Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 2. Życiorys;
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Dokument potwierdzający ukończenie studiów;
 5. Dokumenty potwierdzające inne umiejętności i kompetencje pomocne w pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym
 6. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 8. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 9. Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, pokój 316, 314 w terminie do dnia 17.06.2024 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.06.2024 r.