Konkurs na stanowisko asystenta w PIWet-PIB w Puławach

Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Chorób Ryb

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lek. wet. lub lek. med.
 • otwarty przewód doktorski
 • potwierdzona certyfikatem lub zaświadczeniem znajomość języka nowożytnego,
  preferowany język angielski
 • istotny staż pracy w charakterze patologa lub podstawowa znajomość technik związanych
  z badaniem anatomopatologicznym, histopatologicznym oraz sekcji zwłok
 • zamiłowanie do pracy naukowej oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 • dyspozycyjność

Dodatkowym, ale nie obligatoryjnym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe z pracy w laboratorium diagnostycznym o profilu
  mikrobiologicznym lub serologicznym;
 • znajomość sytemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało m.in.:

 • badanie kliniczne i sekcyjne ryb
 • prowadzenie badań laboratoryjnych i analiza uzyskanych wyników
 • prowadzenie dokumentacji z wykonanych badań
 • uczestniczenie w działaniach związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością w ZCHR
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonej w pracowni działalności
 • nadzorowanie wyposażenia pomiarowego

Przystępując do konkursu należy złożyć:

 1. Podanie adresowane do Dyrektora
 2. CV
 3. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego
 4. autoreferat naukowy
 5. wykaz publikacji
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje dodatkowe:

 1. Wymiar etatu – pełny etat
 2. Dokumenty należy składać w sekretariacie PIWet-PIB 24-100 Puławy,
 1. Partyzantów 57
 1. Termin składania dokumentów  – 30.06.2022 r.
 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu  – 31.07.2022 r.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), z siedzibą w Puławach; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, adres e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl, tel. 81 889 30 00, fax: 81 8862595.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach działania PIWet-PIB, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iod@piwet.pulawy.pl.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu:

 • celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko (art.6 ust.1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące po upływie terminu składania ofert.  Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych) i prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (dotyczy zautomatyzowanego przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy). Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO i obowiązującą w PIWet-PIB Polityką ochrony danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (PUODO): Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Siedziba Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Przetwarzanie danych pozyskanych z monitoringu wizyjnego odbywa się poprzez ich: zapisywanie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie i usuwanie, niezależnie od charakteru nośnika, na którym są zapisywane. Miejsca objęte monitoringiem zostały w sposób widoczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oznakowane. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych pozyskanych z monitoringu, po upływie którego są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, wynosi: 30 dni od daty nagrania – dla kamer obejmujących część mieszkalną budynku WCKP, nowy budynek laboratoryjny, budynek wielofunkcyjny ABSL3 oraz magazyn odpadów; 37 dni od daty nagrania – dla kamer obejmujących obszar recepcji PIWet-PIB oraz ciąg komunikacyjny na parterze segmentu A budynku Instytutu;13 dni od daty nagrania  – dla pozostałych kamer.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.