wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

Katedra korzysta z oprogramowania

 ZWCAD Classic

 

« wstecz

Przedmioty realizowane na kierunku geodezja i kartografia:

 • wprowadzenie do geomatyki,
 • podstawy produkcji rolnej i leśnej,
 • instrumentoznawstwo,
 • informatyka w geodezji,
 • technologia informacyjna,
 • geodezyjne pomiary szczegółowe,
 • kartografia,
 • rachunek wyrównawczy,
 • systemy odniesienia i układy współrzędnych,
 • urządzenia wodno-melioracyjne,
 • fotogrametria i teledetekcja,
 • geodezja satelitarna,
 • inżynieria środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
 • geodezja wyższa i astronomia geodezyjna,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • ekologia krajobrazu i gospodarka przestrzenna,
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych,
 • podstawy budownictwa ogólnego,
 • kataster nieruchomości,
 • podziały i rozgraniczenia,
 • teoria wyceny,
 • gospodarka nieruchomościami.

 

 

Przedmioty realizowane na kierunku inżynieria środowiska:

 • rysunek techniczny i geometria wykreślna,
 • geodezja i kartografia,
 • hydrologia i hydrogeologia,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • gospodarka wodna i ochrona wód,
 • prawo budowlane,
 • prawo ochrony środowiska,
 • podstawy budownictwa ogólnego,
 • zagospodarowanie wód opadowych,
 • degradacja i rekultywacja zbiorników wodnych,
 • technologie ekoenergetyczne,
 • niekonwencjonalne źródła energii,
 • technologia wody i ścieków,
 • instalacje sanitarne,
 • wodociągi,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych
 • techniki ochrony gleb przed erozją,
 • odwodnienia obiektów inżynierskich,
 • obiekty małej retencji,
 • melioracje,
 • kanalizacje,
 • podstawy technologii robót budowlanych,
 • oczyszczanie ścieków w obszarach wiejskich,
 • inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią,
 • budowle hydrotechniczne
 • abiotyczne źródła energii,
 • ocena surowców energetycznych,
 • kosztorysowanie obiektów inżynierskich,
 • projektowanie sieci i instalacji wodociągowych,
 • urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • produkcja roślin energetycznych,
 • przeciwdziałanie skutkom suszy,
 • nawodnienia,
 • zrównoważony rozwój i zapewnienie jakości,
 • ekofilozofia i zagrożenia biosfery,
 • przyrodnicze wykorzystanie ścieków, 
 • energetyczne wykorzystanie odpadów,
 • prawo w gospodarce odpadami,
 • prawo w energetyce,
 • projektowanie sieci i instalacji kanalizacyjnych,
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych,
 • zagospodarowanie osadów ściekowych, 
 • eksploatacja systemów sanitarnych, 

 

 Przedmioty realizowane na kierunku ekoenergetyka:

 • podstawy geodezji i kartografii
 • uprawa roślin energetycznych
 • technologia produkcji roślin energetycznych
 • prawo w zakresie OZE
 • roślinne surowce energetyczne
 • ocena przydatności biomasy na cele energetyczne

 

 

Przedmioty realizowane na kierunku transport:

 • gospodarka wodno-ściekowa w infrastrukturze transportowej,
 • geomatyka w transporcie,
 • ochrona środowiska w transporcie,
 • budownictwo drogowe.

 

 

Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna:

 • produkcja rolnicza i leśna,
 • energetyczne wykorzystanie odpadów
 • funkcjonowanie ekosystemów,
 • planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich,
 • systemy informacji przestrzennej.

 

 

Przedmioty realizowane na kierunku ochrona środowiska

 • geodezja i kartografia,
 • teledetekcja i GIS,
 • sozotechnika,
 • oczyszczanie ścieków.

 

 

Przedmioty realizowane na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej,
 • niezawodność systemów gospodarki wodno-ściekowej,
 • zarządzanie środowiskiem.

 

 

Przedmioty realizowane na kierunku architektura krajobrazu:

 • geometria wykreślna,
 • geodezja,
 • budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane.

 

 

Przedmioty realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 • ekologia i zarządzanie środowiskowe,
 • budownictwo i prawo budowlane.

 

 

Przedmioty realizowane na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

 • inżynieria środowiska.

 

 

 


 

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich realizowanych na kierunku

geodezja i kartografia

 

 

 1. Wykorzystanie skaningu naziemnego w badaniach procesów geomorfologicznych, inwentaryzacji obiektów, wyznaczania objętości,
 2. Wykorzystanie metod fotogrametrycznych do tworzenia numerycznych modeli terenu, ortofotomap,
 3. Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w badaniach środowiska przyrodniczego,
 4. Analizy przestrzenne wybranych zagadnień z zastosowaniem kartograficznej metody badań i narzędzi GIS,
 5. Opracowania kartograficzne z wykorzystaniem przestrzennych baz danych,
 6. Wykorzystanie geodezji satelitarnej (pomiary RTK/RTN, statyczne i inne pomiary GPS-GNSS,) do opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej, do celów projektowych, inwentaryzacyjnych,
 7. Technologia budowy sieci aerotriangulacji cyfrowej ze zdjęć lotniczych bezzałogowych,
 8. Geodezyjna obsługa i inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
 9. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
 10. Projektowanie osnów realizacyjnych,
 11. Bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
 12. Prace urządzeniowo rolne w przestrzeni rolniczej,
 13. Racjonalizacja użytkowania gruntów w przestrzeni rolniczej dla potrzeb prac urządzeniowo rolnych,
 14. Podziały, rozgraniczenia, wznawianie granic nieruchomości, zagadnienia prawno-geodezyjne,
 15. Wycena nieruchomości. Opłaty adiacenckie i planistyczne.

 

 

 


 

 

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich realizowanych na kierunku

inżynieria środowiska

 

 

 1. Projekt budowy przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków (z osadem czynnym złożem biologicznym),
 2. Projekt budowy hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków
 3. Koncepcja budowy instalacji do zagospodarowania wód opadowych w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach indywidualnych,
 4. Projekt modernizacji wybranej oczyszczalni ścieków,
 5. Projekt instalacji do odwadniania osadów z małej oczyszczalni ścieków,
 6. Projekt budowy systemu oczyszczania ścieków dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.
 7. Koncepcja budowy biogazowni rolniczej,
 8. Projekt energetycznego wykorzystania odpadów,
 9. Koncepcja budowy małej elektrowni wodnej,
 10. Koncepcja zagospodarowania masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczej,
 11. Koncepcja budowy deszczowni ruchomej dla gospodarstwa rolnego,
 12. Projekt budowy lub modernizacji drogi gruntowej wybranej wsi,
 13. Projekt budowy jazu ruchomego na wybranej rzece,
 14. Projekt zagospodarowania przeciwerozyjnego wybranej doliny rzecznej (wąwozu),
 15. Projekt umocnienia skarpy w krajobrazie zurbanizowanym.

 

 

 


 

 

Tematyka prac dyplomowych magisterskich realizowanych na kierunku

inżynieria środowiska

 

 

 

 1. Gospodarka wodno-ściekowa w wybranej gminie,
 2. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych na przykładzie wybranego obiektu,
 3. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w przydomowych oczyszczalniach ścieków na przykładzie wybranego obiektu,
 4. Skuteczność odwadniania i unieszkodliwiania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
 5. Skuteczność oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych na przykładzie wybranej oczyszczalni komunalnej,
 6. Analiza funkcjonowania małej elektrowni wodnej na wybranej rzece,
 7. Analiza funkcjonowania obwałowań przeciwpowodziowych na wybranej rzece,
 8. Produkcyjność roślin energetycznych w hybrydowych, gruntowo-roślinnych oczyszczalniach ścieków,
 9. Ocena skutków środowiskowych energetycznego wykorzystania biomasy,
 10. Przydatność do wykorzystania energetycznego biomasy wybranych gatunków roślin,
 11. Czynniki warunkujące wybór lokalizacji biogazowni rolniczej. 

 

 


 

 

Tematyka prac dyplomowych inżynierskich realizowanych na kierunku

zarządzenie i inżynieria produkcji

 

 

 1. Przegląd środowiskowy w programowaniu ochrony środowiska na przykładzie wybranej jednostki organizacyjnej,
 2. Opracowanie deklaracji środowiskowej wybranej jednostki organizacyjnej,
 3. Analiza cyklu życia produktu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,
 4. Racjonalizacja systemu zarządzania gospodarką odpadami w wybranej jednostce organizacyjnej,
 5. Optymalizacja systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową w wybranej jednostce organizacyjnej.