Wyjazd szkoleniowy studentów kierunków Ochrona Środowiska oraz Biologia (Wydział Biologii Środowiskowej) do Poleskiego Parku Narodowego finansowany w ramach funduszy europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWR.03.05.00-00-Z232/17

Dzięki realizacji programu rozwoju kompetencji społecznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” studenci I i II stopnia kierunku Ochrona Środowiska oraz kierunku Biologia wzięli udział w zajęciach, które odbyły się 18 i 19 października 2023 r. w Poleskim Parku Narodowym. Jest to park o charakterze wodno-torfowiskowym, objęty zarówno konwencją o ochronie obszarów wodno-błotnych RAMSAR, jak i stanowiący część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”.

Głównym celem programu jest rozszerzenie praktycznych umiejętności studentów w zakresie badań terenowych różnych typów ekosystemów w obszarach chronionych.

Uczestnicy wyjazdu poznali zasady ochrony populacji żółwia błotnego (metody reintrodukcji i monitoringu populacji) oraz działalność Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego działającego w strukturze Poleskiego Parku Narodowego. Odwiedzili także Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego. Kolejny blok zajęć obejmował funkcjonowanie i ochronę ekosystemów torfowiskowych PPN. W rejonie torfowiska przy jeziorze Moszne studenci analizowali warunki hydrologiczne, skład gatunkowy roślinności torfowiskowej, aktywnie uczestniczyli w reintrodukcji wierzby lapońskiej, poznali także metody renaturalizacji torfowisk wysokich i przejściowych.

Drugi dzień zajęć poświęcony był funkcjonowaniu torfowisk węglanowych. Są to niezwykle rzadkie i cenne ekosystemy w skali Europy i świata, a kilkugodzinna wędrówka ścieżką dydaktyczną „Czahary” przez Bagno Bubnów stworzyła doskonałą możliwość poznania tego niezwykłego ekosystemu. Studenci mieli okazję poznać siedlisko niezwykłego mieszkańca Polesia – wodniczki. Ten niepozorny ptak z rodziny trzciniaków jest najmniejszym migrującym ptakiem Europy. Na Bagnie Bubnów występują również największe koncentracje żurawi w regionie. Ptaki te znajdują się zarówno w logo Wydziału Biologii Środowiskowej jak i PPN i od lat bardzo licznie występują właśnie na tym torfowisku. Studenci poznali także zespoły roślin charakterystycznych dla torfowisk węglanowych oraz przeanalizowali sposoby renaturalizacji torfowisk niskich.

Po raz kolejny pogoda nas rozpieszczała i wpływała na pozytywne nastawienie uczestników. Raz jeszcze przekonaliśmy się, że autentyczne poznawanie świata przyrody możliwe jest przede wszystkim w terenie, tam gdzie można dotknąć roślinę, zmierzyć parametry siedliska, wejść na torfowisko (czasami do kolan zanurzając się w wodzie) i zrozumieć fascynujący świat przyrody.