Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Patofizjologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Patofizjologii

Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz.1668)

 

Kryteria kwalifikacyjne:

– dyplom magistra biotechnologii, magistra biochemii, lekarza weterynarii, magistra biologii lub nauk pokrewnych z oceną co najmniej dobrą

– potwierdzona znajomość języka angielskiego

– predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej

– co najmniej roczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej i naukowej udokumentowane współautorstwem publikacji naukowych i/lub doniesień konferencyjnych w dyscyplinie weterynaria

– umiejętność obsługi komputera w zakresie programów z pakietu Microsoft Office

 

Wykaz dokumentów:

Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Życiorys

Kwestionariusz osobowy

Dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie

Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy

Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30 (pokój 316, 314), w terminie do dnia 8.09.2023 r. do godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.09.2023 r.