Tytuł projektu: Różnorodność oraz potencjalna toksyczność sinic (Cyanobacteria) wybranych źródeł Lubelszczyzny i Roztocza

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Toporowska, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki – Miniatura 3

Cel projektu: Celem projektu jest poznanie różnorodności i sezonowej zmienności zespołów sinic oraz produkcji przez sinice cyjanotoksyn i/ lub innych biologicznie aktywnych substancji w wybranych źródłach Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Szczególnie ważnym i pionierskim aspektem badań będzie przeanalizowanie wpływu wodnych ekstraktów z biomas sinic zasiedlających źródła na wybrane organizmy testowe z grupy hydrobiontów: zielenice Chlorella vulgaris, skorupiaki Daphnia magna i makrofity Spirodela polyrhiza.

Efekty projektu: Projekt będzie obejmował badania terenowe, laboratoryjne oraz eksperymentalne z wykorzystaniem m.in. technik chromatograficznych (HPLC-PDA, -FLD) i pozwoli ocenić różnorodność, sezonową zmienność oraz potencjalną toksyczność sinic w badanych źródłach. Spodziewane efekty planowanych badań mają szczególne znaczenie w świetle postępującej eutrofizacji wód powierzchniowych oraz nasilającego się zjawiska ocieplenia klimatu, które w połączeniu z innymi działaniami antropopresyjnymi, stanowią zagrożenie dla stabilności ekosystemów i biocenoz źródeł. Aspekty te mogą mieć duże znaczenie również ze względu na gospodarkę i zdrowie człowieka, gdyż w przypadku produkcji w źródłach toksyn lub innych szkodliwych dla organizmów żywych substancji istnieje ryzyko ich przemieszczania do zasilanych rzek, stawów, czy zbiorników zaporowych oraz ich bioakumulacji w hydrobiontach, co będzie obiektem badań w projekcie planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN po zakończeniu obecnych zadań badawczych. Otrzymane wyniki zostaną opublikowane w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach z listy JCR.