Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

 

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, średnia z drugiego stopnia studiów nie niższa niż 4,0,

2. Aktywna działalność naukowa i popularno-naukowa (udział w konferencjach naukowych, wydarzeniach popularno-naukowych),

3. Dorobek naukowy w zakresie hydrobiologii potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR,

4. Znajomość technik laboratoryjnych z zakresu bioanalityki, w tym hydrobiologii ogólnej i hydromikrobiologii,

5. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie niezbędna w pracy dydaktycznej,

6. Umiejętność współpracy w zespołach badawczych o charakterze interdyscyplinarnym,

7. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników badań na konferencjach naukowych,

8. Nienaganna postawa etyczno-moralna.

 

Wykaz dokumentów:

 

• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/,

• dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,

• wykaz dorobku naukowego,

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

• oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/

• oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

• w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty proszę składać w:

Dziekanacie Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13

do dnia 6 lipca 2022 r

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan