Tytuł projektu: Hydrologiczne uwarunkowania relacji allometrycznych wybranych poleskich systemów zlewniowo-jeziornych

Kierownik projektu: dr Beata Ferencz, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki – SONATA 9
Cel projektu: określenie czasowej i przestrzennej zmienności związków allometrycznych miedzy wybranymi abiotycznymi i biotycznymi elementami badanych systemów zlewniowo-jeziornych. Cel zostanie osiągnięty poprzez m.in. określenie związków allometrycznych między wielkością ładunku obciążającego jeziora a akumulacją jonów w wodach jeziornych i ich stężeniem w organizmach wodnych. Główna hipoteza badawcza zakłada że: a) procesy hydrologiczne takie jak ilość i forma zasilania, tempo wymiany wody, obciążenie jonowe wykazują związek allometryczny z wielkością retencji jonowej w wodach jeziornych, b) retencja rozpuszczonej materii mineralnej, będąca funkcją alokacji jonowych (a nie chwilowego stężenia jonów w wodzie jeziornej) decyduje o dynamice populacji organizmów wodnych, zgodnie z prawem skalowania.