Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 1. ukończone studia magisterskie na kierunku bioinzynieria lub posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: zootechnika i rybactwo,
 2. znajomość technik analitycznych, spektrofotometrycznych, z zakresu fizjologii i biochemii bezkręgowców ze szczególnym uwzględnieniem pszczół miodnych –dokumenty potwierdzające powyższe kwalifikacje,
 3. osiągnięcia w zakresie publikacji badań – posiada co najmniej 3 publikacje naukowe w czasopismach z listy JCR, w których Kandydat występuje jako pierwszy autor lub autor korespondencyjny,
 4. umiejętność prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych i krajowych udokumentowana spisem doniesień konferencyjnych,
 5. udokumentowane doświadczenie w pracy z pszczołami w warunkach pasiecznych, jak i laboratoryjnych (szkolenia, praktyki),
 6. udokumentowane doświadczenie w pracy z tkankami bezkręgowców wykorzystywanych do analiz laboratoryjnych,
 7. znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 umożliwiająca pisanie publikacji naukowych, potwierdzona certyfikatem lub suplementem do dyplomu,
 8. doświadczenie dydaktyczne, w tym działalność popularno-naukowa,
 9. ogólne kompetencje – kreatywne myślenie, predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, chęć podnoszenia kwalifikacji, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w zespole,
 10. nienaganna postawa etyczno-moralna.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 2. życiorys,
 3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopnia doktora,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. wykaz dorobku naukowego,
 6. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
 7. oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 1. w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Akademicka 13, w terminie do dnia 07.10.2023 r. do godziny 15.00.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

 

Druki od pobrania

https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/

 1. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. oświadczenie nauczyciela akademickiego o podstawowym miejscu pracy
 3. oświadczenie o niekaralności – art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

 

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan