Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 1. dyplom magistra kosmetologii lub biokosmetologii,
 2. wysoka ocena pracy dyplomowej,
 3. zainteresowania naukowe w zakresie biologii pylenia udokumentowane dorobkiem (np. udział w konferencjach/sympozjach),
 4. posiadanie co najmniej jednego osiągnięcia naukowego opublikowanego w czasopiśmie z IF,
 5. posiadanie umiejętności obejmujących znajomość technik mikroskopowych,
 6. mile widziane przygotowanie w zakresie znajomości programów do analizy statystycznej danych naukowych (np. Statistica, SPSS),
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie publikacji naukowych/głoszenie referatów,
 8. odbyte szkolenia/kursy zawodowe z zakresu kosmetologii,
 9. kompetencje ogólne (dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidulanej oraz pracy w zespole).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 2. życiorys,
 3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. wykaz dorobku naukowego -– jeśli dotyczy,
 6. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
 7. oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 9. w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Akademicka 13, w terminie do dnia 26.07.2023 r. do godziny 15.00.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

 

Druki od pobrania

https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/

 1. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. oświadczenie nauczyciela akademickiego o podstawowym miejscu pracy
 3. oświadczenie o niekaralności – art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

 

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan