K O N K U R S    O T W A R T Y

na stanowisko

 Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Architektury Krajobrazu

 

WARUNKI KONKURSU

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe – minimum stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk projektowych, w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • udokumentowany dorobek naukowo-twórczy z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, w szczególności w zakresie rewitalizacji krajobrazu;
 • minimum 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu projektowania i rewitalizacji krajobrazu na uczelni wyższej;
 • doświadczenie w prowadzeniu i promocji prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu architektury krajobrazu;
 • doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami samorządowymi i instytucjami kultury, a także z zakresu organizacji i kuratorstwa wystaw;
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego;
 • nienaganna postawa etyczno-moralna;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych;
 • z uwagi na dyscyplinę sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w konkursie nie będą obowiązywały wymagania w zakresie dorobku naukowego określone w Zarządzeniu nr 141 Rektora UP w Lublinie dla stanowiska profesora uczelni.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/);
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie;
 • wykaz dorobku naukowego, twórczego i dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i kompetencje;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/);
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/ );
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.08.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 451, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 65 05).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

19 września 2021 r. (ok. miesiąca od terminu zakończenia konkursu).