srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Badania

« wstecz

 

Problematyka badawcza Zakładu koncentruje się wokół aspektów związanych z:

I)    żywieniem mineralnym roślin, w szczególności pierwiastkami śladowymi;

II)    reakcją roślin na stresy abiotyczne oraz czynnikami wpływającymi na wzrost odporności roślin na stresy środowiskowe;

III)    zmianami parametrów fizjologicznych oraz biochemicznych w odpowiedzi na zróżnicowane warunki środowiskowe związane zarówno z czynnikami abiotycznymi, jak i biotycznymi.
 


Aktualna problematyka badawcza Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin koncentruje się wokół następujących zagadnień:

a) fitotoksyczność metali śladowych oraz metody łagodzenia ich niekorzystnego wpływu na rośliny;

b) oddziaływanie stresów abiotycznych na wzrost, metabolizm i produktywność roślin, w szczególności stresu suszy, chłodu, wysokiej temperatury i zasolenia;

c) wpływ światła LED oraz jego składu spektralnego na wzrost i wybrane parametry fotosyntezy;

d) fizjologia starzenia się roślin ozdobnych oraz metody przedłużenia trwałości wybranych gatunków kwiatów i zieleni ciętej;

 

 

 


Efektem prowadzonych w Zakładzie badań, jak również współpracy naukowej pracowników z innymi jednostkami naukowo-badawczymi jest szereg publikacji naukowych, dotyczących zagadnień typowo fizjologicznych, biochemicznych, ekotoksykologicznych, jak również związanych z szeroko pojętą fizjologią stresu. W okresie ostatnich lat pracownicy Zakładu opublikowali wiele oryginalnych prac naukowych, a wiele z nich ukazało się w wiodących międzynarodowych wydawnictwach naukowych, jak Elsevier, Springer, Taylor & Francis czy MDPI. Pracownicy Zakładu, oprócz badań związanych z działalnością statutową, realizowali lub uczestniczyli w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCN, POIŚ, projekty badawcze zlecone).
 


Projekty badawcze:

•    projekt NCN (N N310 430939): „Biofortyfikacja wybranych warzyw w selen w aspekcie wzrostu ich odporności na zasolenie lub metale ciężkie” realizowany w latach 2010–2014 - kierownik: dr Barbara Hawrylak-Nowak

•    projekt międzynarodowy zlecony (OKA/U-195/2017) realizowany z firmą chemiczną Perstorp  AB, Malmö, Szwecja: “Evaluation of yielding efficiency of potassium formate in fertilization depending from the way of application, plant species and environmental conditions” realizowany w latach 2017–2018, kierownik: dr inż. Sławomir Michałek


Pracownicy Zakładu byli lub są współwykonawcami projektów badawczych związanych z:

•    ekologią i ochroną populacji reliktów borealnych na Polesiu Lubelskim,

•    fizjologiczną reakcją ozdobnych roślin doniczkowych na stres biotyczny wywołany żerowaniem i spadziowaniem Coccus hesperidum
 

 
   

 

 

Zaplecze badawcze:

 

Bazę doświadczalno-naukową Zakładu stanowią trzy pomieszczenia wegetacyjne umożliwiające prowadzenie doświadczeń w kontrolowanych warunkach natężenia i składu spektralnego promieniowania, fotoperiodu, temperatury, wilgotności powietrza i podłoża. Ponadto Zakład dysponuje trzema pomieszczeniami laboratoryjnymi, umożliwiającymi prowadzenie analiz  fizjologiczno-biochemicznych, jak również przenośną aparaturą umożliwiającą ocenę parametrów intensywności fotosyntezy, transpiracji, fluorescencji chlorofilu, powierzchni liści oraz stopnia otwarcia aparatów szparkowych. Posiadane zaplecze naukowo-badawcze daje możliwość pełnej kontroli procesu wzrostu roślin oraz szczegółowej oceny wpływu zróżnicowanych warunków środowiska na procesy wzrostowe oraz fizjologiczno-biochemiczne.