Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej, Katedrze Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej, Katedrze Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 

I Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria
 2. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii weterynaryjnej, w tym co najmniej jednej pracy oryginalnej opublikowanej w czasopiśmie z listy JCR o sumarycznym IF nie niższym niż 2
 3. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika lub wykonawcy w co najmniej jednym grancie naukowym finansowanym przez NCN lub NCBiR lub w ramach konkursów ministerialnych
 4. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej (laboratorium o profilu mikrobiologicznym)
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, potwierdzona certyfikatem zewnętrznym
 6. Kryteria dodatkowe:
 1. Mile widziane doświadczenie dydaktyczne i/lub znajomość systemu zarządzania jakością w laboratorium

 

III Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Odpis nadania stopnia doktora habilitowanego
 5. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 08.09.2023 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.09.2023 r.