Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

• posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii,
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 umożliwiająca pisanie publikacji naukowych, potwierdzona certyfikatem zewnętrznym,
• udokumentowany dorobek naukowy w zakresie apidologii i/lub entomologii (min. 2 publikacje z listy JCR),
• znajomość metod morfologicznych i biochemicznych wykorzystywanych w analizach owadów,
• kompetencje ogólne: dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

 

Wymagane dokumenty:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),
• dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),
• oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/konkursy-pracy-druki/),
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Dokumenty proszę składać w:
Dziekanacie Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 13
do dnia 12 sierpnia 2021 r.

Decyduje data wpłynięcia dokumentów.

 

Dziekan Wydziału
Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

Dokument PDF do pobrania