Tytuł projektu: Badania stanu biologicznego wód rzeki Świnki, zgodnie z metodami referencyjnymi wskazanymi w obowiązujących przepisach w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Mieczan, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Źródło finansowania: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Cel projektu: poznanie i ocena aktualnego stanu rzeki Świnki na podstawie elementów biologicznych: makrofity (skład gatunkowy, biomasa, powierzchnia fitolitoralu, Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego ESMI); fitobentos (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy IOJ); Makrozoobentos (skład gatunkowy i liczebność); ichtiofauna (skład gatunkowy, liczebność, struktura wiekowa). Metodyka do oceny stanu ekologicznego oparta jest na RDW z dnia 23.10.2000, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20.08.2008 (Dz.U. 162 poz. 1008), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.11.2011 (Dz.U. nr 257, poz. 1545). 

Efekty projektu: Projekt będzie obejmował badania terenowe oraz badania laboratoryjne. Stan ekologiczny wód płynących zostanie przedstawiony na podstawie wybranych wskaźników biologicznych zgodnych z kryteriami Ramowej Dyrektywy Wodnej w powiązaniu z właściwościami fizyczno-chemicznymi wody.