Zaproszenie na III Międzynarodową Konferencję Naukową: Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze Rozwój obszarów wiejskich a zasoby przyrodnicze

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ
A ZASOBY PRZYRODNICZE

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH A ZASOBY PRZYRODNICZE

Połączonej z jubileuszem

80-lecia Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

The 3rd International Conference
SPATIAL MANAGEMENT AND NATURAL RESOURCES

RURAL DEVELOPMENT AND NATURAL RESOURCES

Commemorating the 80th Anniversary of
the Department of Grassland and Landscape Planning
at the University of Life Sciences in Lublin

 

O konferencji:

CELE KONFERENCJI:

Prezentacja aktualnych wyników badań, analiz i koncepcji kształtowania przestrzeni oraz zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego w następujących panelach dyskusyjnych:

  • UŻYTKI ZIELONE NA TLE STRATEGII ORAZ POLITYK KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA
  • KSZTAŁTOWANIE TERENÓW LEŚNYCH I OTWARTYCH
  • WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEJ WSI

Wymiana poglądów i dyskusja uwzględniająca problemy współczesnych obszarów wiejskich w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

 

Miejsce konferencji:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim

 

Data wydarzenia:

19-21 czerwca 2024

 

Więcej informacji w załączniku.

 

About

Conference Objectives:

Presentation of current research findings, analyses, and concepts related to shaping space and managing environmental resources in the following discussion panels:

  • GRASSLANDS IN THE CONTEXT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL STRATEGIES AND POLICIES – EXPERIENCES AND CHALLENGES
  • FORESTED AND OPEN AREAS PLANNING
  • MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY VILLAGES

Exchange of views and discussion addressing the challenges of contemporary rural areas from both theoretical and practical perspectives.

 

When?

June 19-21, 2024

 

Where?

Janów Lubelski

The Janowskie Forests Environmental Education Center

 

More information can be found in the announcement