srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Badania

« wstecz

Główne tematy badań realizowanych w Zakładzie obejmują następujące zagadnienia:

 

Ekologia krajobrazu i teledetekcja

 

 • ekologia i architektura krajobrazu wschodniego pogranicza Unii Europejskiej
 • struktura i funkcjonowanie krajobrazów hydrogenicznych
 • delimitacja i analiza struktury zbiorów podstawowych przyrodniczych jednostek przestrzennych i jednostek architektoniczno-krajobrazowych Przykład 1
 • ocena różnorodności biologicznej systemów krajobrazowych
 • badania zmian struktury ekologicznej krajobrazu Przykład 2
 • reakcje ekosystemów jeziornych i torfowiskowych na zmiany zagospodarowania przestrzennego zlewni
 • struktura ekologiczna krajobrazu, a ostoje i trasy migracji zwierząt
 • analiza stanu środowiska w oparciu o wielospektralne zdjęcia satelitarne Przykład 3
 • budowa systemów informacji przestrzennej dla miast, gmin i regionów
 • ogólna teoria systemów krajobrazowych

 

Architektura krajobrazu

 

 • identyfikacja standardów jakości krajobrazu i sposoby ich zachowania Przykład 4
 • architektura wiejska i ogrody przydomowe Lubelszczyzny Przykład 5
 • tradycje architektury regionalnej Polesia Zachodniego i Roztocza
 • projekty kształtowania krajobrazu Przykład 6

 

Planowanie przestrzenne

 

 • zintegrowana analiza walorów, problemów i potencjałów regionów i gmin Przykład 7
 • delimitacja oraz planowanie ochrony i zagospodarowania obszarów chronionych Przykład 8
 • modele rozwoju zagospodarowania przestrzennego gmin
 • planowaniem zrównoważonego rozwoju regionów i gmin, w szczególności obszarów wiejskich
 • rewitalizacja przestrzeni publicznych miast, wsi i obszarów wypoczynkowych Przykład 9a Przykład 9b
 • prace metodologiczne Przykład 10 Przykład 11

 

Zarządzanie zasobami przyrody

 

 • planowanie zarządzania obszarami chronionymi Przykład 12
 • badania wielkości i struktury ruchu turystycznego Przykład 13
 • typologiczna analiza zbioru obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce Przykład 14
 • kosztowo-efektywnościowa analiza programów czynnej ochrony przyrody

 

Inżynieria ekologiczna

 

 • wzmacnianie stabilności ekologicznej i zwiększanie różnorodności biologicznej systemów krajobrazowych
 • renaturalizacja ekosystemów wodno - torfowiskowych: planowanie, realizacja, ocena efektów ekologicznych
 • przyrodnicza rewitalizacja dolin rzecznych Przykład 15
 • rekultywacja terenów zdegradowanych

 

Ważniejsze zrealizowane prace projektowe:

 

 • opracowanie projektu i dokumentacji naukowej Poleskiego Parku Narodowego
 • opracowanie projektu i dokumentacji naukowej międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie"
 • opracowanie projektu i dokumentacji naukowej Rezerwatu Biosfery "Roztocze-Puszcza Solska"
 • opracowanie projektu rezerwatu przyrody "Jezioro Piskory"
 • opracowanie planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego
 • opracowanie planu ochrony Sobiborskiego Parku Krajobrazowego
 • opracowanie planu ochrony Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
 • opracowanie planu zarządzania obszarem Natura 2000 "Jeziora Uściwierskie"
 • opracowanie i realizacja programu renaturalizacji rzeki Piwonii, jeziora Bikcze, jeziora Ciesacin oraz otaczających je torfowisk
 • odtworzenie jeziora Piskory i przyrodnicze wzbogacenie jego otoczenia
 • restytucja i wzbogacenie populacji 4 ginących gatunków roślin
 • opracowanie polityki ekologicznej Euroregionu Bug
 • opracowanie programu ochrony środowiska województwa lubelskiego
 • opracowanie 6 programów branżowych do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
 • opracowanie przyrodniczych i planistycznych uwarunkowań rozwoju małej retencji wodnej w województwie lubelskim
 • projekt Parku Politechniki Lubelskiej
 • projekt rewaloryzacji parku miejskiego w Ostrowie lubelskim
 • projekt rewaloryzacji zespołu źródliskowo-sakralnego w Trzęsinach (Roztocze)
 • projekt poprawy stanu ekologicznego i optymalizacji wykorzystania turystycznego zlewni zespołu jezior Miejskie - Kleszczów na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim

 

Działalność statutowa i badania własne:

 

 • Ekologia krajobrazów hydrogenicznych Polesia Zachodniego (dr hab. prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski)
 • Struktura jakościowa i ilościowa makrofitów środowisk hydrogenicznych Polesia Zachodniego (dr Joanna Sender)
 • Ichtiofauna wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego o różnej formie zagospodarowania i ochrony (dr Marcin Kolejko)
 • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju osadnictwa na Polesiu Zachodnim (dr Dawid Soszyński)
 • Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do badań zmian struktury użytkowania ziemi Równiny Włodawskiej w latach 1971 - 2007 (rozprawa doktorska Szymona Chmielewskiego)
 • Standardy jakości krajobrazu Rezerwatu Biosfery "Roztocze - Puszcza Solska", jako instrument kształtowania środowiska obszarów wiejskich tego regionu (rozprawa doktorska Barbary Sowińskiej)
 • Analiza rozwoju zagospodarowania rekreacyjnego otoczenia Zalewu Zemborzyckiego w latach 1975- 2010 oraz koncepcja jego przyrodniczej i wypoczynkowej rewitalizacji (rozprawa doktorska Agnieszki Kułak)
 • Korytarze ekologiczne łosia europejskiego (Alces alces) w Rezerwacie Biosfery "Polesie Zachodnie" - identyfikacja, ochrona i koncepcja kształtowania (rozprawa doktorska Weroniki Maślanko)
 • Nowe metody kartowania krajobrazów i ich zastosowanie w planowaniu rozwoju lokalnego (rozprawa doktorska Malwiny Michalik-Śnieżek) Zrealizowane projekty i programy badawcze:
 • 6 Program Ramowy Unii Europejskiej, projekt ALTER-Net, poświęcony długoterminowym badaniom ekologicznym (współpraca z 22 Centrami Doskonałości z 18 państw UE); 2005 - 2009;
 • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ocena stanu populacji strzebli błotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w ekosystemach wodnych Polesia Lubelskiego i program ochrony gatunku w tym regionie kraju; 2005 - 2008; Wartość projektu: 50 000 zł.
 • Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przekształcenia struktury ekologicznej i aktualne warunki funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych rezerwatu biosfery "Polesie zachodnie" oraz perspektywy zachowania ich walorów przyrodniczych; 2006 - 2009; Wartość projektu: 269 500 zł.
 • Polsko-brytyjsko-holenderski projekt badawczo-wdrożeniowy Program Współpracy Lokalnej na rzecz ochrony Obszaru Natura 2000 Jeziora Uściwierskie 2008 - 2009.
 • • Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki2015/17/D/ST10/02105 pt. „Hydrologiczne uwarunkowania relacji allometrycznych wybranych poleskich systemów zlewniowo – jeziornych”, 2016 - 2019(dr BeataFerencz).

 

Ponadto Zakład realizował szereg ważnych zadań badawczo - wdrożeniowych, zleconych przez jednostki zewnętrzne. Ich zestawienie zawiera Tabela 1.

 

Tabela 1.

BADANIA ZLECONE REALIZOWANE W ZAKŁADZIE W LATACH 2008 - 2012

Rok Przez kogo zlecone Tytuł zlecenia Główny wykonawca Wartość projektu (zł)
2008 Gmina Lublin
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin
Wykonanie odwiertów osadów dennych w Zbiorniku Zemborzyckim oraz analiza struktury i składu osadów. dr hab. Tadeusz J. Chmielewski prof. UP 19.825
2008 PPHU AdEko s.c. ul. Witosa 35/4 30-612 Kraków Program ochrony przed suszą w woj. lubelskim 1-część A; 2-synteza 1. Charakterystyka gospodarcza i przyrodnicza woj. lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych ożytkowaniem rolniczym 2. Synteza programu ochrony przed suszą w woj. lubelskim - punkty 1-9 dr hab. Tadeusz J. Chmielewski prof. UP 134.200
2009 Gospodarstwo Pomocnicze przy Poleskim Parku Narodowym ul. Lubelska 3a 22-234 Urszulin Ocena efektów renaturalizacji ekosystemów wodnych i torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym: Cz. 1. Ocena zmian struktury form pokrycia terenu oraz Cz. 2. Interdyscyplinarna synteza ocen branżowych. dr hab. Tadeusz J. Chmielewski prof. UP 20.000
2009 Zespół Świętokrzyskich i Nadniziańskich Parków Krajobrazowych ul. Łódzka 244 25-655 Kielce Recenzja opracowań p.t.: Prace studialne i projektowe oraz synteza planu ochrony stanowiących drugi etap prac obejmujących opracowanie projektów planów ochrony: - Szanieckiego Parku Krajobrazowego - Suchedniowska-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego dr hab. Tadeusz J. Chmielewski prof. UP 3.000
2010 Gmina Lublin
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin
Koncepcja ukształtowania płatów fitolitoralu wzdłuż wybranych odcinków brzegów Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie wraz z wykonaniem testowych nasadzeń. dr Joanna Sender 61.140
2011 Gmina Lublin
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin
Projekt i budowa płatów litoralu (laguna nr 2), nasadzenie roślinności wodnej i pobrzeża oraz monitoring efektów ekologicznych prac wykonanych w latach 2010 - 2011 w Zbiorniku Zemborzyckim dr Joanna Sender 52.767
2011 Gmina Lublin
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin
Rozszerzenie o 8 obiektów sieci piezometrów we wschodnim i zachodnim sektorze Zbiornika Zemborzyckiego oraz przeprowadzenie badań zawartości biogenów w wodach gruntowych i w przyległych do piezometrów partiach zbiornika. dr Joanna Sender 46.002
2011 Gmina Lublin
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin
Przyrodnicze i dydaktyczne zagospodarowanie oczka wodnego w sąsiedztwie 2 lagun fitolitoralowych Zbiornika Zemborzyckiego. dr Joanna Sender 54.120
2012 Gmina Lublin
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin
Zagospodarowanie oczka wodnego położonego w sąsiedztwie Zbiornika Zemborzyckiego - etap II. dr Joanna Sender 54. 355
2012 Gmina Lublin
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin
Projekt budowy trzeciej laguny w zaprojektowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie systemie lagun fitoralowych oraz przeprowadzenia monitoringu efektów ekologicznych prac wykonanych w latach 2010-2011. dr Joanna Sender 55.165
2012 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii ul. Tylna 3 90-364 Łódź Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie : sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów. dr hab. Tadeusz J. Chmielewski prof. UP 71.000
2012 KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. ul. Pochyła 9 20-418 Lublin Testowanie urządzeń technicznych płoszących zwierzęta przed kolizjami z taborem kolejowy. dr hab. Tadeusz J. Chmielewski prof. UP 73.128

 

Współpraca z innymi jednostkami:

 

 • współpraca naukowa z Instytutem Agrofizyki PAN i Akademią Nauk Ukrainy w zakresie monitoringu krajobrazów hydrogenicznych Polesia Zachodniego
 • udział w projekcie „Budowanie konsensusu instytucjonalnego na potrzeby opracowania koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej Lubelszczyzny” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • współpraca dydaktyczna i naukowa z Poleskim Parkiem Narodowym, Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie.
 • współpraca naukowa z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • współpraca naukowo – techniczna z firmą ESRI w Warszawie.
 • współpraca badawczo-projektowa z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • współpraca dydaktyczna i naukowa z MPWiK w Lublinie.

 

Rozwój specjalizacji jednostki ma na celu dostarczenie wyników badań ekologiczno - krajobrazowych licznym sektorom gospodarczym, a przede wszystkim: gospodarce przestrzennej, ochronie środowiska, gospodarce rolnej, wodnej i leśnej oraz sektorowi turystyki i wypoczynku.

Równie ważnym celem rozwoju specjalizacji jednostki jest aspekt czysto badawczy: rozwój wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu systemów krajobrazowych - rozwój ogólnej teorii ekologii krajobrazu, w szczególności ekologii krajobrazów hydrogenicznych.

Wyniki podejmowanych badań mają służyć zarówno ochronie zasobów i walorów krajobrazu, jak i kształtowaniu jego zagospodarowania i użytkowania zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań i prac projektowych Zakładu powinny być szczególnie przydatne w procesie rozwijania krajowego systemu obszarów chronionych oraz doskonalenia metod i technik zarządzania ochroną przyrody i krajobrazu.

 

 

Data aktualizacji 13 października 2016