Szanowni Państwo,

Pracownicy i Studenci,

Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Z wielką radością pragnę poinformować Państwa, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej oceny parametrycznej Wydziału Agrobioinżynierii za lata 2013 – 2016 złożony w dniu 18 grudnia 2017 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał ponownej oceny zdarzeń, które ze względu na „rozrzucenie” rekordów w systemie ewaluacji zostały pominięte w ocenie parametrycznej Naszego Wydziału, a były wprowadzone do Pol-on i widoczne w Systemie Prezentacji Wyników Ewaluacji Dorobku Naukowego. Po ponownym sprawdzeniu osiągnięć zaliczonych do Kryterium I (osiągnięcia naukowe i twórcze) i Kryterium III (praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej), odrzucone wcześniej osiągnięcia zostały uwzględnione. W związku z tym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchylił decyzję nr 752/KAT/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. o przyznaniu Wydziałowi Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kategorii B w ocenie parametrycznej za lata 2013-2016 i na mocy decyzji nr ODW-752/KAT/2018 z dnia 23 maja 2018 roku przyznał Naszemu Wydziałowi kategorię A.

Szanowni Państwo, jestem w pełni przekonany, że przyznanie Wydziałowi Agrobioinżynierii w ocenie parametrycznej kategorii A jest zasługą twórczej i owocnej pracy naukowej wielu pracowników. To w dużej mierze wynik publikacji w renomowanych czasopismach z JCR o wysokiej punktacji, ale również działalność w zakresie innowacji i aplikowania osiągnięć naukowych do praktyki i gospodarki przyczyniły się do naszego sukcesu.

Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do bardzo dobrej oceny parametrycznej Wydziału Agrobioinżynierii. Szczególnie pragnę podziękować dr Michałowi Nowakowi z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz Dyrektor| Centrum Transferu Technologii mgr inż. Iwonie Niezgodzie za nieocenioną pomoc w przygotowaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie w sprawie oceny parametrycznej. Ten wielki sukces nas wszystkich, musimy w pełni wykorzystać dla umocnienia pozycji naukowej Wydziału Agrobioinżynierii.

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk