Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Wydziału (.pdf)
Zobacz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej został powołany 23 października 1944 r. w ramach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział był jedną z pierwszych czterech jednostek organizacyjnych rodzącego się Uniwersytetu. W roku 1955 Wydział wszedł w skład nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczą, a w 2008 r. na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Obecnie Wydział tworzy 10 jednostek organizacyjnych: Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt, Katedra Biochemii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Instytut Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt.

I. Misja Wydziału

Misją Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie jest kształcenie studentów zgodnie z wymogami standardów krajowych i europejskich, realizacja badań naukowych zgodna z potrzebami gospodarki, działalność lekarsko-weterynaryjna oraz wszechstronna działalność na rzecz rozwoju wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej i zawodowej. Nadrzędny cel Wydziału określono w Uchwale Kolegium Wydziału z dn. 25.06.2020 r.

II. Strategia Wydziału

 Strategia Wydziału jest zbieżna z misją i strategią uczelni, obejmuje prowadzenie studiów jednolitych magisterskich, licencjackich, doktoranckich i podyplomowych oraz kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej i zmierza do: zapewnienia najwyższej jakości kształcenia studentów poprzez pełne jego dostosowanie do wymogów standardów europejskich i krajowych oraz potrzeb środowiska zewnętrznego; internacjonalizacji programu kształcenia poprzez promowanie i rozszerzanie nauczania w języku angielskim; rozwoju wysokiej jakości badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, będącej w dyspozycji Wydziału, w oparciu o krajowe i europejskie programy badawcze; poprawy infrastruktury Wydziału poprzez modernizację posiadanej bazy dydaktyczno-badawczej; rozwijanie działalności lekarsko-weterynaryjnej dla społeczeństwa.

Cele strategiczne Wydziału Medycyny Weterynaryjnej:

A. Rozwój w przestrzeni dydaktycznej dotyczy kształtowania postawy studenta w świadomości nieustannego pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji celem dobrego wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz analityka weterynaryjnego zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w prawie Unii Europejskiej z zachowaniem i zapewnieniem norm etycznych, czego wymaga zawód zaufania publicznego. Realizacja tego celu przygotowuje ludzi światłych o rozległych horyzontach i świadomych swych przekonań.

 Cel ten Wydział Medycyny Weterynaryjnej realizuje przez:

a. zapewnienie bazy dydaktycznej oraz teoretyczne i praktyczne kształcenie studentów w zakresie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, produkcji zwierzęcej oraz higieny żywności pochodzenia zwierzęcego w celu przygotowania ich do pracy zawodowej na terenie kraju oraz poza jego granicami w obrębie UE;

b. kształcenie lekarzy weterynarii pracujących w różnych sferach/dziedzinach weterynarii, pogłębianie i uzupełnianie ich wiedzy zdobytej i ugruntowanej w trakcie studiów poprzez organizowanie ustawicznego doskonalenia zawodowego w formie specjalizacji, szkoleń i kursów podyplomowych dla lekarzy praktyków itd.;

c. kształcenie analityków weterynaryjnych stanowiących wykwalifikowany średni personel pracujący w jednostkach, których działalność związana jest z szeroko rozumianą analizą laboratoryjną tj. w urzędowych laboratoriach podlegających Inspekcji Weterynaryjnej, zakładach leczniczych dla zwierząt, weterynaryjnych laboratoriach diagnostycznych w sektorze prywatnym, laboratoriach naukowych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach kontrolno-pomiarowych z dziedziny biologii, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska;

d. prowadzenie studiów doktoranckich oraz kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej;

e. wymianę nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów w ramach dostępnych programów europejskich i krajowych w celu transferu technologii i wiedzy zdobytej i opartej na praktyce i badaniach.

W dążeniu do zapewnienia jakości kształcenia Wydział Medycyny Weterynaryjnej ogniskuje swoje działania i uwagę na następujących kwestiach:

 1. Wykorzystaniu nowoczesnej, dobrze wyposażonej i zorganizowanej bazy dydaktycznej (sale seminaryjne, ćwiczeniowe, laboratoria, ambulatoria, trakty operacyjne, szpital, miniskillsLab, platforma Casus); rozszerzeniu możliwości praktycznego kształcenia w wytypowanych zakładach leczniczych dla zwierząt, gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę zwierząt, ubojniach, zakładach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego.
 2. Podwyższaniu poziomu kapitału ludzkiego zarówno akademickiego, jak i studenckiego poprzez intensyfikację wykorzystania technik komputerowych, e-learningu, rozwijania mobilności kadry i studentów w ramach programów Erasmus Plus i innych dostępnych form wymiany krajowej i międzynarodowej, śledzenia losów absolwentów po uzyskaniu dyplomu i podnoszenia ich kwalifikacji w różnych formach ustawicznego doskonalenia zawodowego.
 3. Szerokim zaangażowaniu studentów w funkcjonowanie Wydziału, a zwłaszcza w prace kompleksu klinicznego w kontekście nauczania gatunkowego.
 4. Promowaniu interaktywnego sposobu organizowania i prowadzenia procesu nauczania i uczenia się, który maksymalnie zwiększa zaangażowanie i aktywność studenta oraz daje mu możliwość wyboru własnych dróg poznania i rozwoju dostosowanych do jego możliwości. W tym ujęciu nauczanie–uczenie się ma charakter procesu badawczo-rozwojowego, angażuje cały potencjał intelektualny studenta.
 5. Rozwijaniu studiów anglojęzycznych, zapraszaniu nauczycieli zagranicznych.
 6. Rozwijaniu i doskonaleniu kształcenia doktorantów na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej w obszarze badań naukowych, rozwijaniu talentów, promowaniu samodzielnego podejmowania decyzji, stawianiu i rozwiązywaniu problemów, nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych prowadzących do realizacji wspólnych projektów badawczych.
 7. Wspieraniu działań prowadzących do stałej poprawy w dziedzinie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, unowocześnianiu warsztatu badawczego, podnoszeniu kwalifikacji kadry akademickiej.
 8. Wspieraniu studenckich kół naukowych – inkubatorów kandydatów na trzeci stopień studiów.
 9. Wspieraniu wszelkich przejawów aktywności społecznej prowadzącej do kształtowania wartości, norm i zachowań obowiązujących w zbiorowości akademickiej.
 10. Wykorzystaniu metod informatycznych w sprawnym administrowaniu i zarządzaniu procesem dydaktycznym i w sprawnej obsłudze studentów przez pracowników dziekanatu.
 11. Doskonaleniu działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i systemu kontroli jakości prowadzącego do ściślejszego powiązania celów i efektów kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy.
 12. Harmonizacji systemu szkolenia podyplomowego w przestrzeni europejskiej poprzez akredytację programów nauczania w systemie VETCEE.
 13. Uczestnictwo w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach których studenci mogą realizować płatne staże umożliwiające im podnoszenie kompetencji i zdobywanie praktycznego doświadczenia; pozyskanie kontaktów zawodowych; rozwinięcie pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie; pozyskanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.            

 

B. Rozwój w przestrzeni badawczo-dydaktycznej ma na celu zapewnienie kadry badawczo-dydaktycznej, która starannie przekazuje: 1. współczesną wiedzę, jednocześnie sama się rozwijając, 2. umiejętności, sama je zdobywając w praktyce. Wysoko wykwalifikowana kadra prowadzi badania naukowe w różnych obszarach wiedzy, odbywa staże naukowe krajowe i zagraniczne oraz uczestniczy w wymianie myśli naukowej upowszechniając wiedzę.

Cel ten Wydział Medycyny Weterynaryjnej realizuje przez:

a. Doskonalenie rozwoju kadry akademickiej i polityki kadrowej;

b. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, których rezultaty następnie wykorzystywane są w praktyce lekarsko-weterynaryjnej w zakresie prewencji, monitoringu i terapii zwierząt;

c. Zintegrowanie aktywności badawczej z zakresu medycyny ludzkiej i weterynaryjnej dotyczącej różnych jednostek chorobowych z opracowaniem i wykorzystaniem modeli zwierzęcych;

d. Świadczenie usług weterynaryjnych i sprawowanie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami gospodarskimi i towarzyszącymi w zakresie i formach określonych w przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt z zachowaniem zasad etyki lekarza weterynarii;

e. Monitorowanie bezpieczeństwa produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego;

f. Zapobieganie zoonozom.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej w tej przestrzeni ogniskuje swoją aktywność na:

 1. Promowaniu systematycznego i dynamicznego rozwoju kadry naukowej.
 2. Promowaniu podnoszenia kwalifikacji kadry akademickiej poprzez wyjazdy na staże krajowe i zagraniczne.
 3. Kreowaniu polityki zatrudniania nauczycieli akademickich uwzględniającej potrzeby Wydziału poprzez odpowiednie profilowanie studiów doktoranckich i kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 4. Kreowaniu polityki zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uwzględniającej potrzeby Wydziału w działalności klinicznej.
 5. Rozwoju i poprawie jakości badań naukowych poprzez rozszerzenie i unowocześnienie zaplecza naukowego wraz z tworzeniem laboratoriów badawczych.
 6. Opracowaniu innowacyjnych kierunków badań zgodnych z priorytetami badawczymi nie tylko w kraju, ale i UE.
 7. Rozwoju i intensyfikacji współpracy pomiędzy jednostkami Wydziału oraz poszczególnymi wydziałami Uniwersytetu, w celu poszerzenia zakresu badań interdyscyplinarnych i szerszego wykorzystania zarówno istniejącej bazy aparaturowej, jak i wytworzeniu nowego zaplecza badawczego.
 8. Zwiększeniu liczby interdyscyplinarnych projektów badawczych na poziomie krajowym i europejskim wraz z wytyczeniem kilku strategicznych kierunków badań.
 9. Pogłębieniu istniejącej współpracy krajowej i zagranicznej oraz poszukiwaniu nowych kontaktów z ośrodkami naukowo-badawczymi.
 10. Upowszechnianiu informacji o działalności usługowej Kliniki Weterynaryjnej Wydziału w zakresie usług diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczych.
 11. Poprawie konkurencyjności i innowacyjności na rynku usług weterynaryjnych.
 12. Modernizacji warsztatu badawczego poprzez zakup nowych urządzeń, zwłaszcza o innowacyjnym i niepowtarzalnym charakterze. 

 

C. Rozwój w przestrzeni gospodarczej ma być oparty na prowadzeniu ścisłej współpracy z innymi jednostkami naukowymi i przemysłem w obszarze badań naukowych i prac aplikacyjnych, a także podejmowaniu wszechstronnych działań na rzecz wykorzystania, przekształcania oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej planuje w tym zakresie rozwijanie istniejącej współpracy oraz poszukiwanie nowych partnerów biznesowych w obszarze małych przedsiębiorstw i nawiązanie z nimi współpracy naukowo-badawczej celem lepszego planowania badań i komercjalizacji wyników.

D. W przestrzeni infrastruktury i promocji uwaga Wydziału Medycyny Weterynaryjnej skupia się na:

 1. Rozszerzaniu i unowocześnianiu zaplecza dydaktycznego, badawczego i rozwoju bazy klinicznej. Systematycznym modernizowaniu i remontowaniu obiektów będących w dyspozycji Wydziału oraz zakupie nowych urządzeń i aparatury o innowacyjnym i unikatowym charakterze.
 2. Organizacji i uczestnictwie w rozmaitych wydarzeniach takich jak pikniki naukowe, akcje charytatywne, festiwale nauki itp.
 3. Poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez stosowanie sprawdzonych metod organizacyjnych i szkoleń, dostosowaniu funkcji obiektów dydaktycznych, badawczych i klinicznych do współczesnych wymogów prawnych.
 4. Wykorzystaniu systemów informatycznych i e-learningu do upowszechniania informacji o działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i profilaktyczno-leczniczej.
 5. Systematycznej promocji Wydziału w mediach: prasie, radiu i telewizji.
 6. Promocji na forum europejskim poprzez działalność pracowników Wydziału w agendach FVE – Federation of Veterinarians of Europe.

 

E. W przestrzeni działalności usługowej Kliniki Weterynaryjnej Wydział skupia się na:

 1. Ciągłym poszerzaniu oferty specjalistycznych gabinetów i badań diagnostycznych
 2. Ciągłej poprawie efektywności i sprawności oferowanych usług

 

W perspektywie 2019–2024 planuje się:

 1. W przestrzeni zapewnienia najwyższej jakości kształcenia:

– poprawę funkcjonowania bazy klinicznej w obszarze praktycznego kształcenia studentów (poprzez działania organizacyjne i inwestycyjne, zwiększenie liczby pacjentów w wyniku rozszerzenia zakresu i jakości usług weterynaryjnych),

– zwiększenie stopnia wykorzystania sal dydaktycznych w procesie samokształcenia, wzrostu wykorzystania technik komputerowych i e-learningu, symulatorów oraz dalszą poprawę warunków nauczania,

– podnoszenie kompetencji i zdobywanie praktycznego doświadczenia przez studentów poprzez ich uczestnictwo w stażach zewnętrznych.

 1. W przestrzeni internacjonalizacji programu kształcenia:

– rozwijanie anglojęzycznych studiów weterynaryjnych,

– wzrost liczby studentów uczestniczących w programach międzynarodowych, w tym liczby studentów ukraińskich odbywających studia na Wydziale,

– zwiększenie udziału specjalistów z zagranicy w procesie kształcenia studentów.

 1. W przestrzeni badań naukowych:

– opracowywanie modeli zwierzęcych do prowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych w zakresie patogenezy, zapobiegania i leczenia różnych stanów patologicznych i chorób,

– prowadzenie badań podstawowych i klinicznych nad rozpoznawaniem, zapobieganiem i terapią chorób zwierząt towarzyszących, gospodarskich oraz egzotycznych,

– prowadzenie badań wpisujących się w strategię kontroli lekowrażliwości i wdrażanie nowych alternatywnych metod zwalczania czynników infekcyjnych

– badania nad szczególnie niebezpiecznymi patogenami, chorobami transmisyjnymi, nowo pojawiającymi się chorobami zakaźnymi zwierząt (emerging diseases) oraz zoonozami szczególnie niebezpiecznymi dla człowieka przenoszącymi się różnymi drogami

– badania nad czynnikami warunkującymi zdrowie i wydajność produkcyjną zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności na każdym etapie łańcucha pokarmowego „od pola do stołu”;

–  badania nad higieną pasz w kontekście zagrożenia dla zdrowia zwierząt i człowieka;

– utworzenie zespołu naukowo-wdrożeniowego zajmującego się transferem innowacyjnych technologii do przemysłu bioweterynaryjnego, przetwórstwa mięsnego i mleczarskiego.

– intensyfikację działań w zakresie aplikowania o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na badania

 1. W przestrzeni infrastruktury Wydziału:

– wzmacnianie bazy dydaktycznej, badawczej i klinicznej poprzez zakup fantomów, innowacyjnych urządzeń laboratoryjnych i medycznych

5. W przestrzeni usług lekarsko-weterynaryjnych:

– wprowadzenie nowych usług (np. gabinet chorób ryb)

– wydłużenie godzin pracy wybranych gabinetów