Tytuł projektu: Charakterystyka strukturalna i badania właściwości fizykochemicznych kokryształów wybranych aktywnych biologicznie chalkonów w aspekcie zwiększonej stabilności i rozpuszczalności w roztworach wodnych (BKB/PB/183).

Kierownik projektu: dr hab. Marta Arczewska, Katedra Biofizyki

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki – MINIATURA 3

Cel projektu: problematyka badań podjętych w projekcie dotyczyć będzie modyfikacji właściwości fizykochemicznych wybranych chalkonów (izobawachalkon, kardamonina) poprzez utworzenie układów dwuskładnikowych w formie kokryształów z substancjami nietoksycznymi i akceptowalnymi farmaceutycznie (m. in. amidy kwasów nikotynowych, alkaloidy: kofeina i teobromina oraz inne podobne). Do realizacji tego działania zaplanowano wykonanie analizy wpływu budowy chemicznej składników na stechiometrię i morfologię uzyskanych kokryształów wybranych chalkonów.

Efekty projektu:
etapem końcowym realizowanych badań będzie sprawdzenie poprawy rozpuszczalności i zdolności do penetracji błon biologicznych nowych form kokrystalicznych chalkonów względem czystych postaci związków. Realizacja tego działania zostanie przeprowadzona przy zastosowaniu spektroskopii UV-Vis oraz techniki Langmuira opartej na pomiarze zmian ciśnienia powierzchniowego po inkorporacji substancji czynnej pod powierzchnię modelowej monowarstwy lipidowej. Analiza rozpuszczalności oraz przenikalność przez warstwę lipidową są podstawowymi parametrami wg biofarmaceutycznej klasyfikacji BCS mającymi bezpośrednie przełożenie na dostępność biologiczną substancji aktywnej, w szczególności tej podawanej w postaci stałej i drogą doustną.