Zajęcia terenowe studentów Wydziału Biologii Środowiskowej w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane w ramach funduszy europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWR.03.05.00-00-Z232/17

Dzięki realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” studenci II roku kierunków: Biologia, Ochrona Środowiska oraz Biobezpieczeństwo i zarzadzanie kryzysowe wzięli udział w wiosennych zajęciach terenowych, które odbyły się 25 i 26 kwietnia 2023 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym.

Program wyjazdu obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, dotyczące przede wszystkim zagadnień związanych z ochroną przyrody, jak i praktyczne, polegające na obserwacji oraz poznawaniu specyfiki funkcjonowania ekosystemów wodnych i lądowych Roztocza.

Uczestnicy wyjazdu poznali m.in. zasady prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych, monitoringu hydrologicznego oraz monitoringu ekosystemów leśnych realizowanych na terenie RPN. W rejonie Bukowej Góry studenci obserwowali najbardziej charakterystyczne dla tego terenu zbiorowiska roślinne, typy krajobrazu i dokonali oceny siedliskowej tego rejonu Parku. Poznali także główne zagrożenia dla funkcjonowania ekosystemów lądowych, ich przyczyny oraz możliwości prowadzenia działań ochrony czynnej.

Wędrówka nad Stawy Echo sprzyjała podjęciu tematu wpływu zmian klimatycznych na obniżenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. Studenci poznali zespoły makrofitów, fitoplanktonu, zooplanktonu i ryb ekosystemów wodnych RPN oraz zapoznali się z realizacją projektu prowadzonego przez pracowników Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów wspólnie z RPN właśnie na Stawach Echo.

Kolejny dzień pobytu obejmował wizytę w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Miała ona na celu poznanie działalności edukacyjnej prowadzonej w Parku. Studenci wysłuchali wykładu i obejrzeli film na temat walorów przyrodniczych i kulturowych RPN. Natomiast w Rezerwacie Przyrody „Czartowe Pole”  odbyły się zajęcia praktyczne polegające na oznaczaniu zespołów roślinnych oraz fauny bezkręgowej rzeki Sopot.

Piękna, wiosenna pogoda oraz pozytywne nastawienie uczestników (szczególnie przy wieczornym ognisku:) ostatecznie przesądziły o wyjątkowej atmosferze w jakiej odbyły się zajęcia. Tylko w terenie można wykorzystać wszystkie zmysły do poznawania przyrody, dlatego zajęcia uznajemy za udane pod każdym względem, naukowym i nie tylko.