Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie postaw pro-równościowych jest ważnym elementem działalności każdej instytucji publicznej. W celu zapewnienia bezpiecznego dla wszystkich, pełnego szacunku dla różnorodności oraz wolnego od dyskryminacji środowiska pracy i nauki, nasza Uczelnia przystąpiła do opracowania Planu Równości Płci w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (ang. Gender Equality Plan, GEP). Zadanie to powierzono, powołanemu na mocy Zarządzenia Rektora, Zespołowi ds. przygotowania planu równości płci w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Pierwszy etap prac rozpoczął się już w maju br. i obejmował analizę danych statystycznych dot. reprezentacji obu płci na Uniwersytecie, a także przegląd treści dokumentów formalnych pod kątem obecności tematów związanych z płcią. Wyniki posłużyły opracowaniu anonimowego badania ankietowego, stanowiącego drugi krok w całościowej diagnozie sytuacji obu płci na naszej Uczelni, do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy!

Badanie skierowane jest do wszystkich pracowników, doktorantów, a także studentów (od 2. roku) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Link, pozwalający na wypełnienie ankiety, został przesłany na Państwa skrzynki e-mailowe. Ankieta będzie aktywna do 23 października 2022 r. Państwa odpowiedzi będą kluczowe przy opracowaniu Planu!

Plan Równości Płci poruszy kwestię równego traktowania kobiet i mężczyzn w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz stanie się podstawą ewentualnych zmian, mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do studiowania i pracy dla całej społeczności uczelni.

Opracowanie GEP stanowi również odpowiedź na oczekiwania Komisji Europejskiej, która uzależniła uczestnictwo w programie Horyzont Europa od posiadania tego dokumentu. Brak Planu wykluczy nasz Uniwersytet z możliwości składania wniosków w programie Horyzont Europa, jak również partycypowania w projektach jako partner.

Dziękujemy za poświęcony czas!

w imieniu Zespołu ds. przygotowania Planu na rzecz Równouprawnienia Płci w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Prof. Andrzej Marczuk – Prorektor ds. Kadr