Egzamin dyplomowy

 • Zagadnienia ogólne na egzamin dyplomowy licencjacki dla kierunku Biologia

  1. Porównaj budowę komórki roślinnej i komórki zwierzęcej.

  2. Podłoża wykorzystywane w diagnostyce mikrobiologicznej – przykłady i zastosowanie.

  3. Mechanizmy przenoszenia materiału genetycznego w horyzontalnym przepływie genów.

  4. Adaptacje roślin do środowiska wodnego.

  5. Rośliny i grzyby jako bioindykatory.

  6. Podaj ogólną charakterystykę flory roślinności naczyniowej występującej w Polsce.

  7. Przystosowania morfologiczne, anatomiczne i biologiczne robaków do pasożytniczego trybu życia.

  8. Geograficzne zróżnicowanie różnorodności biologicznej.

  9. Wymień przystosowania płazów i gadów do życia w środowisku lądowym.

  10. Scharakteryzuj cechy budowy morfologicznej i anatomicznej ptaków umożliwiające im aktywny lot.

  11. Wędrówki ptaków – geneza wędrówek, gatunki wędrowne, główne kierunki migracji, szlaki migracji przebiegające przez Polskę.

  12. Przystosowania różnych grup mikroorganizmów do życia w środowiskach ekstremalnych.

  13. Podstawowe techniki izolacji komórek i  analizy obrazu mikroskopowego.

  14. Ekotoksykologiczne skutki działania zanieczyszczeń chemicznych na organizmy wodne i lądowe.

  15. Toksyczność ostra i chroniczna. Klasyczne i alternatywne metody oceny toksyczności substancji antropogenicznych dla organizmów żywych.

  16. Subfosylne szczątki organizmów zachowane w osadach – rodzaje szczątków, metody pozyskiwania, wartość interpretacyjna.

  17. Wykorzystanie genomu mitochondrialnego w badaniach biologicznych.

  18. Wykorzystanie osiągnięć biologii molekularnej w medycynie człowieka i weterynaryjnej, przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska.

  19. Opisz czynniki zmieniające frekwencje genów – mutacje i migracje.

  20. Możliwości produkcji i stosowania żywności transgenicznej.

  21. Mechanizmy oraz ekologiczne skutki inwazji gatunków roślin i zwierząt.

  22. Scharakteryzuj typy troficzne jezior.

  23. Wykorzystanie metod biomanipulacji w poprawie jakości ekosystemów wodnych.

  24. Metody ochrony gatunkowej zwierząt ex-situ.

  25. Rola zwierząt w kształtowaniu krajobrazu.

 • Zagadnienia ogólne na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Biologia

  1. Wykorzystanie technik diagnostyki molekularnej w badaniach roślin.

  2. Biologiczne i chemiczne zanieczyszczenia żywności.

  3. Aktualne wskaźniki  oceny stanu/potencjału ekologicznego zbiorników wód powierzchniowych.

  4. Makrofity i wskaźniki  obowiązujące w ocenie  stanu ekologicznego wód płynących.

  5. Scharakteryzuj rolę mikroorganizmów w procesach bioremediacji.

  6. Organizmy jako bioindykatory warunków środowiskowych (przykłady i znaczenie).

  7. Metody badania szaty roślinnej.

  8. Zróżnicowanie fitocenoz w zależności od warunków siedliskowych.

  9. Mechanizmy regulacji liczebności populacji.

  10. Organizmy modelowe w badaniach toksykologicznych środowiska wodnego.

  11. Wpływ czynników abiotycznych na występowanie mikroorganizmów.

  12. Znaczenie grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

  13. Opisz zastosowanie wybranych grup organizmów w ocenie pracy osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków.

  14. Możliwości  wykorzystania enzymów w praktyce przemysłowej, diagnostyce chemicznej i biomedycznej oraz nowych kierunków rozwoju enzymologii molekularnej i przemysłowej.

  15. Zastosowanie hodowli komórkowych i tkankowych w diagnostyce cytogenetycznej, biologii i medycynie. 

  16. Rodzaje i sposób pobierania materiału biologicznego do badań z zakresu diagnostyki molekularnej i cytogenetycznej.

  17. Wykorzystanie genomu mitochondrialnego w badaniach biologicznych. 

  18. Wykorzystanie technik biologii molekularnej w badaniach z zakresu ekologii molekularnej.

  19. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – przykłady i cele modyfikacji.

  20. Metody stosowane w ocenie oddziaływania ksenobiotyków na środowisko.

  21. Biotechniki stosowane w hodowli zwierząt gospodarskich.

  22. Produktywność biomów w skali świata – strefy klimatyczno-roślinne, produkcja brutto i netto formacji roślinnych.

  23. Produkcja biologiczna wód śródlądowych, mórz i oceanów.

  24. Choroby zakaźne zwierząt i ludzi w ujęciu historycznym oraz podział zoonoz.

  25. Zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz środowiska.

 • Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Biologia, specjalność Biologia sądowa

  1. Na czy polega identyfikacja gatunkowa i osobnicza za pomocą metod biologii molekularnej?

  2. Metody izolacji DNA wykorzystywane w biologii sądowej.

  3. Co to jest degradacja DNA i jakie czynniki mają na nią wpływ?

  4. Co oznacza i czym się charakteryzuje aDNA?

  5. Jakie mechanizmy są odpowiedzialne za zmiany w obrębie STR?

  6. W jakich przypadkach do analiz genetycznych używamy mtDNA, a nie nDNA?

  7. Co to jest heteroplazmia? W jakich przypadkach heteroplazmia zwiększa siłę dowodu w sądzie?

  8. Co to jest Sekwencja Referencyjna z Cambridge?

  9. Jakie cechy mtDNA wykorzystujemy w kryminalistycznych analizach genetycznych?

  10. Znaczenie polimorfizmu SNP w biologii sądowej.

  11. Czynniki stabilizujące i mogące przyspieszyć degradację DNA.

  12. Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w kryminalistyce.

  13. Co to jest barcoding DNA?

  14. Przestępczość związana z handlem zwierzętami należącymi do gatunków zagrożonych wyginięciem.

  15. Na czym polega analiza profili DNA w multipleksowych systemach STR?

  16. Jakie fragmenty mtDNA są wykorzystywane podczas genetycznej identyfikacji materiału dowodowego?

  17. Jakie metody genetycznej identyfikacji materiału pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane w są w kryminalistyce?

  18. Zalecenia ISFG (Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej) dotyczące standaryzacji DNA zwierzęcego w badaniach kryminalistycznych.

  19. Znaczenie kontaminacji DNA w biologii sądowej?

  20. Charakterystyka inhibitorów reakcji PCR.

 • Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski dla kierunku Biokosmetologia

  Zagadnienia ogólne:

  1. Fizyczne i chemiczne czynniki ochronne występujące w obrębie ludzkiej skóry.
  2. Ogólna budowa włosa i naskórka.
  3. Zasady pielęgnacji skóry atopowej.
  4. Zasady pielęgnacji skóry trądzikowej.
  5. Znaczenie diety jako elementu wspierającego terapię trądziku.
  6. Charakterystyka cery suchej i tłustej, zalecenia pielęgnacji tego rodzaju cery, substancje aktywne i zabiegi pielęgnacyjne.
  7. Substancje wywołujące przebarwienie skóry (hiperpigmentacja).
  8. Typy promieniowania ultrafioletowego, jego wpływ na skórę człowieka oraz sposoby protekcji.
  9. Formy kosmetyków – rodzaje i charakterystyka.
  10. Produkty pszczele pochodzenia roślinnego: powstawanie i pozyskiwanie.
  11. Dermokosmetyki na bazie mleczka i jadu pszczelego.
  12. Barwniki roślinne występujące w komórce roślinnej i ich wykorzystanie w kosmetyce.
  13. Istota i cele ekologicznej produkcji surowców kosmetycznych pochodzenia zwierzęcego.
  14. Możliwości wykorzystania ekologicznych surowców zwierzęcych jako składników kosmetyków.
  15. Wykorzystanie osiągnięć genetyki w biokosmetologii.
  16. Zasady pobierania próbek surowców roślinnych i zwierzęcych do badań.
  17. Organoleptyczne metody analizy biokosmetyków.
  18. Naturalne substancje zapachowe pochodzenia zwierzęcego.
  19. Roślinne źródła witamin w produktach kosmetycznych.
  20. Charakterystyka i wykorzystanie ceramidów w recepturach kosmetycznych.
  21. Kwasy AHA, BHA i PHA wykorzystywane w recepturach kosmetycznych.
  22. Środki konserwujące stosowane w recepturach kosmetycznych.
  23. Naturalne przeciwutleniacze stosowane w recepturach kosmetycznych.
  24. Substancje nawilżające stosowane w recepturach kosmetyków naturalnych.
  25. Substancje wybielające i ściągające stosowane w kosmetykach naturalnych.
  26. Surowce garbnikowe i ich zastosowanie w kosmetologii.
  27. Surowce roślinne o wysokiej zawartości allantoiny. Wykorzystanie allantoiny w produktach kosmetycznych.
  28. Technologia pozyskiwania wybranego surowca roślinnego przeznaczonego do produkcji kosmetyków.
  29. Substancje roślinne o właściwościach antyoksydacyjnych w kosmetykach ochronnych.
  30. Oleje bazowe stosowane w aromaterapii.
  31. Olejek lawendowy – właściwości, zastosowanie w aromaterapii.
  32. Olejki eteryczne – metody otrzymywania i zastosowanie w kosmetologii.
  33. Ekstrakty i napary stosowane w kosmetologii.
  34. Przeciwwskazania do zabiegu z użyciem mikrodermabrazji. 
  35. Talasoterapia –cel, wskazania i przeciwwskazania.
  36. Fizjoterapia, techniki fizjoterapeutyczne wykorzystywane w gabinetach kosmetycznych.
  37. Podstawowe wyposażenie oraz zasady bezpiecznej pracy w gabinecie kosmetycznym.
  38. Aparatura wykorzystująca ultradźwięki podczas zabiegów kosmetycznych.
  39. Zastosowanie urządzeń laserowych oraz IPL w kosmetologii.
  40. Grupy urządzeń do produkcji kosmetyków.
  41. Jonowymienna metoda usuwania twardości wody i jej wykorzystanie w procesie produkcji kosmetyków.
  42. Właściwości fizyko-chemiczne decydujące o klasyfikacji kosmetyku jako produktu o niskim ryzyku mikrobiologicznym.
  43. Ograniczenia dotyczące stosowania niektórych substancji w produktach kosmetycznych.
  44. Oznakowanie opakowań produktów kosmetycznych – informacje obligatoryjne i pozostałe.
  45. Cel i zasada badań stabilności produktów kosmetycznych oraz kompatybilności z opakowaniem.
  46. Rola Dobrej Praktyki Produkcji w zapewnieniu bezpieczeństwa kosmetyków.
  47. Co powinien zawierać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego?
  48. Regulacje prawne w obrocie kosmetyków.
  49. Model dystrybucji intensywnej i selektywnej kosmetyków.
  50. Definicja i zadania marketingu produktów kosmetycznych.

  Zagadnienia szczegółowe:

  1. Lokalizacja roślinnych substancji biologicznie czynnych wykorzystywanych w biokosmetykach.
  2. Zasady projektowania złożonych preparatów kosmetycznych na bazie fitoproduktów.
  3. Charakterystyka i interpretacja indeksu UV oraz współczynnika SPF.
  4. Różnice w składzie chemicznym kosmetyków konwencjonalnych i naturalnych.
  5. Pierwotne i wtórne zanieczyszczenia mikrobiologiczne kosmetyków.
  6. Białka pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane w kosmetyce.
  7. Preparaty kosmetyczne zalecane do regeneracji i kondycjonowania włosów.
  8. Naturalne kosmetyki antycellulitowe.
  9. Naturalne kosmetyki do demakijażu.
  10. Etapy produkcji kremów.
  11. Definicja, rodzaje i metody otrzymywania mydeł.
  12. Podział i otrzymywanie dezodorantów.
  13. Zastosowanie wapozonu w gabinecie kosmetycznym.
  14. Typy frezów stosowanych we frezarkach kosmetycznych.
  15. Głowice wykorzystywane podczas zabiegu darsonwalizacji oraz podczas mikrodermabrazji.
  16. Przeciwwskazania do wykonywania masażu i stosowania zabiegów z użyciem plazmy.
  17. Rodzaje depilacji zbędnego owłosienia.
  18. Etapy wykonywania manicure klasycznego.
  19. Rodzaje masek kosmetycznych oraz aktywne naturalne związki najczęściej wykorzystywane w ich recepturach.
  20. Aktywność związków biologicznie czynnych aloesu w produktach kosmetycznych.
  21. Zasady obrotu magazynowego kosmetyków FIFO i FEFO.
  22. Informacje, które powinna zawierać dokumentacja produktu kosmetycznego.
  23. Wymagania sanitarno-higieniczne i metody badań opakowań kosmetyków.
  24. Certyfikacja kosmetyków naturalnych i organicznych według standardów COSMOS.
  25. Zasady higieny i dezynfekcji w gabinecie kosmetycznym i przy produkcji kosmetyków.
  26. Międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków (INCI).
  27. Błędy na wykresach podczas wizualizacji danych z zakresu badań kosmetologicznych. 
 • Zagadnienia ogólne na egzamin dyplomowy inżynierski dla kierunku Ochrona środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne

  1. Rola ekosystemów mokradłowych w ochronie różnorodności biologicznej.
  2. Metody rekultywacji ekosystemów wodnych.
  3. Czynniki wpływające na zużycie wody w gospodarce komunalnej, w tym w gospodarstwie domowym.
  4. Formy ochrony przyrody w Polsce.
  5. Scharakteryzuj monitoring wód powierzchniowych.
  6. Znaczenie bioróżnorodności w ochronie środowiska.
  7. Wyjaśnij jak wpływa presja środowiska na genotyp, podaj przykłady.
  8. Kiedy populacja zwierząt wróci do równowagi genetycznej po introdukcji do środowiska naturalnego. 
  9. Podaj rodzaje zmienności kształtujące fenotyp osobników w środowisku naturalnym. 
  10. Wyjaśnij ewolucyjne przystosowanie się organizmów do środowiska naturalnego.
  11. Czym zajmuje się sozologia?
  12. Rola recyklingu w ochronie środowiska – podaj przykłady.
  13. Na czym polega 'zasada zrównoważonego rozwoju', jako model gospodarki zakładający odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, a  dbałością o środowisko.
  14. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią ożywioną i nieożywioną, wpływ na człowieka. Jednostki promieniowania, dawki promieniowania jonizującego.
  15. Fale głosowe. Zakres słyszalności, infradźwięki i ultradźwięki. Środowisko akustyczne, tłumienie hałasu.
  16. Omów problem smogu (niska i wysoka emisja) pył zawieszony PM 10, PM 2,5 i benzopiren.
  17. Antropogeniczne źródło  zanieczyszczenia atmosfery (gazowe, pyłowe, mikroklimatu).
  18. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza. Charakterystyka oraz wpływ na zdrowie.
  19. Bioremediacja. Wykorzystanie mikroorganizmów do oczyszczania środowiska.
  20. Szkodliwe działanie grzybów pleśniowych i drożdży. Wykorzystanie grzybów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
  21. Podać przykłady metali i niemetali oraz ich najbardziej pospolite związki chemiczne.
  22. Podać sposoby wyrażania stężeń roztworów.
  23. Co to są pierwiastki, związki chemiczne, reakcje chemiczne?
  24. Podać przyczyny zakwaszania środowiska.
  25. Tworzywa sztuczne – zagrożenie dla środowiska naturalnego.
  26. Metody pobierania próbek gleby do badań środowiskowych.
  27. W jaki sposób pobierane są próby wody do oznaczeń próbek środowiskowych.
  28. Biologiczna rola wody w organizmie; bilans wody.
  29. W jaki sposób zwierzęta wydalają azot z organizmu?
  30. Wymień i opisz główne źródła metali ciężkich, zanieczyszczających środowisko naturalne.
  31. Cele i zadania ergonomii.
  32. Czym zajmuje się ergonomia korekcyjna i koncepcyjna?
  33. Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bhp.
  34. Wyjaśnij pojęcie monotonia i monotypia pracy.
  35. Klasyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy.
  36. Omów zmianę w podejściu do dobrostanu zwierząt hodowlanych w ujęciu historycznym.
  37. Wpływ środowiska na modyfikację zachowania się zwierząt.
  38. Omów zjawisko partenogenezy w królestwie zwierząt.
  39. Taktyka i formy zachowań obronnych u zwierząt.
  40. Wymień wskaźniki i kryteria oceny dobrostanu zwierząt.
  41. Podaj przykłady udanej restytucji gatunków zwierząt w Europie i wymień obszary, na których doszło do reintrodukcji zwierząt.
  42. Tępienie i zmiany środowiskowe doprowadziły do przetrzebienia wielu gatunków ptaków i ssaków. Podaj przykłady rzadkich gatunków ptaków i ssaków w Polsce i wymień najważniejsze zagrożenia dla wymienionych gatunków.
  43. Wymień sposoby ochrony zwierząt w Polsce na podstawie obowiązującego Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
  44. Wyjaśnij pojęcie synantropizacji i podaj przykłady dziko występujących synantropijnych gatunków ptaków w Polsce.
  45. Wymień co najmniej po 10 przykładów krajowych gatunków ptaków i ssaków, które przystosowały się do życia w agrocenozach.
  46. Metale ciężkie toksyczne i niezbędne – definicja, ogólna charakterystyka, funkcje w organizmie.
  47. Fitoremediacja – ogólna charakterystyka, wady i zalety. Substancje stosowane w fitoremediacji metali ciężkich. 
  48. Barwniki w żywności. Rodzaje, rola, znaczenie. 
  49. Metody ograniczania emisji i wydalania związków i substancji niepożądanych do środowiska.
  50. Przeciwutleniacze jako dodatki do pasz i żywności.
  51. Budowa i skład powietrza atmosferycznego.
  52. Na czym polega zjawisko naturalnego efektu cieplarnianego?
  53. Ogólna charakterystyka klimatu Polski.
  54. Zasoby energii  słonecznej i wietrznej w Polsce.
  55. Skutki prognozowanych zmian klimatu w Polsce.
  56. Prośrodowiskowe systemy chowu zwierząt gospodarskich.
  57. Zrównoważony chów zwierząt jako element zachowania krajobrazu wiejskiego.
  58. Zasady ekologicznej produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.
  59. Zasady kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.
  60. Konwencje międzynarodowe i regionalne dotyczące ochrony bioróżnorodności.