Tytuł projektu: Ocena oddziaływania in vivo oraz in vitro sinicowych oligopeptydów na organizmy wodne

Kierownik projektu: Dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, OPUS-18

Cel projektu: zbadanie wpływu indywidualnych oligopeptydów sinicowych, takich jak aeruginozyna, aeruginozamidy, anabenopeptyny, cyjanopeptoliny oraz ich mieszanin z cyjanotoksynami (mikrocystyną-LR oraz cylindrospermopsyną) na organizmy reprezentujące różne poziomy troficzne ekosystemów wodnych: rośliny, bezkręgowce (wrotki, skorupiaki, owady) i ryby. Projekt badawczy zawiera kilka nowatorskich aspektów: zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej,  umożliwi stworzenie map efektów biologicznych (ang. bioimaging) u skorupiaków i wrotków eksponowanych na oligopeptydy sinicowe; umożliwi szersze spojrzenie na działanie indywidualnych oligopeptydów oraz ich mieszanin na poziomie organizmalnym przy wykorzystaniu czułych, i nowoczesnych wskaźników behawioralnych, fizjologicznych oraz biochemicznych organizmów modelowych. Nowatorskie podejście dotyczyć będzie również określenia wpływu oligopeptydów sinicowych na linie komórek skrzeli pstrąga tęczowego (RTgill-W1) i leukocytów karpia (CLC). Wyniki badań wzbogacą dotychczasową wiedzę na temat efektów oraz mechanizmów oddziaływania kongenerów indywidualnych peptydów oligopeptydów sinicowych i ich mieszanin z cyjanotoksynami występującymi w środowisku naturalnym na organizmy środowiska wodnego. Rezultaty będą również podstawą do opracowania wytycznych oceny ryzyka związanego z oligopeptydami sinicowymi oraz wyznaczenia najwrażliwszych parametrów u modelowych organizmów wykorzystywanych jako elementy systemu wczesnego ostrzegania (ang. early warning systems) stosowanego do monitorowania zbiorników wodnych i hodowli ryb.