PROCES DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Praca dyplomowa powinna być wykonana pod względem merytorycznym i formalnym zgodnym z wytycznymi dotyczącymi prac dyplomowych kierunków studiów realizowanych na Wydziale Biologii Środowiskowej UP w Lublinie. Wytyczne do pisania prac dyplomowych ustala Rada Programowa kierunku i zatwierdza dziekan. Są one udostępnione na stronie internetowej Wydziału. 

Instrukcja procesu dyplomowania – studia I i II stopnia

Instrukcja określa działania w procesie dyplomowania studentów studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. 

Zasady wydawania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych magisterskich/inżynierskich/licencjackich.

Tematy prac dyplomowych zgłaszane są kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych. Rada Programowa prowadzi nadzór nad doborem promotora, poprawnością tematu pracy, zgodnością z kierunkiem i specjalnością studiów. Zaakceptowane tematy prac podawane są do wiadomości studentom na spotkaniach informacyjnych organizowanych przez prodziekana. Dopuszcza się zamieszczanie tematów prac dyplomowych na stronach internetowych poszczególnych jednostek organizacyjnych i stronach Wydziału. Studenci mogą sami zgłosić temat pracy do realizacji. Studenci po konsultacjach z nauczycielami akademickimi dokonują wyboru tematu i zgłaszają w sekretariatach jednostek organizacyjnych chęć przystąpienia do realizacji pracy. Ostateczną decyzję o przydzieleniu tematu podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej po konsultacji z nauczycielami jednostki. 

 • Wykonywanie pracy dyplomowej

  Obowiązki opiekuna/promotora pracy dyplomowej:

  1. Przeszkolenie dyplomanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  2.  Konsultacje merytoryczne w trakcie wykonywania poszczególnych etapów pracy (określenie założeń metodycznych, przegląd piśmiennictwa, eksperyment i in.).

  3. Wsparcie merytoryczne podczas analizy wyników i redagowaniu pracy pisemnej.

  4. Opracowanie pisemnej oceny pracy dyplomowej (formularz zamieszczony w wirtualnym dziekanacie).

  5. Uczestnictwo w egzaminie dyplomowym. Jeśli zaistnieje konieczność możliwe jest wyznaczenie przez promotora opiekuna (konsultanta) pracy dyplomowej, który przejmuje część jego obowiązków.

  Obowiązki studenta wykonującego pracę dyplomową

  Student wykonujący pracę dyplomową magisterską/inżynierską/licencjacką jest zobowiązany do: 

  1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  2. Obecności na zajęciach przewidzianych w ramach programu studiów, związanych z realizacją pracy dyplomowej. 

  3. Przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych w procesie realizacji pracy.

  4. Systematycznych konsultacji z promotorem/opiekunem pracy w trakcie przygotowania pracy i stosowanie się do zaleceń i sugestii.

  5. Wykonania eksperymentu/ów (jeżeli są przewidziane) i interpretacji wyników. 

  6. Samodzielnego opracowania i napisania tekstu pracy dyplomowej zgodnie z wymogami redakcyjnymi zamieszczonymi na stronie Wydziału.

  7. Zamieszczenie w pracy dyplomowej stosownych oświadczeń.

  8. Przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

  Przyjmowanie pracy dyplomowej magisterskiej/inżynierskiej/licencjackiej 

  1. Manuskrypt musi uzyskać akceptację promotora; stronę tytułową oraz ostateczną wersję pracy należy przygotować według aktualnego wzoru zamieszczonego na stronie Wydziału.

  2. Każda praca dyplomowa musi zostać sprawdzona przez system antyplagiatowy przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

  3. Po pozytywnym dla studenta wyniku procedury antyplagiatowej dziekan wyznacza recenzenta, któremu przekazywana jest praca dyplomowa.

  4. Opinia promotora pracy oraz recenzja powinny być opracowane w formie pisemnej zgodnie z obowiązującym wzorem tekstu arkusza opinii oraz recenzji drukowanego z systemu Wirtualnego Dziekanatu w ciągu 7 dni od otrzymania pracy. 

  5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, możliwa jest zmiana promotora lub tematu pracy dyplomowej.

  6. Proces oceny jakości prac dyplomowych studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale podlega procedurom Instrukcji oceny jakości prac dyplomowych. 

 • Egzamin dyplomowy

  1. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po udokumentowanym zaliczeniu wszystkich semestrów oraz uzyskaniu pozytywnej opinii i recenzji pracy dyplomowej magisterskiej/inżynierskiej/licencjackiej. 

  2. Student składa w Dziekanacie: dwa jednostronne i jeden dwustronny egzemplarz pracy dyplomowej podpisany przez promotora pracy dyplomowej, płytę CD zawierającą pracę dyplomową z opisem „Praca magisterska/inżynierska/licencjacka_Nazwisko_Imię_numer albumu” oraz prezentację na obronę z opisem „Prezentacja pracy magisterskiej/inżynierskiej/licencjackiej_Nazwisko_Imię_numer albumu”. Dokumenty te wraz z indeksem, zdjęciem (fotografia na dyplom licencjacki lub magisterski w formacie 45mm x 65mm w  wersji cyfrowej, wykonana profesjonalnie w zakładzie fotograficznym techniką czarno-białą lub kolorową, na ujednoliconym na całej powierzchni, gładkim, pozbawione ozdób tle, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji półprofilu z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, w stroju galowym: Kobiety – koszulowa bluzka, żakiet, naturalny makijaż, estetyczna fryzura, brak ozdób na głowie, Mężczyźni – biała koszula, krawat, marynarka, estetyczna fryzura, wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy) i opłatą za druk dyplomu (60,00 zł, na wniosek studenta dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40,00 zł) student składa w Dziekanacie w czasie nie krótszym niż 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego. Ostateczny termin składania prac dyplomowych (w formie pisemnej i elektronicznej) ustala Dziekan. 

  3. Termin złożenia pracy może zostać przesunięty na pisemny wniosek studenta do Dziekana Wydziału. 

  Tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 

  Szczegółowy tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określa aktualnie obowiązujący Regulamin Studiów UP w Lublinie. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po dopełnieniu wszystkich formalności, złożeniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnych ocen wystawionych przez promotora i recenzenta.

File:PDF file icon.svg - Wikipedia