Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

I Kryteria kwalifikacyjne:

  1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii

II Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  2. Życiorys
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Dokument poświadczający ukończenie studiów
  5. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
  6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
  7. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
  9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 26.06.2023 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.06.2023 r.