12 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkanie z udziałem młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z Lublina, warsztaty w języku angielskim zatytułowane ‘Erasmus+ Student Mobility – Learn More…’ zorganizowane przez Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy o profilu turystycznym z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, pod opieką Beaty Siczek, nauczyciela języka angielskiego, oraz studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kierownik Centrum mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka rozpoczynając spotkanie, przywitała przybyłych gości, zaprezentowała ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz zapoznała młodzież z działalnością Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji w zakresie nauczania języków obcych oraz możliwości uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, MONDIALE English and German Test oraz LanguageCert.

Główna część spotkania poświęcona była mobilności akademickiej Erasmus Plus, programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę studentów oraz mobilność kadry dydaktycznej uczelni wyższych. Wykładowca Centrum — mgr Ewa Koproń, zapoznała młodzież z tematyką warsztatów oraz przedstawiła studentów Turystyki i Rekreacji, którzy w ubiegłym i bieżącym roku akademickim odbywali studia za granicą oraz realizowali międzynarodowe projekty edukacyjne, działając w ramach programu Erasmus+.

Ada Wójtowicz, studentka III roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, przedstawiła prezentację dotyczącą mobilności studenckiej Erasmus+, w której uczestniczyła, realizując swój program studiów w semestrze letnim 2021-2022 w Cyprus European University in Nicosia, na Cyprze.  Relacja była niezwykle zajmująca i informatywna. Pierwszą część zaplanowano w formie cennego poradnika dla studenta zdecydowanego na edukacyjną przygodę w ramach programu Erasmus+ (lista niezbędnych dokumentów, formalności związane z zakwaterowaniem, praktyczne porady dla wyjeżdżających), następnie omówiony został program zajęć i forma realizowanych treści (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, spotkania z pracownikami branży turystycznej, wymiana doświadczeń). A w tle malownicze obrazy bujnej roślinności, urzekającej przyrody, turkus wody oraz archeologiczne zabytki Cypru (Nicosia, Ledra, Famagusta Gate) i kultury śródziemnomorskiej.

Ewa Wach oraz Alan Wawrzyńczak, studenci I roku II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, przedstawili relację ze swojego pobytu w Kłajpedzie na Litwie w październiku 2022 r. Organizatorem międzynarodowego projektu Biznes w Turystyce, który realizowali, był Uniwersytet w Kłajpedzie, Klaipeda State University of Applied Sciences, na Litwie. Celem projektu było użycie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w celu rozpowszechniania turystycznych zasobów przyrodniczych i kulturowych różnych regionów turystycznych. Studenci UP analizowali Region Lubelszczyzny, tworzyli statyczne mapy szlaków turystycznych z użyciem oprogramowania ArcGIS Pro, w formacie ArcGIS i aplikacji StoryMap. Uczestnikami tego projektu byli studenci z Polski, Łotwy i Litwy, wspólnie tworzący cyfrowe szlaki turystyczne na obszarach swoich państw. W przedstawionej prezentacji nie zabrakło również atrakcji turystycznych zwiedzanych miejsc – zachwycające zdjęcia wybrzeża Bałtyku i miast portowych, Parku Narodowego Samogitia, zabytków Kłajpedy i Palangi, eksponatów muzeum bursztynu i Muzeum Zimnej Wojny.

Młodzież ze Szkoły Vetterów brała aktywny udział w warsztatach w języku angielskim, uczestnicząc w Quizie przygotowanym przez studentów sprawdzającym zrozumienie prezentowanych treści. Uczniowie angażowali się również w dyskusję, wykorzystując okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Miłą niespodzianką dla gości były podarunki przygotowane przez Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.