Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta

w Katedrze Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

I Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe – ukończone studia jednolite magisterskie na kierunku weterynaria (średnia ocen na dyplomie minimum 4,0).
 2. Potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, uzyskane stypendia, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa).
 3. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

II Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 2. Życiorys
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Dokument potwierdzający ukończenie studiów
 5. Dokumenty potwierdzające inne umiejętności i kompetencje pomocne w pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym
 6. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 8. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 9. Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo badawczych można uzyskać w Katedrze Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska, ul Akademicka 12 (tel.81 4456804).

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, pokój 316, 314, w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 kwietnia 2023 r.