BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Historia

« wstecz

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Fizjologii i Żywienia Zwierząt w 1944 roku był prof. Henryk Malarski. Współpracownikami w pierwszych latach istnienia Katedry byli: dr Józef Skulmowski oraz dr Zygmunt Ruszczyc. Profesor Malarski wychował dość liczną grupę późniejszych profesorów, wśród których byli: Jan Kielanowski, Józef Skulmowski(późniejszy kierownik Katedry Chemii Fizjologicznej na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie), dr Zygmunt Ruszczyc (późniejszy kierownik Katedry Żywienia Zwierząt we Wrocławiu), Zenon Wierzchowski, Stanisław Berger, Maria Grekowicz-Rakowska, Jan Bartnik, Franciszek Horszczaruk, Józef Kolowca, Stanisław Wójcik.

Na początku istnienia Katedry pojawiali się coraz to nowi pracownicy i odchodzili do innych placówek. Zygmunt Ruszczyc wyjechał do Wrocławia. Stanisław Berger i Maria Grekowicz-Rakowska w 1949 i 1950 r. przenieśli się do Warszawy, do Instytutu Higieny i Żywienia (aktualnie Instytut Żywności). W 1949 r. pracę w Katedrze rozpoczęli: dr Józef Kolowca, mgr Franciszek Horszczaruk, mgr Jan Bartnik i mgr Antoni Bąk. Wszyscy po 2-4 latach pracy wyjechali do innych ośrodków. W tym samym czasie pracę w Katedrze rozpoczęli nowi pracownicy: mgr Stanisław Wójcik (1950 r.), mgr Edward Wójcik (1951 r.), mgr Kazimierz Wideński (1952 r.), mgr Jan Woźnica (1952 r.), mgr Apolonia Korzeń (1953 r.).

Z chwilą powstania Wyższej Szkoły Rolniczej (1.09.1955 r.) nastąpił podział Katedry, w wyniku czego powstała Katedra Fizjologii Zwierząt przydzielona do Wydziału Weterynaryjnego, oraz Katedra Żywienia Zwierząt, włączona do Wydziału Zootechnicznego. Dwa lata wcześniej (1953 r.) do pracy w Katedrze został oddelegowany z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Franciszek Schmidt, który po śmierci profesora Henryka Malarskiego (1955 r.) objął kierownictwo Katedry.

W 1960 r. do pracy został przyjęty mgr Tadeusz Soroka, a w kolejnych latach zostali zatrudnieni: mgr Ryszard Jagiełło (1966 r.), mgr Jerzy Turski (1967 r.),a w 1968 r. mgr Wacław Krasucki i mgr Bogusław Makarski. W 1970 r. nastąpiły zmiany organizacyjne uczelni wyższych. Na bazie Katedry Żywienia Zwierząt i Katedry Zoohigieny utworzony został Instytut Żywienia i Higieny Zwierząt. Dyrektorem Instytutu został profesor Stanisław Wójcik.

W Instytucie istniały wówczas dwa Zakłady: Żywienia Zwierząt oraz Zoohigieny. Kierownikiem pierwszego był prof. Stanisław Wójcik, a drugiego prof. Tadeusz Majewski. Do Zakładu Żywienia przyszli w tym czasie nowi pracownicy: mgr Wanda Bojarczyk (1970 r.), mgr Jan Matras (1970 r.), mgr Jan Wojtasik (1970 r.), mgr Władysława Król (1971 r.), mgr Zdzisław Mróz (1971 r.), mgr Andrzej Tarkowski (1971 r.), mgr Jan Masiulanis (1972 r.), a z Wydziału Weterynarii- mgr Jerzy Truchliński (1973 r.). W 1974 r. do Zakładu Żywienia została przyjęta mgr Janina Wnuk, a w 1975 r. mgr Krystyna Plaur i mgr Antoni Lipiec. W 1976 r.zatrudnieni zostali kolejni pracownicy: mgr Ryszard Pisarski i mgr Eugeniusz Grela.

W 1988 r. w Zakładzie Żywienia został zatrudniony mgr Robert Krusiński, a w 1989 r. mgr Małgorzata Kwiecień. W 1990 roku na emeryturę przeszedł dr Tadeusz Soroka, a rok później (1991) dr Kazimierz Wideński. W roku 1993 nastąpiła kolejna reorganizacja. Zakład Żywienia Zwierząt stał się odrębną Jednostką, przyjmując nazwę Instytut Żywienia Zwierząt. Dyrektorem w dalszym ciągu pozostał prof. Stanisław Wójcik. W 1996 r. Profesor przeszedł na emeryturę, a rok wcześniej dyrektorem Instytutu został prof. Eugeniusz R. Grela.

W tym czasie w ramach Instytutu utworzono Pracownię Oceny Pasz (1995 r.) przekształconą w 1997 r. w Zakład Paszoznawstwa. Równocześnie w 1997 r. powołano w strukturach Instytutu Zakład Żywienia i Pracownię Biochemii, którą w 2000 roku przekształcono w Zakład Biochemii i Toksykologii. Do pracy zostali przyjęci nowi nauczyciele akademiccy: mgr Iwona Sembratowicz (1994 r.), mgr inż. Bożena Kiczorowska (1995 r.), mgr Anna Czech (1996 r.), mgr inż. Anna Winiarska-Mieczan (1996 r.) oraz początkowo na studia doktoranckie (1996 r.), a następnie na etat: dr inż. Renata Klebaniuk (2000 r.) i dr inż. Violetta Samolińska (2001 r.).

W 2001 r. Zakład Biochemii i Toksykologii został wydzielony, jako odrębna Jednostka, a w roku 2003 w strukturach Instytutu Żywienia Zwierząt utworzono Pracownię Bromatologii i Fizjologii Żywienia, przekształconą następnie w 2005 roku w Zakład. W tym czasie na emeryturę odeszła dr inż. Wanda Bojarczyk (2004 r.). W roku 2008, po dwóch latach studiów doktoranckich, została zatrudniona w Instytucie mgr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, a w 2009 r. na emeryturę odeszła dr inż. Władysława Król. W roku 2010, w wyniku kolejnych zmian zachodzących zarówno w kierunkach badań jak i organizacji procesu nauczania, nastąpiła zmiana nazwy Instytutu Żywienia Zwierząt na Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii oraz kolejna reorganizacja osobowa jego struktury. Przekształcono Zakład Żywienia w Zakład Żywienia Zwierząt, utrzymując Zakład Paszoznawstwa oraz Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia. Na emeryturę odeszli: dr hab. Jan Wojtasik(2010 r.), dr inż. Andrzej Tarkowski(2012 r.),a w lipcu 2014 roku: prof. zw. dr hab. Wacław Krasucki. Od 01 września 2015 roku dołączył do grona pracowników Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii prof. dr hab. Bogdan Szostak, a z dniem 28 lutego 2015 roku odszedł z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a tym samym z Instytutu, prof. dr hab. Ryszard Pisarski.

W czasie istnienia Instytutu zatrudnieni byli pracownicy techniczni. Należy tutaj wspomnieć o wieloletnich, emerytowanych byłych pracownikach: Marii Piwowarskiej, Barbarze Łatwińskiej, Alinie Dyjak, Krystynie Górniewskiej, Jerzym Romanku, Kazimierze Sutkowskiej, Lidii Kondzielskiej, Bożenie Krasuckiej, Joannie Kalisz, Barbarze Rudnickiej, Mariannie Rębiarz, Urszuli Kamińskiej, Halinie Mikulicz, Jadwidze Rzedzickiej i innych.

W okresie ponad 70 lat funkcjonowania jednostki prace doktorskie wykonało 60 osób, 11 zakończyło przewody habilitacyjne, a 6 uzyskało tytuł profesora . Wyniki realizowanych badań przedstawiono w ponad 800 rozprawach naukowych oraz w około 1400 różnego rodzaju innych publikacjach (monografie, artykuły i komunikaty naukowe, opracowania referatowe, opracowania popularnonaukowe).