monitoring przyrodniczy, podstawy ekorozwoju, zarządzanie zasobami przyrody, zarządzanie zasobami środowiska, planowanie przestrzenne, ocena oddziaływania na środowisko, kształtowanie zagospodarowania obszarów wiejskich) na studiach dziennych i zaocznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i Politechnice Lubelskiej;
 opiekun praktyk magisterskich i dyplomowych w Stacji Badawczej im. A. Lityńskiego w Piasecznie, 2001, 2003, 2005;
 opiekun praktyk magisterskich i dyplomowych w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym w Załuczu Starym w Poleskim Parku Narodowym, 2007;
 egzaminator w komisjach rekrutacyjnych na kierunki studiów Ochrona Środowiska i Zootechnika na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt, 2004, 2005;
 Studenckie Koło Naukowe, opiekun Sekcji Ekologii i Ochrony Wód, od 2002 roku;
 Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska, opiekun Sekcji Przyrodniczej, od 2006

 

Przynależność do organizacji zawodowych i naukowych, pełnione funkcje:


 członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, od 1996

 

Adres, telefon, e-mail:


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
tel: (081) 461 00 61 w. 320
e-mail: kolejko@op.pl