Pani dr hab Teresa Wyłupek powołana do Zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021r.  w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw programów „Społeczna odpowiedzialność nauki” i Społeczna odpowiedzialność nauki II” oraz działalności upowszechniającej naukę Pani dr hab. Teresa Wyłupek została powołana do prac w ww. zespole.

 

Do zadań zespołu należy ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programów pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” i „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyników oceny wniosków wraz z rekomendacją zakwalifikowania do udziału w programach i wysokością środków finansowych lub propozycją niezakwalifikowania do udziału w programach wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Ponadto zadaniem zespołu jest ocena zastrzeżeń zgłaszanych przez wnioskodawców do oceny merytorycznej, ocena raportów rocznych i końcowych z wykorzystania przyznanych środków finansowych oraz opiniowanie wniosków o zmianę umowy zawartej w związku z przyznaniem środków finansowych.