Tytuł projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków flory torfowiskowej rosiczek (Drosera intermedia, D. anglica) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Kierownik projektu: dr Joanna Sender, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Cel projektu: utrzymanie różnorodności gatunkowej rosiczek na wybranych obiektach wodno-torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, zachowanie istniejących i stworzenie nowych mikrosiedlisk i miejsc rozwoju gatunków oraz reintrodukcja gatunków rosiczek na siedliska zachowane we właściwym stanie.

Efekty projektu: efektem końcowym programu ochrony czynnej polegającej na odtwarzaniu stanowisk Drosera intermedia, D. anglica ma być powstanie lub przetrwanie populacji tych gatunków, które będą funkcjonowały samodzielnie na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Sukces prowadzonych obecnie działań będzie możliwy do zweryfikowania w kilkuletniej perspektywie, kiedy pojawią się kolejne pokolenia roślin. Podjęte działania są pionierskie dla tego regionu. W przypadku osiągnięcia zadowalającego efektu mogą być kontynuowane w kolejnych latach i obejmować inne obiekty torfowiskowe. Efektem ekologicznym projektu będzie także zachowanie oraz zwiększenie różnorodności biologicznej, związanej z siedliskami przyrodniczymi z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, utrzymanie i wzrost liczby gatunków charakterystycznych, w tym zachowanie cennych i chronionych taksonów flory naczyniowej.