Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Publikacje

« wstecz

 

PUBLIKACJE NAUKOWE (MONOGRAFIE, ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH, ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH)


MILECKA M., 1996, Sulejów – miasto nad Pilicą, [w:] Miasto tyłem do rzeki, red. B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, s. 105-112.
MILECKA M., 1997, Białaczów – małe miasto z wielką perspektywą? [w:] Miasto z widokiem na wieś, red. B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, s. 73-88.
MILECKA M. i inni, 1998, Kierunki zagospodarowania SPK, [w:] Sulejowski Park Krajobrazowy, praca zbiorowa pod red J. Kurowskiego, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, s. 130-143.
MILECKA M., 1999, Piotrkowska zieleń, [w:] Przyroda i miasto, t. II, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 195-205.
CHMIELEWSKI T.J., i inni (w tym: BRANKIEWICZ I.), 2004, Ewolucja koncepcji miasta przyjaznego człowiekowi i przyrodzie, [w:] Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, 36, s. 71-90.
RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2004, Studzianna – Poświętne, tradycje kulturowe czynnikiem kształtującym zrównoważony rozwój wsi, [w:] Architektura krajobrazu, nr 3-4/2004, s. 4-8.
MILECKA M., 2006, Problemy zagospodarowania terenów zieleni osiedlowej na przykładzie osiedla Dolnośląskiego w Bełchatowie. Problems of housing estate greenery development based on the ex ample of „Dolnośląskie” housing development on Bełchatów, [w:] Architektura i technika a zdrowie. Architecture, technology and health, IV Międzynarodowe Sympozjum, red. K. Gerlic, Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 203-212.
MILECKA M., 2006, Hacienda Yaxcopoil – rezydencja kolonialna na Jukatanie, [w:] Przyroda i miasto, t. VIII, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 130-138.
MILECKA M., 2006, Krajobraz kulturowy Spały, [w:] Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, red. W. Wołoszyn, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, s. 187-193.
MILECKA M., BORKOWSKA A., 2006, Roślinność Zespołu Fortecznego Grodzisko w Gdańsku, [w:] Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej, red. E. Oleksiejuk, A. Jankowska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, s. 89-102.
MILECKA M., JANUSZCZYK W., 2006, Fortyfikacje w krajobrazie trzech miast: Przemyśla, Paczkowa i Tomaszowa Mazowieckiego, [w:] Fortyfikacje w przestrzeni miasta, red. W. Uchman, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 171-178.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2006, Ewolucja dworskich założeń ogrodowych powiatu piotrkowskiego, [w:] Krajobraz i ogród wiejski. Dziś i jutro wsi, t. 4. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 37-51.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2006, Studzianna – Poświętne – walory krajobrazu kulturowego i jego ochrona, [w:] Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, red. W. Wołoszyn, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, s. 195-199.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2006, Wpływ granic na wartości założeń ogrodowych na przykładzie zabytkowego parku Spale, [w:] Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 5, red. J. Plit, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 239-246.
MILECKA M., SZKOŁUT P., JANUSZCZYK W., 2006, Kulturowe korzenie komponowanej zieleni w krajobrazie wsi polskiej, [w:] Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną, red. K. Młynarczyk, Olsztyn, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM w Olsztynie, s. 109-118.
RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2006, Przekształcenia rezydencji myśliwskiej w Spale, [w:] Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną, red. K. Młynarczyk, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM w Olsztynie, Olsztyn, s. 131-139.
RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2006, Granice parku w miejskim krajobrazie kulturowym, [w:] Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 5, red. J. Plit, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 232-238.
RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2006, Stan przetrwania wiejskich założeń ogrodowych na Białorusi, [w:] Krajobraz i ogród wiejski. Dziś i jutro wsi, t. 4. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 53-78.
RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2006, Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu, [w:] Przyroda i miasto, t. VIII, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 312-318.
MILECKA M., 2007, Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – Trinidad (Kuba), [w:] Przyroda i miasto, t. X, cz.1, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 93-104.
MILECKA M., 2007, Krajobraz kulturowy klucza białaczowskiego, [w:] Przyroda i miasto, t. X, cz.2, red. E. Ramus, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 73-86.
MILECKA M., 2007, Problemy ochrony przyrodniczej na obszarach o wartościach kulturowych, [w:] Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe, red. S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin, s. 204-216.
MILECKA M., 2007, Znaczenie wody w działalności ojców cystersów w Polsce, [w:] Obraz i żywioły, red. M. U. Mazurczak, M. Żak, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 263-275.
MILECKA M., 2007, Cysterskie fontanny – w poszukiwaniu form realnych i ich znaczenia symbolicznego, [w:] Architektura ogrodowa, obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodowych - historia i współczesność, red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 265-274.
MILECKA M., 2007, Dziedzictwo kulturowe Prezydenta Mościckiego na rzecz podniesienia walorów krajobrazowych Spały i okolic, [w:] Rocznik naukowy nr 5/2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, Warszawa, s. 33-41.
MILECKA M., WIDELSKA E., 2007, Lasy jako element kompozycji przestrzennej założenia pałacowo-parkowego w Spale, [w:] Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Lasy w miastach Unii Europejskiej – Zasady gospodarowania i ochrona, red. E. Oleksiejuk, A. Jankowska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Toruń, s. 101-114.
MILECKA M., 2008, The Cistercian Route as a program of promotion of European culture heritage, [w:] Conditions of the foreign tourism development in central and eastern Europe. Tourism in geographical environment, v.10, red. J. Wyrzykowski, University of Wrocław Institute of Geography and Regional Development, Wrocław, s. 185-194.
MILECKA M., 2008, Problemy ochrony i rewaloryzacji rezydencji myśliwskiej w Spale, [w:] Założenia rezydencjalno-ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych), red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 243-253.
MILECKA M., 2008, Cysterski krajobraz ciszy, [w:] Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. S. Bernat, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 11, Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o., s. 183-192.
MILECKA M., 2008, Krajobraz opactwa sulejowskiego – historia przekształceń, [w:] Krajobraz i ogród wiejski. Zmienność krajobrazów otwartych, t.5, red. J. Janecki, Z. Borkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 187-206.
MILECKA M., 2008, Szlak cysterski jako program promocji dziedzictwa kulturowego Europy, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Turystyka w środowisku geograficznym, t.10, red. J. Wyrzykowski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 197-206.
MILECKA M., 2008, Zarządzanie wodą w opactwach cysterskich, [w:] Architektura i technika a zdrowie, red. K. Gerlic, Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 143-154.
MILECKA M., 2008, Ogrody klasztorne OO. Cystersów – historia i współczesność, [w:] Ogród sakralny – idea i rzeczywistość, red. M. Swaryczewska i inni, SARP, Kielce, s. 79-88.
MILECKA M., BRANKIEWICZ I., 2008, Radomka w Radomsku – znaczenie rzeki w strukturze miasta przemysłowego, [w:] Problemy środowiska przyrodniczego miast, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXII, red. S. Bródka, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 305-314.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2008, Miejsce założenia rezydencjonalno-ogrodowego we współczesnym krajobrazie – rozważania na przykładzie Wolborza i Białaczowa, [w:] Założenia rezydencjalno-ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych), red. A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 301-312.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2008, Forma własności parku a trwałość jego kompozycji, [w:] Krajobraz i ogród wiejski. Zmienność krajobrazów otwartych, t.5, red. J. Janecki, Z. Borkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 59-73.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2008, Symbolism and utilitarian significance of Cistercian fountains, [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and landscape Architecture, No 29, red. B. Czajkowska, R. Giedych, Warszawa, s. 193-202.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2008, Waloryzacja historycznych założeń ogrodowych jako podstawa gospodarowania przestrzenią – w poszukiwaniu metody, [w:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 273-282.
RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2008, The Stability of park composition, [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and landscape Architecture, No 29, red. B. Czajkowska, R. Giedych, Warszawa, s. 203-211.
MILECKA M., 2009, Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu, Wydawnictwo KUL, Lublin, ss. 414.
MILECKA M., 2009, Opactwo cysterskie w Fontenay – model turystycznego wykorzystania założenia poklasztornego, [w:] Terra incognita w turystyce, red. M.K. Leniartek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, s. 49-60.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2009, Krajobraz cysterski a rozwój turystyki. Wybrane problemy na przykładzie grupy opactw małopolskich, [w:] Nauka Przyroda Technologie, 3, z.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, #19, s. 1-10.
RÓŻAŃSKA A., MILECKA M., 2009, Walory turystyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Nauka Przyroda Technologie, 3, z.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, #34, s. 1-9.

FRĄK R., KOZAKI., WIDELSKA E., KOZAK H., 2009, Prognosis of landscape changes in the basin of the Bojarski stream with application of CELLAUT model [w].: Природні комплекси й екосистеми верхівя ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції. 15-17 травня 2009 року - Львів – Ворохта, с. 246-252 KOZAK I., i inni (w tym: WIDELSKA E.), 2009, Modele komputerowe FORKOME i CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Roztoczańskim Parku Narodowym, [w:] Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej. 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza – regionu pogranicza, red. R. Reszel, T. Grabowskiego, Zwierzyniec, s. 169-179.
HORTYŃSKA P., DUDKIEWICZ M., 2010, Barwa i faktura – środki plastyczne w architekturze krajobrazu [w]: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN 6, Lublin, s. 27-38.
MILECKA M., 2010, Doliny cysterskie – historia i współczesność, [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, red. Chylińska D, Łach J., Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 63-72.
MILECKA M., 2010, Clairvaux – macierzyste opactwo św. Bernarda, [w:] Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 13, Kraków, s. 103-112.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2010, Piliczańskie parki krajobrazowe – idea ochrony a praktyka, [w:] Architektura krajobrazu, z. 1/2010 (26), Wrocław, s. 4-10.
MILECKA M., RÓŻAŃSKA A., 2010, Studzianna – Poświętne. Maryjne Sanktuarium w relacji z krajobrazem, [w:] Czasopismo techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 13, Kraków, s. 227-234.
HORTYŃSKA P., DUDKIEWICZ M., 2011, Ogrody Basenu Morza Śródziemnego – na przykładzie założeń ogrodowych w Hiszpanii i na Cyprze [w]: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, Lublin, s. 30-36
MILECKA M., 2011, Badania ogrodów i kompozycji krajobrazowych w Polsce, [w:] Forum scientiale cisterciense, Przyszłość badań nad historia i kultura cysterską w Polsce, red. E. Łużyniecka, A. Gallar, Wydawnictwo TART, Wrocław 2011, s. 157-167.
MILECKA M., 2011, Spalskie tradycje jako podstawa rozwoju turystycznego miejscowości, [w:] Instrumentalizacja turystyki kulturowej, red. M.K. Leniartek, P. Oleśniewicz, K. Widawski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 243-252.
MILECKA M., 2011, Sytuacja krajobrazowa opactw cysterskich w Polsce w kontekście obowiązujących form ich ochrony, [w:] Architektura krajobrazu, z. 2/2011 (31), Wrocław, s. 72-79.
Krajobraz XXI wieku. Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, Praca zbiorowa (w tym: MILECKA M.) pod redakcją JANA RYLKE, Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa 2011, ss. 321.
BRANKIEWICZ I., MILECKA M., 2012, Symbolika ogrodów klasztornych w krajobrazie Lublina, [w:] Studia Krajobrazowe Tom III. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 7-26.
BRANKIEWICZ I., MILECKA M., 2012, Nowe możliwości dokumentowania historycznych założeń ogrodowych na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Maluszynie, [w:] Architektura krajobrazu, z. 1/2012 (34), Wrocław, s. 50-58.
MILECKA M., 2012, Xcaret – park kultury Majów, [w:] Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 7 (2-A/2012), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 209-218.
MILECKA M., 2012, Znaki i symbole identyfikujące dobra klasztorne cystersów, [w:] Studia Krajobrazowe Tom III. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 233-248.
MILECKA M., 2012, Średniowieczne dziedzictwo sztuki ogrodowej klasztorów europejskich, [w:] Hereditas Monasteriorum Vol.1, Wrocław, s. 31-56.
MILECKA M., 2012, The Cistercians large-scale water systems, [w:] Architectus No.1(31), Wrocław, s. 13-20.
WIDELSKA E., MILECKA M., 2012, Symboliczne „centrum” i jego znaczenie w przestrzeni wybranych miasteczek Lubelszczyzny, [w:] Studia Krajobrazowe Tom III. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Wrocław, s. 315-332.
BRANKIEWICZ I., MILECKA M., WIDELSKA E., 2012, Klasztor benedyktynek w Drohiczynie – ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 19 VII 1832 r., [w:] Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 roku, Wrocław, w druku.


PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE


MILECKA M., 1995, Pamiętajmy o ogrodach, [w:] Edukacyjny Magazyn ekologiczny Pilica, 9, Tomaszów Mazowiecki, s. 19.

MILECKA M., 1996, Pamiętajmy o ogrodach, [w:] Edukacyjny Magazyn ekologiczny Pilica, 1/11, Tomaszów Mazowiecki, s. 26.

MILECKA M., 1996, Pamiętajmy o ogrodach – Park w Siedlowie czyli o tym jak przemówiły stare dęby, [w:] Edukacyjny Magazyn ekologiczny Pilica, 3/13, Tomaszów Mazowiecki, s. 22.

MILECKA M., 1996, Pamiętajmy o ogrodach – Piotrkowska zieleń, [w:] Edukacyjny Magazyn ekologiczny Eko Pilica, 1 (V-15), Tomaszów Mazowiecki, s. 11.

MILECKA M., 1996, Pamiętajmy o ogrodach – Zespół dworsko-parkowy w Zameczku, [w:] Edukacyjny Magazyn ekologiczny Eko Pilica, 2 (VI-16), Tomaszów Mazowiecki, s. 18-19.

MILECKA M., 1996, Zespół dworsko-parkowy w Moszczenicy, [w:] Edukacyjny Magazyn ekologiczny Eko Pilica, 3 (VII-17), Tomaszów Mazowiecki, s. 14-15.

MILECKA M., 1998, Pytanie, [w:] Arche, 17/18, Warszawa, s. 23.
MILECKA M., 2001, Zieleń miasta, [w:] Spotkania z zabytkami, nr 9 (175) XXV, Warszawa, s. 19-22.
WIDELSKA E., 2008, Nowoczesne place zabaw szansą aktywizacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, Witryna Wiejska, Warszawa.
MILECKA M., 2011, Woda – źródło życia, i jej znaczenie w ogrodach klasztornych, [w:] Ekonatura – ogólnopolski miesięcznik ekologiczny, 11(96), Wrocław, s. 21-23.
BRANKIEWICZ I., WIDELSKA E., 2012, Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową z użyciem metody zrównoważonego systemu drenażu, [w:] Ekonatura – ogólnopolski miesięcznik ekologiczny, Nr 2(99), Wrocław, s.
MILECKA M., 2012, Ogrody klasztorne w kulturze europejskiej, [w:] Ekonatura – ogólnopolski miesięcznik ekologiczny, Nr 3(100), Wrocław, s.23-26.


KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA


MILECKA M., 2005, Ogrody zmysłów w osiedlach Bełchatowa, [w:] Ku autentyczności krajobrazu miejskiego, Materiały Warszawskiej Panoramy Architektury Krajobrazu, red. J.T. Królikowski, Oddział Warszawski SARP, Warszawa, s. 35.
WIDELSKA E., MARTON-GÓRA E., 2009, The Rosa de Los Vientos Park, [w:] Parque Urbano de Valdebebas, Concurso International para el Diseno del Parque Urbano de Valdebebas, EA Fundacion Arquitectura Coam, Madrid, p. 103.
DUDKIEWICZ M., HORTYŃSKA P., 2010, Lustra zewnętrzne i mozaika artystyczna w przestrzeni ogrodu rodzinnego [w]: Ogród za oknem – dzieło sztuki, red. B. Gawryszewska, Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 90-95.
DUDKIEWICZ M., HORTYŃSKA P., 2010, Projekt koncepcyjny ogrodu rodzinnego – ogród z fontanną i lustrem [w]: Ogród za oknem – dzieło sztuki, red. B. Gawryszewska, Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa, s. 96-97.
BRANKIEWICZ I., WIDELSKA E., 2012, Sprawozdanie z badań terenowych: Klasztor benedyktynek w Drohiczynie - ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 19 VII 1832 r., Hereditas Monasteriorum Vol.1, Wrocław, s.415
MILECKA M., 2012, „Conservator Cisterciense” 2012: 9–14 VII Trzebnica, 22–28 VII Wąchock, Hereditas Monasteriorum Vol.1, Wrocław, s. 349-350.
MILECKA M., 2012, Wstępne sprawozdanie z prac nad losami założeń ogrodowych po skasowanych klasztorach, Hereditas Monasteriorum Vol.1, Wrocław, s. 413-414.

 

 

RECENZJE PUBLIKACJI NAUKOWYCH

« wstecz

 

dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UP

 

1. Recenzja naukowa pozycji pt. Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, D. Sikora, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.


2. Recenzja naukowa pozycji pt. Green worlds. Monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and others forms of designed green spaces. Their protection, conservation, restoration and public promotion, red. J. Rylke, M. Kaczyńska, Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa 2009.


3. Recenzja na potrzeby wydawnictwa PWN nowelizacji nakładu pozycji „Historia ogrodów cz.1” L. Majdeckiego wykonanej pod red. A. Strzeżek Majdeckiej, 2007.


4. Recenzja naukowa artykułu złożonego do druku w czasopiśmie Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture 2012.

 

5. Recenzja naukowa książki pt. Prezydencka Spała, Michał Słoniewski, Max. s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, Spała 2012.

 

6. Recenzja naukowa 2-ch artykułów złożonych do druku w czasopiśmie Architectus 2013, Politechnika Wrocławska.
 

PRACE NAUKOWE I TWÓRCZE PRACOWNIKÓW KATEDRY - WYSTAWY ARTYSTYCZNE (MALARSTWO)

« wstecz

 

mgr sztuki Paulina Hortyńska

 

1. „Autograf 2005” – Muzeum na Zamku Lubelskim, wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków, Lublin 2005.

2. „Open Studios” – Lemba Galery, Cypr 2007.

3. “Ela, ela Show” – La Viande Gallery, Londyn 2007.

4. “How to tell yourself from a television” – En Plo Gallery, Paphos, Cypr 2008.

5. “50 stopni w cieniu” – Dom Kultury LSM, Lublin 2008.

6. Kawiarnia artystyczna Hades, Lublin 2009.

7. Muzeum UMCS, Lublin 2009.

8. Festiwal Filmu i Sztuki – Dwa Brzegi, Kazimierz Dolny 2009.

9. XVI Wschodni Salon Sztuki (jubileusz 100-lecia ZPAP) – Galeria Zajezdnia Lublin 2011.
 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH

« wstecz

 

dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UP

 

1. Sesja naukowa „Miasto tyłem do rzeki”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Referat: Sulejów – miasto nad Pilicą, Warszawa 1995.

 

2. Sesja naukowa „Miasto z widokiem na wieś”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Referat: Białaczów – małe miasto z wielką perspektywą?, Warszawa 1997.

 

3. Konferencja naukowa „Plan Ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, Referat: Synteza planu ochrony SPK, Piotrków Trybunalski 1998.

 

4. Seminarium Warszawskiej Panoramy Architektury Krajobrazu „Ku autentyczności krajobrazu miejskiego”, Akademia Sztuki Architektury Krajobrazu, Referat: Ogrody zmysłów w osiedlach Bełchatowa, Warszawa 2005.

 

5. Ogólnopolska konferencja naukowa „Obraz i żywioły”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Referat: Znaczenie wody w działalności ojców cystersów w Polsce, Lublin 2006.

 

6. Ogólnopolska konferencja naukowa „Granice w krajobrazach kulturowych”, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Referat: Wpływ granic na wartości założeń ogrodowych na przykładzie zabytkowego parku Spale, Warszawa 2006.

 

7. Ogólnopolska konferencja naukowa „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”, UMCS, Referat: Krajobraz kulturowy Spały, Kazimierz Dolny 2006.

 

8. Ogólnopolska konferencja naukowa „Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona”, UMCS, Referat: Studzianna – Poświętne – walory krajobrazu kulturowego i jego ochrona, Kazimierz Dolny 2006.

 

9. II Konferencja naukowo-techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej”, SITR, Referat: Roślinność Zespołu Fortecznego Grodzisko w Gdańsku, Toruń 2006.

 

10. IV Międzynarodowe sympozjum „Architektura i technika a zdrowie”, Politechnika Śląska, Referat: Problemy zagospodarowania terenów zieleni osiedlowej na przykładzie osiedla Dolnośląskiego w Bełchatowie, Gliwice 2006.

 

11. Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Hacienda Yaxcopoil – rezydencja kolonialna na Jukatanie, Warszawa 2006.

 

12. Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Problemy rewaloryzacji barokowego założenia w Wolborzu, Warszawa 2006.

 

13. Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – Trinidad (Kuba), Warszawa 2007.

14. Międzynarodowa konferencja „Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Referat: Krajobraz kulturowy klucza białaczowskiego, Warszawa 2007.

 

15. Krajowa konferencja naukowa „Prezydent RP Ignacy Mościcki w Spale”, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza, Referat: Prezydenta Mościckiego na rzecz podniesienia walorów krajobrazowych Spały i okolic, Spała 2007.


16. Międzynarodowa konferencja naukowa „Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Referat: Problemy ochrony przyrodniczej na obszarach o wartościach kulturowych, Lublin 2007.

 

17. VII Międzynarodowa Konferencja o architekturze i sztuce sakralnej SACROEXPO „Kościoły naszych czasów. Ogród sakralny – idea i rzeczywistość”, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce, Referat: Ogrody klasztorne OO. Cystersów – historia i współczesność, Kielce 2008.

 

18. Konferencja naukowa „Założenia rezydencjalno-ogrodowe dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych)”, Politechnika Krakowska, Referat: Problemy ochrony i rewaloryzacji rezydencji myśliwskiej w Spale, Kraków 2008.

 

19. IX Międzynarodowa Konferencja poświęcona architekturze i sztuce sakralnej SACROEXPO „Kościoły Naszych Czasów. Przestrzenie sacrum”, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce, Referat: Porządek przestrzeni klasztoru i jej semantyka, Kielce 2011.

 

20. XIV Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz od-nowa”, Referat: Sytuacja krajobrazowa opactw cysterskich w Polsce w kontekście obowiązujących form ich ochrony, Wrocław – Polanica 2011.

 

21. VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce, Pocysterski Zespół Kulturowy w Jemielnicy, Referat: W poszukiwaniu średniowiecznej tradycji ogrodu klasztornego, Jemielnica 2011.


22. Seminarium kończące warsztaty naukowe Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska, Referat: Dziedzictwo sztuki ogrodowej cystersów, Trzebnica 2012.
 

23. Seminarium kończące warsztaty naukowe Conservator Cisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska, Referat: Ogrody cystersów małopolskich filii Morimondu, Wąchock 2012.

 

24. Seminarium Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska „Autentyzm w konserwacji architektury do połowy XX wieku”, Referat: Kompozycje cysterskich ogrodów zakonnych w dokumentacjach Gerarda Ciołka, Warszawa 2012.

 

25. Międzynarodowa konferencja naukowa „Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej”, Referat: Ogrodnictwo małopolskich cystersów w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 2012.

 

26. Międzynarodowa konferencja naukowa: "Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r. ) (w 180. rocznicę decyzji o likwidacji klasztorów w Wielkopolsce)", Referat: Losy pocysterskich założeń ogrodowych w Wielkopolsce, Poznań 2013.

 

27. Konferencja o charakterze promocyjno-kulturalnym: "Świetlana przyszłość Spały", Referat: Prezentacja koncepcji zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego w Spale, Spała 2013. 

 

mgr inż. Ewelina Widelska

 

1. III Konferencja Naukowo-Techniczna: Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Lasy w miastach Unii Europejskiej – Zasady gospodarowania i ochrona. Referat: Lasy jako element kompozycji przestrzennej założenia pałacowo-parkowego w Spale, Toruń 2007.


2. XI Międzynarodowe Forum Architektury Krajobrazu: Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu, Poznań 2008.


3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Roztocza. 35 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego. Referat: Modele komputerowe FORKOME i CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Roztoczańskim Parku Narodowym, Zwierzyniec 2009.


4. V Konferencja Naukowo-Techniczna: Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja, Toruń 2009.


5. Międzynarodowe seminarium: Globalne zmiany, a modelowanie cykli biogeochemicznych, dynamiki krajobrazu i sukcesji leśnej, Lublin 2010.


6. XIX Konferencja Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie": Wpływ aktualnych sposobów gospodarowania na zachowanie zasobów przyrodniczych Karpat. Referat: Wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego na pograniczu polsko-ukraińskim w Bieszczadach, Ustrzyki Dolne 2010.


7. VIII Lubelski Festiwal Nauki: Nauka w służbie przyrody. Referat: Wykorzystanie wody opadowej w obiektach architektury krajobrazu metodą zrównoważonego systemu drenażu (ZSD) na przykładzie Kampusu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2011.


8. XIV Forum Architektury Krajobrazu: Krajobraz od-nowa, Wrocław 2011.


9. Konferencja Naukowa: Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Referat: Symboliczne „centrum” i jego znaczenie w przestrzeni wybranych miasteczek Lubelszczyzny, Wrocław 2011.


10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Losy klasztorów i zbiorów poklasztornych w okresie represji po upadku powstania listopadowego w 1831 roku. Referat: Klasztor benedyktynek w Drohiczynie - ewolucja przekształceń przestrzennych zespołu klasztornego po ukazie carskim z 19 VII 1832 r., Rytwiany 2012.


11. Seminarium naukowe na zakończenie warsztatów ConservatorCisterciense organizowanych przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków - ICOMOS Polska, Wąchock 2012.


12. XXVIII Warsztaty z Geografii Turyzmu „Nowe – stare formy turystyki w przestrzeni” organizowane przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Spała 2012.


13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej. Referat: Ogrody klasztorne reformatów i ich znaczenie w krajobrazie kulturowym Kazimierza Dolnego, Wrocław 2012.

 

14. Seminarium szkoleniowo-dyskusyjne: "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce" organizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Narodowe Centrum Nauki, Lublin 2013.