Uchwałą z dnia 7 września 2023 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku biokosmetologia prowadzonego przez Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie.

Tym samym PKA potwierdziła, że proces kształcenia umożliwia studentom tego kierunku osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.