Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 2. Znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych i publikowanie prac naukowych
 3. Doświadczenie z zakresu diagnostyki obrazowej w postaci uczestnictwa w warsztatach i konferencjach radiologicznych lub specjalizacji z zakresu diagnostyki obrazowej lub dotychczasowego stażu pracy powiązanego z diagnostyką obrazową

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych;
 3. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 8. Oświadczenie w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30 w terminie do dnia 5.01.2023 r. do godziny 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9.01.2023 r.